Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Koiro Qoronttoosa

Koiro Qoronttoosa 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Eeqassi yarshshido qumaabaa gidikko, nuuni ubbaikka eriyoogaa eroos. Eratettai otorssees; shin siiqoi dichchees.
2Ooninne baayyo aibakko eriyaabaa milatikko, i biron eranau bessiyoogaa eriichchibeenna.
3SHin ooninne Xoossaa siiqikko, Xoossai a erees.
4Hegaa gishshau, eeqassi yarshshido qumaa meettaabaa gidikko, eeqa ubbai sa7an aibanne gidennaagaanne, issi Xoossaappe attin, hara Xoossi bainnaagaa nuuni eroos.
5Aissi giikko, daro xoossatinne daro godati de7oosona. SHin harai atto, saluwan gidin sa7an gidin, xoossata giyoogeeti de7ikkokka,
6ubbabaa medhdhidaagee nuuni ayyo de7iyoogee, issi Xoossai, Aawai, nuussi de7ees. Qassi ubbabai aani merettidoogeenne nuuni aani de7iyoogee issi Godai, Yesuus Kiristtoosikka nuussi de7ees.
7SHin ha eratettai asa ubbau de7enna. Issi issi asati eeqaara meezetido gishshau, ha77i gakkanaassikka, “Eeqau yarshshido qumaa” yaagiiddi moosona. Qassi eta zoriya wozanai shugo gididoogan, etau eti ha quman tunidabaa milatees.
8SHin qumai nuna Xoossaara dabboyenna. Nuuni maana xayikkonne nuussi aibinne paccenna; miikkonne nuussi aibinne wodhdhenna.
9SHin hagee intte intte shenedan haniyoogee shugo ammanuwaara de7iyaageeta nagaran ooggenna mala naagettite.
10Aissi giikko, neeni eranchchai eeqau yarshshido qumaa maanau eeqa keettan uttidaashin, shugo ammanuwaara de7iya issi asi nena be7ikko, eeqassi yarshshido qumaa i maanau a zoriya wozanai a minttettenneeyye?
11Yaanikko ha shugo ammanuwaara de7iya ne ishai, Kiristtoosi a gishshau haiqqidoogee, ne eratettan bayees.
12Hegaadankka, intte intte ishantta naaqqiyoogaaninne eta zoriya shugo wozanaa masunxxissiyoogan Kiristtoosa naaqqeeta.
13Hegaa gishshau, qumai ta ishaa xubbanabaa gidikko, a xubbenna mala, haranttuwaa mulekka asho miikke.