Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Kɔrɛnti Singena

Kɔrɛnti Singena 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na kui, muxune xa nxu yatɛ Alaa Muxu Sugandixina walikɛne nan na, Alaa wundo feene taxuxi naxanye ra.
2Nba, tinxinna nan maxɔdinxi walikɛɛn ma.
3Na mi fefe ra n tan xa, xa ɛ tan n yalagi hanma adamadiine kiti sadena nde. N tan yɛtɛɛn mi nɔɛ n yɛtɛ yalagɛ,
4bayo n xaxinla mi n yalagixi. Koni na mi a ligɛ a n tinxin, bayo Marigin nan n makitima.
5Nanara, ɛ nama kitin sa benun a waxati saxin xa a li, benun Marigin xa fa, naxan dimin fe luxunxine raminima kɛnɛnni, a yi bɔɲɛ yi feene makɛnɛn. Nayi, birin a binyen sɔtɛ Ala yii.
6Ngaxakedenne, n na feene birin falaxi n yɛtɛ nun Apolosi ma ɛ tan nan ma fe ra alogo nxɔ misaala xa sandani ito bunna yita ɛ ra fa fala “Ɛ nama dangu fe sɛbɛxine ra.” Ɛ yi waso ayi, ɛ muxune rafisa e bode xa.
7Nanse i tan danguxi bodene ra? Nanse i yii, naxan mi soxi i yii? Xa a soxi i yii nɛn, nanfera i fa i yɛtɛ matɔxɔma alo i tan yɛtɛɛn nan a sɔtɔxi?
8Ɛ bata wasa sinma! Ɛ bata findi nafulu kanne ra sinma! Ɛ bata findi mangane ra, hali nxu tan mi naxan sɔtɔxi. A yi rafanɲɛ n ma ɛ xa findi mangane ra yati alogo nxu fan xa findi a ra ɛ xɔn.
9Amasɔtɔ n yengi yi a ma fa fala Ala bata nxu tan xɛrane lu xanbin na alo muxu suxin naxanye yalagixi e xa faxa yamaan yɛɛ ramaxa seen na, nxu to bata findi mato seen na dunuɲa muxune birin yɛtagi e nun malekane.
10Daxun nan nxu tan na Alaa Muxu Sugandixina fe ra. Koni xaxilimaan nan ɛ tan na Alaa Muxu Sugandixini. Sɛnbɛ mi nxu tan na, koni ɛ tan, sɛnbɛna ɛ tan na. Ɛ tan binyaxi, koni nxu tan yarabixi.
11Kamɛna nxu suxuma han iki yɛtɛni e nun min xɔnla nun marabɛnna. Nxu ɲaxankataxi, sigatiin nan fa nxu ra.
12Nxu taganma walɛ nxu yiine ra. E na nxu danga, nxu duba e xa. E na nxu bɛsɛnxɔnya, nxu limaniya.
13E na nxu mafala, nxu tan yi e ralimaniya. Nxu bata findi dunuɲa ɲama bɔxɔn daxin na alo se xɔsixine han iki.
14N mi ito sɛbɛxi ɛ ma alogo n xa ɛ rayagi, koni alogo n xa ɛ rakolon alo n xanunten diine.
15Amasɔtɔ hali karamɔxɔ wuli fu yi tixi ɛ yɛɛ ra nun naxanye ɛ xaranma Alaa Muxu Sugandixina fe ma, fafe keden peen nan ɛ xa. Amasɔtɔ n bata findi ɛ fafe ra Alaa Muxu Sugandixin Yesu a fe yi, n Yesu a fe Xibaru Faɲin nali ɛ ma.
16Nanara, n na ɛ mafanma, ɛ xa n naliga.
17N Timɔte rasigama ɛ ma na nan ma. N nafan diin nan a tan na e nun tɔgɔndiya muxuna Marigina fe yi. A n ma kirane rabirama ɛ ma nɛn Alaa Muxu Sugandixin Yesu yi, n dɛnkɛlɛya yamane birin xaranma naxanye ma yiren birin yi.
18Ɛ tan ndee ɛ yɛtɛ yigboma, a n mi fa fama ɛ fɛma sɔnɔn.

19Koni xa Marigin tin, n fama nɛn ɛ fɛma iki sa. Nayi, n fama nɛn na muxu wasoxine sɛnbɛn kolondeni, hali e falan gbansanna mi a ra.
20Amasɔtɔ falan xa mi Alaa Mangayaan na, fɔ sɛnbɛna.
21Nanse rafan ɛ ma? N xa fa bosaan na ɛ yɛɛ ra? Hanma xanuntenyaan nun limaniyana?