Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LUKA

LUKA 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tiberio Kaisara be lagani 15 ia lohia neganai, Pontio Pilato be Iudea edia gavana, bona Heroda be Galilea dekenai ia lohia. Heroda ena kakana Filipo be Iturea bona Trakonido edia lohia, bona Lusania be Abilene ena lohia.
2Bona Ana bona Kaiapa be Hahelagaia Taudia Badadia. Unai neganai Dirava ese Ioane Sekaraia dekenai ia hereva, taunimanima idia noho lasi tanona dekenai.
3Unai dainai Ioane ese Ioridane Sinavai kahana ena tano ibounai dekenai ia loaloa. Ia haroro, ia gwau, “Umui emui lalona umui giroa, bapatiso umui abia, bona Dirava ese emui kara dika do ia gwauatao.”
4Isaia, peroveta tauna, ena buka dekenai ia torea hegeregerena, ia gwau: “Gado ta taunimanima idia noho lasi tano dekenai ia boiboi, ia gwau, ‘Lohiabada ena dala do umui karaia hegaegae. Iena dala umui hamaoromaoroa.
5Koura gabudia ibounai be do idia hahonua, ororo maragidia bona ororo badadia ibounai be palaka do idia halaoa. Dala gagevadia ibounai be do idia hamaoromaoroa, bona gudu isi tanodia be do idia hamanadaia.
6Vadaeni, taunimanima ibounai ese Dirava ena hamauria kara do idia itaia.’ ”
7Taunimanima momo Ioane dekenai idia lao, do ia bapatiso henidia totona. Vadaeni ia ese ia gwau henidia, ia gwau, “Gaigai natuna e, daika ese umui ia hamaoroa, Dirava ena badu, do ia mai gauna, dekena amo do umui heau mauri?
8Umui emui lalona umui giroa, bona lalona giroa ena anina korikori do umui hedinaraia. Bona inai bamona do umui hereva lasi, ‘Aberahamo be aiemai tamana.’ Badina be umui dekenai lau hamaoroa, Dirava be inai nadi dekena amo natuna do ia havaraia diba Aberahamo ena.
9Ira be idia atoa hegaegae vadaeni, bona huahua namona idia havaraia lasi gaudia be do idia utua momokani, bona lahi dekenai do idia negea daekau.”
10Taunimanima idia nanadaia, idia gwau, “Dahaka do ai karaia?”
11Ioane ia haere, ia gwau, “Mai ena dabua rua tauna ese dabua lasi tauna dekenai ta do ia henia, bona mai ena aniani tauna ese do ia haria.”
12Takisi gogoa taudia haida danu bapatiso abia totona idia lao, idia gwau, “Hadibaia tauna e, ai be edena bamona do ai karaia?”
13Ia ese ia haere, ia gwau, “Taravatu ese ia gwauraia gauna sibona do umui abia, do umui habadaia lasi.”
14Tuari taudia haida danu ia dekenai idia nanadaia, idia gwau, “Ai danu edena bamona do ai karaia?” Ia gwau, “Taunimanima dekena amo moni umui abia kava lasi, dagedage dekena amo, o samani koikoi dekena amo. Bona emui gaukara davana dekenai umui maumau lasi.”
15Taunimanima idia laloa daradara, bona idia laloa momo, idia gwau, “Sedira Ioane be Keriso o?”
16Vadaeni ia ese ibounai dekenai ia hereva henia, ia gwau, “Lau be ranu dekena amo umui lau bapatiso henia. To tau ta be ia mai noho, iena siahu ese egu siahu ia hanaia, lau be namo lasi iena tamaka varona do lau ruhaia. Inai tau ese Lauma Helaga bona lahi dekenai umui do ia bapatiso henia.
17Iena itapo be iena imana dekenai ia hegaegae noho, iena uiti do ia hagoevaia totona. Gabeai uiti haboua rumana lalonai uiti do ia haboua. To uiti ena momoru, be bodo lasi lahi dekenai do ia gabua ore.”
18Iena hereva be unai, ma sisiba hereva momo ia ese taunimanima dekenai ia haroro henia.

19To Ioane ese Heroda, Galilea ena gavana, ia gwau henia, badina be iena kakana Filipo ena adavana Herodia be Heroda ese ia adavaia, bona ma kerere momo ia karaia dainai.
20Unai dainai Heroda ese Ioane ia atoa dibura ruma dekenai. Unai kara dekenai Heroda ese dika ta ma ia karaia, iena dika ma ia habadaia lou.
21Taunimanima ibounai Ioane ese ia bapatiso henia neganai, Iesu danu ia bapatiso henia. Vadaeni ia guriguri noho neganai, guba ia kehoa.
22Bona Lauma Helaga ia diho, pune manu bamona, Iesu ena kwarana dekenai ia kamokau. Bona gado ta guba dekena amo ia boiboi diho, ia gwau, “Oi be lauegu Natuna, lauegu lalokau, lau be lau moale oi dekenai.”
23Iena gaukara ia hamatamaia neganai, Iesu ena vara lagani be 30 bamona. Taunimanima idia laloa Iesu be Iosepa ena natuna. Iosepa be Heli ena natuna.
24Heli be Matata ena natuna. Matata be Levi ena natuna. Levi be Meleki ena natuna. Meleki be Ianai ena natuna. Ianai be Iosepa ena natuna.
25Iosepa be Matataia ena natuna. Matataia be Amosa ena natuna. Amosa be Nahumu ena natuna. Nahumu be Eseli ena natuna. Eseli be Nagai ena natuna.
26Nagai be Mahata ena natuna. Mahata be Matataia ena natuna. Matataia be Semeina ena natuna. Semeina be Ioseka ena natuna. Ioseka be Ioda ena natuna.
27Ioda be Ioanana ena natuna. Ioanana be Resa ena natuna. Resa be Serubabele ena natuna. Serubabele be Sealetiele ena natuna. Sealetiele be Neri ena natuna.
28Neri be Meleki ena natuna. Meleki be Adi ena natuna. Adi be Kosama ena natuna. Kosama be Elamadama ena natuna. Elamadama be Ere ena natuna.
29Ere be Iosua ena natuna. Iosua be Eliesere ena natuna. Eliesere be Iorima ena natuna. Iorima be Matata ena natuna. Matata be Levi ena natuna.
30Levi be Simeona ena natuna. Simeona be Iuda ena natuna. Iuda be Iosepa ena natuna. Iosepa be Ionama ena natuna. Ionama be Eliakimi ena natuna.
31Eliakimi be Melea ena natuna. Melea be Mena ena natuna. Mena be Matata ena natuna. Matata be Natana ena natuna. Natana be Davida ena natuna.
32Davida be Iese ena natuna. Iese be Obeda ena natuna. Obeda be Boasi ena natuna. Boasi be Salamona ena natuna. Salamona be Nasona ena natuna.
33Nasona be Aminadaba ena natuna. Aminadaba be Adamina ena natuna. Adamina be Areni ena natuna. Areni be Hesarona ena natuna. Hesarona be Perese ena natuna. Perese be Iuda ena natuna.
34Iuda be Iakobo ena natuna. Iakobo be Isako ena natuna. Isako be Aberahamo ena natuna. Aberahamo be Tera ena natuna. Tera be Nahoro ena natuna.
35Nahoro be Seruga ena natuna. Seruga be Reu ena natuna. Reu be Pelega ena natuna. Pelega be Ebere ena natuna. Ebere be Sela ena natuna.
36Sela be Kenana ena natuna. Kenana be Apasada ena natuna. Apasada be Sema ena natuna. Sema be Noa ena natuna. Noa be Lameka ena natuna.

37Lameka be Metusela ena natuna. Metusela be Enoka ena natuna. Enoka be Iareda ena natuna. Iareda be Mahalalela ena natuna. Mahalalela be Kenana ena natuna. Kenana be Enosi ena natuna.
38Enosi be Seta ena natuna. Seta be Adamu ena natuna. Adamu be Dirava ena natuna.