Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Koiro Qoronttoosa

Koiro Qoronttoosa 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ta ishatoo, Geeshsha Ayyaanaa imuwaabaa intte eranau koyais.
2Intte Xoossaa ammanenna wode, ubba wode kaalliyoogaadankka, haasayenna eeqatukko intte biidoogaa ereeta.
3Hegaa gishshau, Xoossaa Ayyaanai kaalettiyo asi ooninne, “Yesuusi qanggetto” yaagidi haasayennaagaanne qassi Geeshsha Ayyaanai kaalettikkoppe attin, harai atto issi asinne, “Yesuusi Goda” gaanau danddayennaagaa taani inttena erissais.
4Ayyaanaa imoi dumma dumma; shin immiya Ayyaanai issuwaa.
5Qassi oottiyo oosoi dumma dumma; shin Godai issuwaa.
6Oosuwaa oottanau dumma dumma ogee de7ishin, he oottiyo oge ubbaa asa ubbau qonccissiya Xoossai issuwaa.
7SHin asa ubbaa maaddanau, Geeshsha Ayyaanaa qonccissiyo wolqqai ubbaayyo huuphiyan huuphiyan imettiis.
8Aissi giikko, Geeshsha Ayyaanai issuwaassi aadhdhida eratettaa haasayaa immees; qassi issuwaassi eratettaa haasayaa immees.
9He Geeshsha Ayyaanai issuwaassi ammanuwaa immidi, hinkkuwaassi hargganchchaa pattiyo wolqqaa immees.
10Geeshsha Ayyaanai issuwaassi Xoossai oottiyo malaataa oottiyo wolqqaa immidi, issuwaassi hananabaa yootiyo wolqqaa immees. Issuwaassi ayyaanatu gidduwan de7iya dummatettaa eriyo wolqqaa immidi, issuwaassi dumma dumma qaalan haasayiyo wolqqaa immees. Qassi issuwaassi dumma dumma qaalan haasayidoogaa birshshiyo wolqqaa immees
11SHin ha ubbabaa oottiyaagee he issi Geeshsha Ayyaanaa. Asa ubbaassi i ba koyiyoogaadan, dumma dumma imuwaa shaakki shaakkidi immees.
12Kiristtoosi daro qommoti de7iyo issi bolla mala. Bollai daro qommotuppe merettidabaa gidikkokka, issi bolla.
13Aissi giikko, nuuni Aihuda asa gidikkonne woi Giriike asa gidikko, woi aille gidikkonne woi goqa gidikko, ubbai issi Geeshsha Ayyaanan issi bolla gidanau xammaqettida. Qassi nuuni ubbaikka issi Geeshsha Ayyaanaa uyida.
14Aissi giikko, bollaassi qommoi daro gidiyoogaappe attin, issuwaa gidenna.
15Tohoi, “Taani kushe gidenna gishshau, bollaa qommo gidikke” giikko, i hegaa giyoogee bollaa qommo gidiyoogaa digganee?
16Haittaikka, “Taani aife gidenna gishshau, bollaa qommo gidikke” giikko, i hegaa giyoogee bollaa qommo gidiyoogaa digganee?
17Bolla ubbai aife xalaala gidiyaakko, waatidi siyanau danddayii? Qassi bolla ubbai haitta xalaala gidiyaakko, waatidi singganau danddayii?
18SHin Xoossai ba koyidoogaadan, bollaa qommota issuwaa issuwaa bollan wottiis.

19Ubbai issi qommo gidiyaakko, bollai awan de7anee?
20SHin qommoti daro gidikkokka, bollai issuwaa.
21Aifee kushiyaa, “Neeni tana koshshakka” gaanau danddayenna. Woikko qassi huuphee tohota, “Intte tana koshshekketa” gaanau danddayenna.
22SHin laafa milatiya bollaa qommoti daro koshshiyaageeta.
23Bollaa qommotuppe bonchchettennabaa nuussi milatiyaageeta nuuni daro bonchcheettees. Qassi nuna yeellayiya bollaa qommotakka keehi bonchcheettees.
24Nu bollaappe lo77iya baggaa bonchchoi koshshenna; shin bonchchoi pacciyo bollaa qommotussi aadhdhiya bonchchuwaa immanau, Xoossai bollaa issippe gattiis.
25Bollaa qommoti issoi issuwaassi issi mala qofaa qoppanaappe attin, bollan dummatetti de7anau bessenna.
26Bollaa qommotuppe issoi seelettikko, bollaa qommoti ubbaikka aara seelettoosona; bollaa qommotuppe issoi bonchchettikko, bollaa qommoti ubbai aarakka ufaittoosona.
27Intte ubbai Kiristtoosa bolla; qassi huuphiyan huuphiyan intte ubbaikka a bollaa qommota.
28Xoossai woosa keettan issi issi asata, koiruwan Yesuusi kiittidoogeeta, naa77anttuwan hananabaa yootiyaageeta, heezzanttuwan tamaarissiyaageeta, hegaappe guyyiyan, Xoossai oottiyo malaataa oottiyaageeta, hegaappe guyyiyan, pattiyo wolqqai de7iyoogeeta, maaddiyaageeta, woosa keettaa aissiyaageetanne dumma dumma qaalan haasayiyaageeta oottiis.
29Ubbati Yesuusi kiittidoogeetee? Ubbati hananabaa yootiyaageetee? Ubbati tamaarissiyaageetee? Ubbati Xoossai oottiyo malaataa oottiyoonaa?
30Ubbaassi pattiyo wolqqai de7ii? Ubbati dumma dumma qaalan haasayiyoonaa? Qassi dumma dumma qaalan haasayidobaa ubbati birshshiyoonaa?
31SHin ubbaappe aadhdhiya imuwaa minttidi koyite. Qassi ubbaappe keehi aadhdhiya ogiyaa taani inttena bessana.