Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LUKA

LUKA 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sabati Dina ta dekenai, Iesu ese Farisea edia biaguna ta ena ruma dekenai ia daekau, do idia aniani totona. Vadaeni idia ese iena kara idia itaia namonamo noho.
2Rara gorere ese ia abia tauna ta Iesu ena vairana dekenai ia helai.
3Vadaeni Iesu ese taravatu taudia bona Farisea taudia dekenai ia nanadaia, ia gwau, “Gorere taudia Sabati Dina dekenai do ita hanamoa be mai taravatu o?”
4To idia hereva lasi. Vadaeni Iesu ese inai gorere tauna ia abia, ia hanamoa, vadaeni ia siaia.
5Vadaeni idia dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Umui daika ese iena doniki o iena boromakau guri dekenai bema ia moru diho, be Sabati Dina dekenai do idia veria daekau lasi, a?”
6Idia ese ia dekenai idia haere lasi.
7Iesu ese vadivadi taudia ia itaia, helai gabudia namo momokani dekenai idia helai, vadaeni parabole ta ia hamaoroa idia dekenai, ia gwau,
8“Bema tau ta do ia boiboi umui dekenai, headava aria totona do umui lao, gabu namo herea momokani do umui helai diho lasi, aria ena biaguna ese oi ia hereaia tauna ta dekenai do ia boiboi garina.
9Vadaeni do ia mai oi dekenai do ia hamaoroa, do ia gwau, ‘Oi siri, unai helai gabu be inai tau ena.’ Unai neganai oi be mai hemarai danu henunai gabu dekenai do oi helai diho.
10To oi dekenai bema ia boiboi neganai, be henunai gabu dekenai do oi helai diho, vadaeni oi dekenai ia boiboi tauna do ia mai hamaoroa oi dekenai, do ia gwau, ‘Egu turana e, oi be ataiai do oi daekau, vadaeni idia helai diho taudia ibounai ese oi do idia hanamoa.’
11Badina be sibona ia habadaia tauna be Dirava ese do ia hamaragia, to sibona ia hamaragia tauna be Dirava ese do ia habadaia.”
12Vadaeni Iesu ese ia dekenai ia boiboi tauna ia hamaoroa, ia gwau, “Dina tubua aniani o adorahi aniani do oi karaia neganai, emu turana, o emu varavarana, o kohu momo herea taudia, oiemu badibadinai idia noho taudia, dekenai do oi boiboi lasi, kerukeru vanegai ena davana do idia karaia totona, oi dekenai do ma idia boiboi garina.
13To aniani do oi karaia neganai, ogogami taudia bona edia tauanina kahana idia dika taudia, bona aena dika taudia, bona matakepulu taudia dekenai do oi boiboi.
14Unai dekena amo do oi namo, badina idia be kohu lasi, vadaeni kara maoromaoro taudia edia toreisi neganai oiemu davana do oi abia.”
15Iesu danu idia aniani hebou tauna ta ese unai hereva ia kamonaia, vadaeni ia hereva, ia gwau, “Dirava ena Basileia aria dekenai do ia helai diho tauna be do ia moale.”
16To Iesu ia gwau, “Tau ta ese aria badana ta ia karaia, bona taunimanima momo herea dekenai ia boiboi.
17Aria ia karaia hegaegae neganai, ia ese iena hesiai tauna ta ia siaia, iena boiboi totona do idia mai taudia dekenai do ia hamaoroa, do ia gwau, ‘Vadaeni umui mai, gau ibounai ia atoa hegaegae vadaeni.’
18To idia ibounai idia ura lasi dekenai, idia koia gwauraia. Ta ia gwau, ‘Lau be tano ta lau hoia vadaeni, vadaeni itaia totona lau lao, mani emu biaguna do oi hamaoroa.’

19Ma ta ia gwau, ‘Lau be boromakau 10 lau hoia vadaeni, vadaeni idia do lau itaia namonamo totona do lau lao, mani emu biaguna do oi hamaoroa.’
20Ma ta ia gwau, ‘Lau be inai harihari lau headava, unai dainai do lau mai lasi.’
21“Hesiai tauna ia giroa lao, unai hereva iena biaguna dekenai ia hamaoroa. Iena biaguna be ia badu dikadika, vadaeni iena hesiai tauna ia hereva henia, ia gwau, ‘Oi lao haraga, hanua edia huana dekenai, bona dala idauidau dekenai, ogogami taudia, bona edia tauanina idia dika taudia, bona matakepulu taudia, bona edia aena idia dika taudia do oi hakaua mai.’
22Hesiai tauna ma ia mai, ia gwau, ‘Lohia tauna e, oi hereva hegeregerena lau karaia vadaeni, to ruma be do ia honu lasi.’
23“Vadaeni iena biaguna ese hesiai tauna dekenai ma ia hereva henia goada, ia gwau, ‘Do oi lao, uma dala dekenai bona ara ibounai dekenai noho taunimanima haida ma do oi haboua, mai hereva goada, egu ruma do idia hahonua.
24Badina be lau hamaoroa oi dekenai, lauegu boiboi ginigunana dekenai idia mai lasi taudia ese egu aria sisina do idia ania diba lasi momokani.’ ”
25Taunimanima momo Iesu danu idia raka lao, vadaeni ia ese iena vairana ia giroa idia dekenai, ia hamaorodia, ia gwau,
26“Bema tau ta lau dekenai do ia mai, to iena tamana, iena sinana, iena adavana, iena natuna, iena tadikakana, bona iena mauri danu, bema ia laloaboio lasi, ia be hegeregere lasi lauegu diba tahua tauna do ia lao.
27Bona iena satauro bema ia huaia lasi, bona lauegu murina dekenai bema ia raka lasi tauna, be lauegu diba tahua tauna lasi.
28Bema tau ta ia ura kohoro ruma do ia haginia, ia be guna do ia helai diho, bona haginia ena davana do ia laloa, bema ia be ruma do ia karaia haorea diba, o lasi?
29Ia be ruma ena badina bema ia hamatamaia, to bema ia haorea lasi, vadaeni do idia itaia taudia ibounai ese do idia kirikirilaia,
30do idia gwau, ‘Inai tau ese kohoro ruma haginia totona ia hamatamaia, to ia goada lasi, ia haorea lasi.’
31O, edena hanua ena king, idau hanua king dekenai do ia tuari henia gwauraia, do ia helai diho guna lasi, do ia laloa karaia lasi, iena tuari taudia 10,000 do idia hegeregere, ia mai noho tauna ena tuari taudia 20,000 dekenai do ia kwalimu diba o?
32Bema lasi, edia padana be do ia daudau dekenai, ia ese iena hesiai taudia maino gwauraia totona do ia siaia.
33Unai dainai, umui be emui gau ibounai bema umui rakatania lasi, umui be lauegu diba tahua taudia lasi.
34“Damena be gau namona. To bema damena be mamina lasi, edena bamona ena mamina do ia abia lou?
35Ia be tano ena hanamoa muramura gauna lasi, hadoa gaudia dekenai hanamoa lasi gauna, vadaeni ia be negea gauna sibona. Mai ena taiana tauna be do ia kamonai.”