Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Kɔrɛnti Singena

Kɔrɛnti Singena 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nba, e a falama fa fala a muxuna ndee yanga suxuni ɛ tagi. Na yanga suxu kiin ɲaxu kati, hali dɛnkɛlɛyatarene mi na ɲɔxɔnna ligama. Muxuna nde bata a nga xuri tongo.
2Hali na, ɛ mɔn ɛ wasoma! A yi lan nun, ɛ xa sunu na ma, muxun naxan na fe sifan ligaxi, ɛ yi na ba ɛ tagi.
3Hali n gbindin mi ɛ fɛma koni n xaxili ɛ xɔn. Muxun naxan bata na fe sifan liga, n bata yelin na kanna yalagɛ alo n nɛma yi ɛ fɛma.
4Ɛ na ɛ malan Marigi Yesu xinli, n fan xaxili ɛ xɔn ma, Marigi Yesu sɛnbɛn fan ɛ xɔn ma,
5na waxatini, ɛ na kanna kedi ɛ tagi, a lu Setana yii, alogo a fati bɛndɛn nafan feene xa kala, a niin yi kisi Marigin Fa Lɔxɔni.
6Ɛ yɛtɛ matɔxɔn mi fan mumɛ! Ɛ mi a kolon ba, fa fala a “Buru rate sena ndedi nan buru fuɲin birin natema?”
7Nayi, ɛ yɛtɛ rasariɲan! Ɛ hakɛn ba ɛ tagi naxan luxi ɛ yɛ alo buru rate se fonna buru xunni. Ɛ lu alo buru nɛnɛn naxan mi basanxi se gbɛtɛ ra. Amasɔtɔ Alaa Muxu Sugandixin bata faxa en xa alo Halagi Tiin Dangu Lɔxɔn saraxa yɛxɛɛna.
8Nayi, en xa na sanla raba a kiini. En nama a liga buru rate se fonna ra naxan luxi alo maraɲaxun nun fe ɲaxina. Koni en xa a liga alo buru rate seen mi basanxi burun naxan na, sariɲanna nun ɲɔndini.
9N na a sɛbɛ nɛn ɛ ma n ma kɛdin kui, a ɛ nama ɛ nun yanga suxune malan.
10Koni n mi a falaxi dunuɲa ito muxune xan ma fe ra, naxanye yanga suxuni, hanma milantenne hanma kansun tiine hanma suxure batune. Xa a yi na kii nin nun, fɔ ɛ mini dunuɲa yi feu!
11Iki, n na a sɛbɛma ɛ ma fa fala, muxun naxanye bata e yɛtɛ findi dɛnkɛlɛya muxune ra, koni e lu yanga suxuni, hanma milantenyana, hanma suxure batuna, hanma nafigiyana, hanma dɔlɔ minna hanma kansun tina. Hali ɛ nun ne nama ɛ yii malan donse dondeni.
12Anu, n tan ma wali mi a ra, n yi dɛnkɛlɛyatarene makiti. Koni ɛ tan xa mi lan ɛ yi dɛnkɛlɛya yamaan muxune makiti ba?
13Ala nan dɛnkɛlɛyatarene kitine bolonma. A sɛbɛxi Kitabuni, a naxa, “Ɛ xa muxu ɲaxin kedi ɛ tagi.”