Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LUKA

LUKA 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iesu ese iena matana ia abia isi, kohu momo taudia ia itaia, boubou moni be maua ena lalonai idia udaia.
2Ma vabu ogogamina ta ia itaia, iena moni maragimaragi rua ia udaia.
3Vadaeni Iesu ia gwau, “Momokani umui lau hamaoroa, inai vabu mai ogogami danu ia udaia moni ese idia ibounai edia moni ia hanaia.
4Badina be idia ese edia moni bada herea dekena amo sisina sibona boubou maua dekenai idia udaia, to inai vabu be mai ogogami danu, to ia ese iena moni ibounai, iena mauri dekenai durua gauna ia udaia.”
5Tau haida ese Dubu Helaga idia herevalaia, Dubu dekenai herahera karaia nadi namodia bona harihari gaudia mai helaga danu idia herevalaia. To Iesu ia gwau,
6“Hari umui itaia gaudia ibounai be nega gabeai do idia moru diho, nadi ta nadi ta latanai do ia noho lasi.”
7Vadaeni Iesu idia nanadaia, idia gwau, “Hadibaia tauna e, edena negai inai gaudia do idia vara? Bona do idia vara negana ena toana be dahaka?”
8Ia gwau, “Do umui naria namonamo, umui dekenai do idia koia garina. Badina be taunimanima momo lauegu ladana dekenai do idia mai, do idia gwau, ‘Tauna be lau inai,’ bona, ‘Negana ia kahirakahira vadaeni.’ To idia edia murina dekenai do umui lao lasi.
9To tuari bona heatu bada edia sivarai do umui kamonai, do umui gari lasi, badina be inai gaudia do idia vara guna, to dokona be gabeai.”
10Ma Iesu ia gwau, “Bese ta bese ta danu do idia alaia ta ta dekenai, bona basileia ta be basileia ta danu do idia tuari.
11Gabu ibounai dekenai tano do idia mareremarere, hitolo bada, bona ta ta dekenai do ia hanaia gorerena do idia vara, ma gari bada gaudia danu, bona guba dekena amo toana badadia do idia hedinaraia.
12“To unai gaudia do idia vara lasi neganai, idia ese umui do idia guia, hisihisi do idia henia umui dekenai, dubu dekenai bona dibura ruma dekenai umui do idia doria vareai, king bona gavana edia vairana dekenai umui do idia hakaua lao, lauegu ladana dainai.
13To unai neganai umui be mai emui dala Sivarai Namona do umui gwauraia hedinarai.
14Umui laloa guna lasi edena bamona edia samania do umui haere henia.
15Badina be lau ese hereva bona aonega do lau henia umui dekenai. Vadaeni umui dekenai badu henia taudia ibounai be do idia hegeregere lasi emui hereva do idia koua.
16“To emui tamana, emui sinana, emui tadikakana, emui varavarana, emui turana, ese umui do idia samania, bona idia ese umui haida danu do idia alaia mase.
17Taunimanima ibounai ese do idia badu henia umui dekenai lau dainai.
18To emui kwarana huina tamona do ia dika lasi.

19Do umui gini auka dainai, emui laumana do idia mauri.
20“Tuari orea ese Ierusalema do idia koua hagegea do umui itaia, vadaeni do umui diba, iena dokona ia kahirakahira vadaeni.
21Unai neganai Iudea dekenai idia noho taudia be ororo dekenai do idia heau lao, bona hanua lalonai idia noho taudia be do idia heau murimuri dekenai, bona gunika dekenai idia noho taudia be hanua dekenai do idia raka vareai lasi.
22Badina be davana karaia negana be unai. Ia torea guna herevadia hamomokania dinana be unai.
23Unai neganai rogorogo hahine bona natuna matamata havaraia hahine be madi idia dika! Badina be hisihisi badana inai tano dekenai do ia vara, bona inai bese taudia edia latanai badu do ia ginidae.
24Haida be kaia edia matana dekenai do idia mase, haida be do idia abia mauri, idau hanua idau hanua dekenai do idia abia lao. Idau bese taudia ese aena dekenai Ierusalema do idia moia tao, ia lao bona unai idau bese edia nega do ia ore.
25“Dina, hua, hisiu dekenai toa do idia vara, bona tanobada besedia be do idia hisihisi, bona edia kudouna dekenai do idia gari dikadika. Davara ena regena bona hurehure danu do idia bada.
26Taunimanima edia kudouna dekenai do idia gari momokani, edia laloa danu do idia doko, unai idia vara gaudia dainai. Badina be guba ena siahu gaudia do idia mareremarere, edia heau ena dala be do idia idau momokani.
27Vadaeni tanobada taudia idia ese Taunimanima ena Natuna do idia itaia, ori ena latanai do ia mai, mai ena siahu bada, bona mai ena hairaina danu.
28To inai gaudia do idia vara hamatamaia neganai, be emui kwarana do umui abia isi. Badina be umui emui hamauria be ia kahirakahira vadaeni.”
29Iesu ese parabole ta ia henia idia dekenai, ia gwau, “Fig auna bona au ibounai do umui itaia.
30Edia rauna matamata idia tubu daekau umui itaia, vadaeni umui diba lahara ia kahirakahira vadaeni.
31Unai dainai, umui danu ese inai gaudia do idia vara do umui itaia, vadaeni do umui diba Dirava ena Basileia ia kahirakahira vadaeni.
32“Momokani umui lau hamaoroa, inai nega do ia ore lasi, inai gaudia ibounai do idia vara momokani.
33Guba bona tanobada do idia boio, to lauegu hereva be do ia boio lasi.
34“Do umui naria namonamo, aniani bona kekero muramura bona tanobada ena laloa metau momo gaudia ese emui lalona do idia guia garina, vadaeni Lohiabada ena Dina do ia mai haraga, umui hegaegae lasi garina.
35Badina be unai Dina be tanobada latanai idia noho taunimanima ibounai dekenai do ia ginidae.
36Unai dainai, do umui naria, bona nega ibounai do umui guriguri, vadaeni inai dika ibounai dekena amo do umui heau mauri, vadaeni Taunimanima ena Natuna ena vairana dekenai do umui gini.”

37Dina ibounai Iesu ena kara be Dubu Helaga dekenai ia hadibaia karaia. To hanuaboi ibounai neganai be ia raka murimuri dekenai, Olive Ororo dekenai ia lao noho.
38Daba ia rere neganai taunimanima ibounai be Dubu Helaga dekenai idia haboua, iena hereva kamonai totona.