Text copied!
CopyCompare
U VURUNGAN ROF FOUN TEN GOV NANE JISAS KRAIS - Vegiaun Tapokaa

Vegiaun Tapokaa 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kat to ana ka na kat gengen iny faatok ana ka na karap ruak to Gormirmir, te kaa me na moun, raarav me na nuaf faarein vau tsunia ana ayei kaa minon a iifaa fain a moun ya ana sapou kaa minon a safunuu ana fuan a kootsits patsuun ya.
2Ayei na kuraa ana ayei dau iny non a kamits tan nainy te kat iny faagiir ya.
3Ana mes a ka na kat gengen iny faatok ruak to Gormirmir. A koraa tsian a goutsiroun kaa men fits patsuun an sapou uupen kakaii kaa non tan isiseiny patsuun ana safunuu na ferekat.
4Ayei fifio ravainy to na fafofopis nara pan nar kootsits korosuu fiisen me na fenen ana ayei ravaa ramituari nei petoo. Ayei tsutsun non matuen a moun to na kakoun iny faagiir ma korom famat ya na guei a kukurik tan nainy te faagiir fi non ya.
5Ana moun to faagiir to na guei tsoiny, ito te pisainy e Gov ma tagaa ot faparits iny Ya na vainy tana gum fan tana monaagits faavot fiisen men kat iny manaats a fo faun. San morena ras osing a koraa na guei tsoiny ri mei fi naa towa ten Gov tan tagan Tsunia.
6Ana moun to bus fi naa to tana pan a uur tana pan te kakouiny of ya Gov, a pan te nai makok faarof rori ya onots non isen a tapan fuan a natus an gonom safunuun (1,260) nainy.
7Ana puaan ruak to Gormirmir. Maikel an fuainy morena tsunia fapupuaan fiisen mito na koraa tsian, an morena tana koraa tsian fatanai kan ratuari;
8sana koraa tsian an fuainy morena tsunia gima parits ser biu erato, ri gim to ma onot ma kaakaa pis Gormirmir.
9Maikel an fuainy morena tsunia vurat ravainy mi towa jiarasan! Ayei na koraa tsian a tamuan te koo ri na Vinasaar, ge Satan, ayei mumumua iraror a vainy tana monaagits faavot tan katkat aveto fiisen minon gam tsunia. Ri vurat ravainy mi towa tan puputaa fiisen ramen fuainy morena tsunia.
10Kat to ana nyo nongoiny ton vegiau tsian unya Gormirmir te tsue na ka, “Tovei roman, a sanaan iny saup fatabin ir a vainy te naa busen name tana Gov tsura, ai roman Ayei binun minon a parits Tsunia, ai tovei roman Ayei tagaa ot faarei non a Aatouf, ai tovei roman a Krais Tsunia na Tsoiny Fiisaup te nai binun fiisen minon gumgum Tsunia tana monaagits, tana saa, a Vinasaar to te gima tsutsun bus non matuen a Gov tsura, ya te fafaatai e Gov tan voiny min nuaf tan fo kat iring te kat fuainy tsoiny binun tsura. A Vinasaar to te vurat ravaa osing mi ri na Gormirmir!
11Fuainy vamuinyasiny fafaaman tsura te fabiu na Vinasaar ito tsun kan tan rafatsiny tana Tsunei Siip to, ai tana man to te favaanan finy arin vegiau Tsunia; ana ri gim to ma sos iny vou fatabin tana saa ri gima tos a mat ana toto tsuri.
12To sana, Gormirmir ma mamagat, ana fokinai kan to te kaa ror tsunia! San reesik tsian fiisok tan puputaa ana namaan, ana fokinai kan to te kaa ror tsunia, tana saa, a Vinasaar to te of ename tsumi, ana ayei kaa minon koma seeve, tana saa ayei nat non, tsunia te kaa tsun minon ar kakaii nainy.”
13Tan nainy te natiny a koraa tsian to te vurat fi mi ri ya nei petoo, ana ya tanik iny jiaats vavageiny to na moun to tan nainy te faagiir bus ya na guei tsoiny to.
14Ana ri fainy towan fuan pakpak nana manuu na kaatsian ma ruaf naa ya tana pan a uur tana pan tsunia, ma makok faarof ari ya onots non a fopis a ingainy ana pan, a ka osing to na koraa tsian.
15Ana koraa tsian nua iny to na aurom nan faarei na urungat nguen ya ma kat tsuktsuk ya na moun to, ma ras faruk naa ya na moun.
16San puputaa faakouts a moun to; puputaa tapue ana urungat to te poo me nguen a koraa tsian ruk nato.
17Ana koraa tsian to koma seeve iny to na moun to ana ya naa enato ma fapupuaan mi ya na tsubnaain tana moun to, ito na vainy te manaats ror faun ten Gov ana ri te faamainy a man ana ri te suu faman iny man to te pokei faruak bus iny e Jisas.
18Ana koraa tsian tsutsun enato teis.