Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LUKA

LUKA 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iesu be gabu ta dekenai ia guriguri, vadaeni iena guriguri ia hadokoa neganai, iena diba tahua tauna ta ese ia noia, ia gwau, “Lohiabada e, guriguri oi hadibaia ai dekenai, Ioane ese iena diba tahua taudia ia hadibaia bamona.”
2Vadaeni ia ese ia hamaoroa idia dekenai, ia gwau, “Umui guriguri neganai be umui gwau: “ ‘Aiemai Tamana e, oiemu ladana do ai hahelagaia. Oiemu Basileia do ia mai.
3Dina ta ta ibounai aiemai aniani do oi henia ai dekenai.
4Aiemai dika do oi gwauatao, badina be ai danu ese ai dekenai idia hadikaia taudia edia dika ai gwauatao. Bona dibagani dekenai ai do oi hakaua vareai lasi.’ ”
5Iesu ese ma ia hereva henia idia dekenai, ia gwau, “Umui ta hanuaboi huanai momokani dekenai bema oi lao, oiemu turana dekenai bema oi noinoi, do oi gwau, ‘Egu turana e, aniani gaudia toi mani oi henia, lau abiatorehai,
6badina be egu turana ta ena laolao dekena amo ia mai vadaeni, to lau dekenai ia lau ubua gauna ta ia noho lasi.’
7To ia be ruma ena lalona dekena amo do ia haere, do ia gwau, ‘Oi hekwarahi henia lasi lau, iduara lau koua vadaeni, bona lau be egu natuna danu ai hekure. Lau be do lau toreisi lasi, do lau henia lasi oi dekenai.’
8Lau hamaoroa umui dekenai, do ia toreisi lasi, ena turana durua totona. To bema oi noia lou, noia lou neganai, ia be do ia toreisi, vadaeni oiemu ura gaudia ibounai do ia henia.
9“Lau hamaoroa umui dekenai, do umui noinoi, do ia henia umui dekenai. Do umui tahua, do umui davaria. Do umui pidipidi, iduara do ia kehoa umui emui.
10Badina be idia noinoi taudia ibounai idia abia, idia tahua taudia ese idia davaria, pidipidi tauna dekenai iduara do idia kehoa.
11“Umui daika emu natuna aniani bema ia noia neganai, nadi do oi henia? O gwarume do ia noia neganai, gaigai do oi henia?
12O gatoi do ia noia neganai, doadoa do oi henia?
13Umui laloa, umui be dika taudia, gau namodia emui natuna dekenai henia be umui diba, to emui Tamana guba dekenai ia noho ese Lauma Helaga be idia noinoi taudia dekenai do ia henidia lasi, a?”
14Iesu ese hereva lasi lauma dikana ta ia lulua murimuri dekenai, vadaeni inai hereva lasi tauna ia hereva diba. Vadaeni taunimanima ibounai be idia hoa.
15To haida idia gwau, “Belesebulo, lauma dikadia edia biaguna, ena siahu dekenai ia ese lauma dikadia ia lulua murimuri dekenai.”
16To haida ese idia dibagani henia, idia gwau idia ura Iesu ese toa ta guba dekena amo do ia henia idia dekenai.
17To Iesu be edia laloa ia diba, vadaeni ia hereva henia idia dekenai, ia gwau, “Basileia ta sibona bema ia hapararaia, ia be do ia dika, bona iduhu ta sibona bema ia hapararaia, ia be do ia makohia sisina sisina.
18Bona Satani sibona bema ia hapararaia, iena basileia be edena bamona do ia gini?
19Umui gwau lau be Belesebulo ena siahu dekenai lauma dikadia lau lulua murimuri dekenai. To umui emui orea taudia ese lauma dika idia luludia neganai, daika ena siahu dekena amo idia karaia? Unai dainai, emui orea taudia sibodia ese idia gwau emui hereva be kerere.
20To, bema lau ese Dirava ena Laumana dainai lauma dikadia lau lulua murimuri dekenai, Dirava ena Basileia be umui dekenai ia ginidae vadaeni.
21“Goada tauna ena imana mai io danu ena ruma do ia naria neganai, iena kohu do ia noho namonamo.
22To nega ta, goada herea tauna ta do ia mai, do ia tuari henia. Vadaeni do ia halusia, iena tuari gaudia, ia ese ia abidadama henia gaudia, be do ia dadia. Vadaeni unai iena kohu ibounai do ia haria idau gabu taudia dekenai.
23Lau danu ia hakapua lasi tauna ese lauegu dala ia koua gwauraia, bona lau danu ia gaukara lasi tauna ese lau hadikaia totona ia gaukara noho.”
24“Lauma dikana ta, tau ta ia rakatania, vadaeni gabu kaukau dekenai ia raka hanaia, ia laga-ani totona, to laga-ani gabuna ta ia davaria lasi. Vadaeni ia gwau, ‘Lau rakatania rumana dekenai do lau giroa lou.’
25Ia giroa lao, ia davaria ruma be ia goevagoeva, ia namo vadaeni.
26Vadaeni ia ese lauma idia dika momokani 7 ma ia hakaudia lao, ibounai idia raka vareai, ruma lalonai idia noho. Unai dainai, unai tau be hamatamaia neganai ena dika be sisina ia maragi, to dokona neganai ena dika be ia bada herea.”
27Unai hereva ia gwauraia neganai, hahine ta taunimanima momo edia huanai Iesu dekenai ia hereva, ia hereva badabada, ia gwau, “Oi ia havaraia, bona oi dekenai rata ia henia hahine be mai moale bada.”
28To Iesu ia gwau, “Gau badana momokani be inai, Dirava ena hereva idia kamonaia bona idia badinaia taudia be idia moale bada.”
29Taunimanima momo ma Iesu dekenai idia haboua, vadaeni idia dekenai ia hereva, ia gwau, “Inai nega taunimanima be dikadia, toa idia tahua, to toa ta idia dekenai do ia hedinaraia lasi, Iona, peroveta tauna, ena toana sibona vadaeni.
30Iona be toa ta Nineva taudia edia vairana dekenai, vadaeni unai bamona dala hegeregerena, Taunimanima ena Natuna be toa dekenai do ia lao, inai nega taudia edia vairana dekenai.
31Dirava ena Kota Badana neganai, diho kahana dekena amo kwini ese inai nega taudia danu do idia gini hebou, do ia samania idia dekenai. Badina ia be tanobada ena dokona dekena amo Solomona ena aonega hereva dekenai kamonaia totona ia mai. To iniseni tau ta ese Solomona ia hereaia.
32Dirava ena Kota Badana dinana dekenai danu Nineva taudia be inai nega taudia danu do idia gini hebou, do idia samania idia dekenai. Badina be Iona ena haroro dainai, idia edia lalona idia giroa, to iniseni tau ta ese Iona ia hereaia momokani!”
33“Tau ta ese lamepa ia gabua neganai, ruma henunai do ia atoa lasi, o disi dekena amo do ia koua lasi, to lamepa ena pata dekenai do ia atoa, vadaeni do idia raka vareai taudia ese ena diari do idia itaia.
34Tauanina ena lamepa be matana. Unai dainai bema emu matana do ia namo, emu tauanina ibounai do ia diari. To emu matana bema ia dika, emu tauanina ibounai do ia dibura.
35Unai dainai, do oi naria namonamo, diari oiemu lalona dekenai ia noho be do ia dibura garina.
36Bema oiemu tauanina ibounai ia diari, bona dibura sisina be kahana ta dekenai ia noho lasi neganai, oiemu tauanina bona lalona ibounai be do ia diari momokani, lamepa ena diaridiari ese oi ia hadiaria hegeregerena.”
37Iesu ena hereva ia ore, vadaeni Farisea tauna ta ese ia boiboi ia dekenai, ia danu do idia aniani hebou. Vadaeni ena ruma dekenai ia daekau, aniani gabuna dekenai ia helai diho.
38To Farisea tauna ese Iesu ia itaia, bona ia hoa, badina ia be iena imana ia huria guna lasi.
39Vadaeni Lohiabada ese ia hereva henia, ia gwau, “Umui Farisea taudia be kapusi bona disi edia murina kahana sibona umui huria namonamo, to emui lalona dekenai be dadia kara bona kerere havaraia kara ia honu momokani.
40Kavakava taudia e, Dirava ese murina kahana ia karaia be ia ese lalona kahana ia karaia lasi, a?
41To emui kapusi bona mereki lalonai gaudia be ogogami taudia dekenai do umui harihari henia, vadaeni gau ibounai umui dekenai be do idia goeva.
42“To Farisea taudia e, madi umui be dika. Badina be aniani ava maragimaragi ibounai dekena amo karoa be 10 umui karaia, karoa ta be harihari gauna dekenai umui halaoa, to kara namo bona Dirava dekenai ura henia be umui badinaia lasi. Unai karoa ta, karoa 10 dekena amo, ena taravatu umui badinaia be namo, to namo lasi maoro karadia bona lalokau karadia umui rakatania.
43“Farisea taudia e, madi umui be dika. Badina be umui ura dubu dekenai helai gaudia namo herea dekenai umui helai, umui ura danu taunimanima haboua gabudia dekenai taunimanima ese do idia hanamoa umui.
44Madi umui be dika. Umui be mase guria gabu gunadia, hunia gaudia bamona, taunimanima ese edia latanai idia raka, bona miro idia abia, idia diba lasi inai be guria gabudia dainai.”
45Taravatu hadibaia tauna ta ese ia haere ia dekenai, ia gwau, “Hadibaia tauna e, oi ese unai bamona oi hereva, be ai dekenai danu oi hadikaia inai.”
46Iesu ia gwau, “Umui danu, taravatu taudia, madi umui be dika. Badina umui ese gau metauna taunimanima edia latanai umui atoa, to emui imana kwakikwakina ta dekena amo unai gau metauna dekenai durua umui henia lasi.
47Madi umui be dika. Badina be emui sene taudia ese peroveta taudia idia alaia mase, to umui ese edia guria gabuna umui haginia.
48Unai umui karaia dainai, umui ese emui sene taudia edia kara dika umui gwauraia hedinarai, bona inai kara umui abia dae danu. Badina be idia ese peroveta taudia idia alaia, bona umui ese edia guria gabudia umui haginia.
49“Unai dainai Dirava ese iena aonega dekenai ia hereva vadaeni, ia gwau, ‘Lau ese peroveta taudia bona aposetolo taudia do lau siaia lao, vadaeni haida do idia alaia mase, ma haida do idia dagedage henia.’
50Unai dainai peroveta taudia ibounai edia rarana idia habubua vadaeni, tanobada hamatamaia dekena amo, unai kerere be inai hari nega taudia edia latanai.
51Oibe, lau hamaoroa umui dekenai, Abela ena rarana ia bubua ia mai bona Sekaraia ena rarana idia bubua, ia be pata helagana bona Dubu Helaga edia huanai idia alaia mase, inai ibounai ena kerere be inai nega taudia edia latanai.
52“Taravatu hadibaia taudia, madi umui be dika. Badina be aonega ena ki umui abia siri vadaeni. Umui be umui raka vareai lasi, bona raka vareai ura taudia edia dala umui koua.”
53Iesu be ruma dekena amo ia diho neganai, taravatu hadibaia taudia bona Farisea taudia ese ia dekenai hereva auka idia henia, bona idia koia gwauraia, idia ura hereva idauidau momo do ia gwauraia.
54Vadaeni bema hereva kererena ta ia gwauraia neganai, do idia kota henia gwauraia.