Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué - Josué 14

Josué 14:11-12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
11ej, nin iẍnin wutane'n wetz chi wutane'n yi insaje'n ẍchakol Moisés tan xk'uke'n yi e'chk ama'la'tz. Ncha'tz atit inwalor tan woque'n tan oyintzi'.
12Cha'stzun te na klo' waj yil tak'u' yi ama'la'tz yi suknak Kataj swetz. I'tz yi wi'wtz kale ate't yi e' xonl Anac, yi e' yi chin wutz quikan nin. At e' yi cho'n najlche' tulak e'chk lmak tnum, yi at chin tapij solte'jak. Tak'u' bin e'chk ama'la'tz swetz, na cho'n k'uklij inc'u'l te Kataj, yi xomok i' swe'j tan wuch'eye'n tan chilaje'n len yi e' wunaka'tz yi ate' swutz,” stzun Caleb bantz tetz Josué.

Read Josué 14Josué 14
Compare Josué 14:11-12Josué 14:11-12