Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LUKA

LUKA 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unai neganai taunimanima momo herea idia haboua, hegeregere aena dekenai idia ta ta dekenai moia tao moia tao. Vadaeni Iesu ese iena diba tahua taudia dekenai ia hereva henia guna, ia gwau, “Umui naria namonamo Farisea taudia edia koikoi kara dekenai.
2Koua gaudia ibounai do idia hedinarai, bona hunia gaudia ibounai be do idia diba.
3Unai dainai, dibura lalonai umui gwauraia herevadia be diari dekenai do idia kamonai. Bona ruma lalonai umui hereva metairametaira gaudia, be ruma ena ataiai dekena amo do idia harorolaia.
4“Egu turadia e, lau hamaoroa umui dekenai, tauanina do idia alaia diba, to mase murinai gau ta do idia karaia diba lasi taudia dekenai do umui gari lasi.
5To lau hamaoroa umui dekenai, daika dekenai do umui gari: Umui do ia alaia mase murinai, ia be mai siahu, mase gabuna dekenai umui do ia negea diho Diravana, ia dekenai do umui gari!
6“Manu maragidia 5 edia davana be toea rua sibona, ani? To Dirava ese idia ta ia laloaboio lasi.
7Umui emui kwarana huina ibounai ia ese ia duahia ore. Unai dainai, do umui gari lasi, umui ese manu maragidia momo edia davana umui hanaia.
8“Lau hamaoroa umui dekenai, taunimanima edia vairana dekenai lau do idia gwauraia hedinarai taudia ibounai be, Taunimanima ena Natuna ese Dirava ena aneru edia vairana dekenai, idia do ia gwauraia hedinarai.
9To taunimanima edia vairana dekenai lau do ia hunia tauna, be lau ese Dirava ena aneru edia vairana dekenai do lau hunia.
10“Taunimanima ena Natuna idia hereva dika henia taudia ibounai edia dika do ia gwauatao. To Lauma Helaga dekenai ia hereva dika henia tauna ena dika do ia gwauatao lasi.
11“Dubu edia biaguna, bona hanua edia lohia bona siahu taudia edia vairana dekenai umui do idia hakaua neganai, emui lalona do idia hekwarahi lasi, edena bamona do umui haere, o edena bamona do umui hereva.
12Badina be, unai neganai do umui gwauraia herevadia, be Lauma Helaga ese do ia hadibaia umui dekenai.”
13Taunimanima edia huanai, tau ta ese Iesu dekenai ia noia, ia gwau, “Hadibaia tauna e, mani emu kara lauegu kakana dekenai do oi hereva henia, do oi hamaoroa, aiemai tamana ena kohu haria dekena amo lauegu kahana do ia henia.”
14To Iesu ese ia haere henia ia dekenai, ia gwau, “Tau e, daika ia gwau lau be kota biaguna, o umui ruaosi emui kohu haria tauna?”
15Vadaeni Iesu ia hamaoroa idia dekenai, ia gwau, “Do umui naria namonamo, kohu dekenai do umui ura henia dikadika garina. Badina taunimanima edia mauri badina be kohu momo dekena amo lasi, lasi momokani.”
16Vadaeni Iesu ese parabole ta ia henia idia dekenai, ia gwau, “Kohu momo tauna ena uma aniani be momo herea.
17Vadaeni inai bamona ia laloa, ia gwau, ‘Lau be edena bamona do lau karaia? Badina be egu uma aniani ibounai be haboua gabuna lasi.’
18Ma ia gwau, ‘Inai bamona do lau karaia, egu aniani haboua ruma do lau kokia, badadia haida do lau haginia, vadaeni egu uma aniani bona egu kohu ibounai unuseni do lau haboua.

19Vadaeni egu laumana dekenai do lau hamaoroa, do lau gwau: Egu laumana e, oiemu kohu be momo herea, lagani momo ena hegeregerena. Do oi laga-ani, do oi aniani, do oi inuinu, do oi moale.’
20To Dirava ese ia hereva henia ia dekenai, ia gwau, ‘Kavakava tauna! Hari hanuaboi oiemu laumana oi dekena amo do lau kokia, vadaeni inai oi haboua kohudia be daika ese do ia abia?’
21“Iena kohu sibona dekenai ia haboua, to Dirava dekenai ia be gau momo ia henia lasi tauna be unai bamona.”
22Iesu ese iena diba tahua taudia dekenai ma ia hamaoroa, ia gwau, “Unai dainai lau hamaoroa umui dekenai, emui lalona idia hekwarahi lasi emui mauri totona, dahaka do umui ania. O emui tauanina totona, dahaka dabua do umui karaia.
23Mauri ese aniani ia hereaia, bona tauanina ese danu dabua ia hereaia.
24Manu, ena ladana galo mani umui laloa, aniani gaudia idia hadoa lasi, idia geia lasi, idia be gau ta lasi, haboua gabuna lasi. To Dirava ese idia ia ubua noho. Umui ese manu umui hereaia lasi, a?
25Umui daika ena laloa hekwarahi dekena amo iena tauanina sisina sibona do ia halataia diba?
26Unai dainai, inai gau maragina bema umui karaia diba lasi, ma gau haida dekenai umui laloa momo ena anina be dahaka?
27Herahera mani do umui laloa, edena bamona idia vara. Idia gaukara lasi, dabua idia turia lasi. To umui lau hamaoroa, Solomona be mai ena dabua namodia ibounai, to iena hairaina be idia ta hegeregere lasi.
28Unai dainai, tano ena avadia, hari be idia noho, kerukeru lahi dekenai do idia negea daekau, to Dirava ese idia dekenai dabua ia henia, be, ia ese umui danu dekenai dabua do ia henia lasi, a? Abidadama maragimaragi taudia!
29Unai dainai, aniani gaudia bona inuinu gaudia do umui tahua momo lasi, bona emui lalona do idia hekwarahi lasi.
30Badina unai gaudia be tanobada bese ibounai ese idia tahua. Bona emui Tamana be ia diba umui ura gaudia be unai.
31To Dirava ena Basileia do umui tahua, vadaeni unai gaudia ibounai danu be do ia henia umui dekenai.
32“Orea maragi e, umui gari lasi, badina emui Tamana ese ia hereva vadaeni Basileia do ia henia umui dekenai.
33Emui kohu do umui hoihoilaia, ogogami taudia dekenai do umui henia. Do ia dika lasi moni pusepusena do umui abia. Bona emui kohu guba dekenai do umui haboua noho, badina unuseni ia be do ia ore diba lasi. Unuseni henaoa tauna ia raka vareai lasi, bona manumanu ese idia ania ore lasi.
34Badina be emui kohu idia noho gabuna dekenai, emui lalona danu be unuseni.
35“Emui rami do umui kwatua, bona emui lamepa do umui gabua, umui noho hagaegae.
36Edia biaguna dekenai idia naria noho taudia bamona do umui noho hegaegae. Edia biaguna be headava aria dekena amo do ia giroa mai, do ia pidipidi, vadaeni iduara do idia kehoa haragaharaga.

37Bema biaguna do ia mai neganai, do ia davaria iena hesiai taudia idia mahuta lasi, unai hesiai taudia do idia moale. Momokani lau hamaoroa umui dekenai, biaguna ese iena rami do ia kwatua, do ia hamaorodia aniani gabuna dekenai do idia helai, vadaeni edia hesiai gaukara ia ese do ia karaia.
38Hanuaboi ena huanai, o daba kahirakahira neganai do ia mai, vadaeni ia davaridia idia noho hegaegae taudia be do idia namo.
39Inai hereva umui laloa namonamo: Ruma biaguna be henaoa tauna ena mai neganai bema ia diba guna, ia be do ia naria namonamo noho, vadaeni iena ruma do ia makohia lasi.
40Umui danu do umui noho hegaegae, badina be umui diba lasi negana dekenai, Taunimanima ena Natuna do ia mai.”
41Petero ese Iesu dekenai ia nanadaia, ia gwau, “Lohiabada e, inai parabole be ai sibona dekenai oi henia, o taunimanima ibounai danu?”
42Lohiabada ia gwau, “Kohu naria tauna mai ena kamonai, bona mai ena kara maoromaoro, iena biaguna ese ia abia hidi, iena ruma do ia naria, bona aniani neganai, iena hesiai taudia edia aniani do ia henia, tauna be daika?
43Iena biaguna do ia mai, do ia davaria unai bamona ia karaia tauna be do ia moale.
44Momokani lau hamaoroa umui dekenai, iena kohu ibounai dekenai naria tauna, unai biaguna ese do ia halaoa.
45To bema unai kohu naria tauna ese inai bamona do ia laloa, do ia gwau, ‘Lauegu biaguna be do ia mai haraga lasi,’ vadaeni hesiai taudia bona hahine do ia botaia, do ia aniani noho, do ia inuinu noho, bona do ia kekero,
46unai tau be ia laloa lasi dina dekenai, bona ia hegaegae lasi neganai, iena biaguna do ia ginidae. Biaguna ese do ia utua maragimaragi, bona kamonai lasi taudia edia davana hegeregerena do ia henia.
47“Hesiai tauna ta, bema iena biaguna ena ura ia diba, to ia hegaegae lasi, vadaeni biaguna ena ura ia karaia lasi, unai tauna be biaguna ese do ia panisia bada.
48To biaguna ena ura ia diba lasi tauna, ena kara ena davana momokani be panisia, to biaguna ese do ia panisia bada lasi. Gau momo ia dekenai do idia henia tauna dekena amo, be gau momo do idia tahua. Bona gau momo ia dekenai idia henia do ia naria totona tauna, be henia lou neganai, unai tau dekena amo gau momo do idia tahua.
49“Lau be tanobada dekenai lahi araia totona lau mai. To lau ura be ia araia hamatamaia guna.
50Lau be mai egu bapatiso, inai bapatiso do idia henia lau, bona lauegu lalona do ia laga-ani diba lasi ela bona lau abia momokani.
51Umui laloa lau be tanobada dekenai maino havaraia totona lau mai, a? Lau hamaoroa umui dekenai, lasi! Heai havaraia totona lau mai.
52Badina be hari inai nega dekena amo, ruma tamona dekenai taudia 5 do idia hapararaia, taudia toi ese taudia rua dekenai do idia badu henia, bona taudia rua ese taudia toi dekenai do idia badu henia.
53Idia sibona dekenai do idia parara karaia, tamana bona mero, mero bona tamana, sinana bona kekeni, kekeni bona sinana, ravana bada hahine bona ravana maragi hahine, ravana maragi hahine bona ravana bada hahine.”
54Iesu ese taunimanima momo dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Umui be dina ia diho ena kahana dekenai ori korema umui itaia, bona umui gwau medu do ia diho, vadaeni ia diho.

55O laurabada kahana dekena amo lai ia mai neganai, umui gwau dina do ia siahu, vadaeni ia siahu.
56Koikoi taudia, umui be guba bona tanobada edia toana umui diba. To edena bamona, hari inai nega ena toana be umui diba lasi, a?”
57“Badina dahaka laloa maoromaoro dalana umui abia hidi lasi emui mauri lalonai?
58Oi dekenai ia samani henia tauna danu maino do umui karaia haraga, kota gabuna ena dala dekenai umui ruaosi umui raka hebou neganai, badina be ia ese kota henia tauna ena imana dekenai oi do ia atoa garina. Kota henia tauna ese dibura naria tauna ena imana dekenai oi do ia atoa garina, dibura ruma lalonai oi do idia koua garina.
59Lau hamaoroa oi dekenai, unai gabu dekena amo do oi raka siri lasi, ela bona ena davana do oi haorea momokani.”