Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué - Josué 8

Josué 8:19-23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
19Cyele'n tzaj tzun yi e' sanlar yi cyewa'n quib swutz quen yi tnum. Nintzun e' octz tul yi tnum, nin oc k'a'kltz cya'n.
20Itzun yi quilol yi e' sanlar cwent Hay yi na tzan k'a'kl chitnumil nintzun e' el ojk, poro cya'l nin e' aj nint, na nin e' saj yi e' xonl Israel yi nsken che'l ojk tane'n tan chibiyle'n.
21Ya'stzun bantz na yi bene'n quilol Josué yi na tzan k'a'kl yi tnum, nintzun e' pakxijtz tan chibiyle'n yi e' sanlar cwent Hay.
22Ncha'tz e' bant yi e' yi ocsan k'a'kl yi tnum, nin e' sajt tan quich'eye'n yi e' mas sanlar cwent Israel. Tircu'n tzun chiquime'n yi e' aj Hay. Cya'l nin e' aj nint na nsken chicyaj chinicy'al.
23Ntin cu'n yi rey cwent Hay qui quim. Ma na ntin xtx'amxe'n cya'n, nin ben chicy'al swutz Josué.

Read Josué 8Josué 8
Compare Josué 8:19-23Josué 8:19-23