Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Kɔrɛnti Singena

Kɔrɛnti Singena 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɛ naxan sɛbɛxi yiimalanna fe yi lan yama sariɲanxina fe ma Yerusalɛn taani, en fa na ma. Ɛ liga alo n yamarin naxan fi Galati yamanan dɛnkɛlɛya yamaan malanne ma.
2Xati yo xati, ɛ keden kedenna birin xa gbetina nde ramara a danna ɛ konne yi, lan ɛ fɛrɛn yatɛn ma, alogo ɛ nama n faan mamɛ ɛ yii malan feen na.
3N na fa waxatin naxan yi, ɛ na muxun naxanye sugandi, n ne rasigama nɛn kɛdina e yii, e yi ɛ kiseene xali Yerusalɛn taani.
4Koni xa a lan n tan yɛtɛɛn xa siga, fɔ nxu birin xa siga na yi.
5N na dangu Masedoniya yamanani waxatin naxan yi, n sigama nɛn ɛ konni, bayo n danguma nɛn na.
6N waxati dando tima nɛn ɛ konni, hanma xunbeli waxatin birin. Nayi, ɛ yi n fanda n ma sigatini.
7Amasɔtɔ n mi waxi a xɔn ma, n xa ɛ to gbansan, n dangu. N wama nɛn n xa waxatidi ti ɛ konni, xa Marigin tin.
8Koni n luma nɛn Efɛsi taani han Se Xaba Singen Sali lɔxɔna.
9Bayo dɛɛn bata rabi n xa n yi n ma wanla kɛ, anu n yɛngɛ faane wuya.
10Xa Timɔte fa, ɛ a yisuxu alogo xamin yo nama a suxu, amasɔtɔ a walima Marigin nan xa alo n tan.
11Nayi, muxu yo nama a raɲaxu. Koni ɛ a fanda a sigatini bɔɲɛ xunbenli, alogo a mɔn xa xɛtɛ n fɛma, amasɔtɔ nxu nun dɛnkɛlɛya muxun bonne a mamɛma be.
12Ɛ naxan sɛbɛxi en ngaxakedenna Apolosi a fe ra, en fa na ma. N bata a mafan han alogo a xa siga ɛ konni e nun dɛnkɛlɛya muxun bonne, koni a ɲɛnige ma fe mi yi a ra a xa na liga singen. Xa a fɛrɛn sɔtɔ, a sigama nɛn.
13Ɛ lu ɛ yɛɛ ra yi, ɛ lu dɛnkɛlɛyani. Ɛ wɛkilɛ, ɛ sɛnbɛn sɔtɔ.
14Ɛ feen birin liga xanuntenyaan nin.
15Ɛ a kolon a Esitefana nun a denbayaan nan singe tubi Yesu ma Akaya yamanani, e yi e yɛtɛ lu yama sariɲanxina wanla ra. Ngaxakedenne, n na ɛ mafanma,
16ɛ xuru na muxu sifane ma naxanye birin e yixɔdɔxɔma wanli ito yi.
17N bata sɛwa Esitefana fa feen na, e nun Foritunatusi nun Axayikusu. Ɛ to mi yi be, naxan yi dasaxi n ma e na so nɛn n yii ɛ funfuni.
18E bata n nii yifan n ma alo e ɛ nii yifan ɛ ma kii naxan yi. Ɛ na muxu sifane wali faɲi kolon.

19Asi yamanan dɛnkɛlɛya yamane ɛ xɔntɔn. Akila nun Pirisila nun dɛnkɛlɛya yamaan naxanye e malanma e banxini, ne ɛ xɔntɔnma Marigin xinli ki faɲi!
20Dɛnkɛlɛya muxun naxanye birin be, ne ɛ xɔntɔnma. Ɛ bode xɔntɔn ngaxakedenya xɔntɔn sunbuni.
21N tan Pɔli nan xɔntɔn xuini itoe sɛbɛma n yiin na.
22Naxan mi Marigin xanuma, dangatɔɔn nan na ra. N naxa, “Nxu Marigina, fa xulɛn!”
23En Marigi Yesu a hinanna xa lu ɛ xɔn.
24N ma xanuntenyana ɛ birin xa Alaa Muxu Sugandixin Yesu barakani.