Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LUKA

LUKA 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Takisi gogoa taudia bona kara dika taudia momo be Iesu ena hereva kamonaia totona idia raka kahirakahira lao.
2To Farisea taudia bona taravatu hadibaia taudia be idia hereva mai badu danu, idia gwau, “Unai tau ese dika taudia ia abia dae, bona idia danu ia aniani hebou.”
3Vadaeni Iesu ese inai parabole ia henia idia dekenai, ia gwau:
4“Umui daika ena mamoe bema 100, to tamona bema ia boio, ia be 99 taunimanima idia noho lasi tano dekenai do ia rakatania, ia boio mamoena do ia tahua, ia lao bona do ia davaria?
5Do ia davaria neganai, ia ese mamoe be iena pagana dekenai do ia huaia, mai moale danu.
6Iena ruma dekenai do ia ginidae, vadaeni iena turana bona iena badibadinai taudia do ia haboua, do ia gwau, ‘Ita moale hebou, badina be lauegu mamoe, ia boio gauna, lau davaria vadaeni.’
7Lau hamaoroa umui dekenai, inai bamona dika tauna ta ena lalona ia giroa dainai, guba dekenai moale do ia bada. To kara maoromaoro taudia 99, edia lalona idia giroa lasi dainai, guba dekenai moale do ia maragi.
8“Edena hahine, bema iena siliva moni be 10, to tamona bema ia boio, ia be lamepa do ia gabua, ruma do ia daroa, do ia tahua namonamo, ela bona do ia davaria, a?
9Do ia davaria neganai, ia ese iena turana bona ena badibadinai hahine taudia do ia haboua, do ia gwau, ‘Ita moale hebou, badina be lauegu moni, ia boio gauna, lau davaria vadaeni.’
10Lau hamaoroa umui dekenai, dika tauna ta ena lalona ia giroa dainai, Dirava ena aneru be unai bamona do idia moale.”
11Ma Iesu ia gwau, “Tau ta be mai ena natuna tau rua.
12Murinai ia vara tauna ese iena tamana dekenai ia hereva henia, ia gwau, ‘Lauegu tamana e, iseda kohu mani oi haria, lauegu kahana lau dekenai oi henia.’ Vadaeni tamana ese iena kohu ibounai iena natuna ruaosi dekenai ia haria karaia.
13Dina momo lasi idia ore, murinai ia vara tauna ese iena kohu ibounai ia haboua, vadaeni ia lao ena laolao dekenai, tano daudau dekenai ia lao, unuseni kara idauidau dekenai iena kohu ia halusia kava.
14Iena kohu idia ore neganai, unai tano dekenai hitolo bada ia vara. Ia be ia ogogami vadaeni.
15Vadaeni ia lao, unai tano tauna ta dekenai ia gaukara. Unai tau ese ia siaia, iena tano dekenai boroma do ia naria karaia.
16Vadaeni boroma edia aniani ia ura ania, ia boga kunu totona, badina be tau ta ese aniani sisina ia henia lasi.
17Vadaeni iena lalona ia kehoa, ia gwau, ‘Egu tamana be mai ena hesiai taudia momo herea, mai edia davana, bona edia aniani momo idia noho. To lau be lau hitolo mase vadaeni.
18Lau toreisi, egu tamana dekenai do lau lao, do lau gwau: Egu tamana e, lau be guba biaguna ena vairana dekenai, bona oiemu vairana dekenai, kerere lau karaia vadaeni.

19Lau be hegeregere lasi oiemu natuna do oi gwauraia, lau be emu hesiai tauna do oi halaoa, mai egu davana.’
20Vadaeni ia toreisi, iena tamana dekenai ia lao. “Ia be dala dekenai ia lao noho, ruma dekenai ia raka lao neganai, daudau dekenai iena tamana ese ia itaia, vadaeni ia bogahisihisi henia, ia heau lao, iena natuna ena aiona dekenai ia rosia, ia kisi henia.
21To iena natuna ese ia hamaoroa, ia gwau, ‘Egu tamana e, lau be guba biaguna ena vairana dekenai, bona oiemu vairana dekenai, kerere lau karaia vadaeni, lau be hegeregere lasi oiemu natuna do oi gwauraia.’
22To iena tamana ese iena hesiai taudia dekenai ia hamaoroa, ia gwau, ‘Dabua namo herea ta umui mailaia, iena tauanina dekenai umui atoa. Iena imana kwakikwaki gauna bona tamaka danu umui mailaia.
23Boromakau ena natuna, ubua gauna, umui mailaia, do umui alaia. Do ita aniani, do ita moale hebou.
24Badina be inai egu natuna ia mase, to ia mauri lou vadaeni, ia boio, to lau davaria vadaeni.’ Vadaeni idia be idia moale hebou.
25“To iena vara guna natuna tau be uma dekenai, vadaeni ruma dekenai ia raka lao neganai, gita bona mavaru edia regena ia kamonai.
26Hesiai tauna ta ia boiria, unai regena ena badina ia nanadaia.
27Ia gwau, ‘Oiemu tadina ia giroa mai, vadaeni emu tamana ese boromakau iena natuna, ubua gauna, ia alaia vadaeni, badina iena natuna be mai mauri danu, bona mai namo danu ia davaria lou dainai.’
28To vara guna natuna tau be ia badu, ruma dekenai ia raka vareai lasi. Iena tamana ia raka murimuri dekenai, iena lalona ia hanamoa gwauraia.
29To ia ese iena tamana dekenai ia haere henia, ia gwau, ‘Lau be lagani momo oiemu hesiai gaukara lau karaia vadaeni, bona emu hereva ta lau utua lasi, to nega ta nani ena natuna ta oi henia lasi lau dekenai, nega ta lauegu turana danu inai bamona ai moale lasi.
30To inai emu natuna be idia loa kava hahine dekenai emu kohu ia haorea kava vadaeni, vadaeni ia giroa mai, oi ese boromakau ena natuna, ubua gauna, oi alaia vadaeni ia totona.’
31“To iena tamana ia gwau, ‘Egu natuna e, oi be lau dekenai oi noho, lau dekenai gau ibounai be oiemu.
32To namo do ita moale, do ita moale bada herea. Badina be inai oiemu tadina ia mase, to ia mauri lou vadaeni, ia boio, to ita davaria vadaeni.’ ”