Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Jeremaia

Jeremaia 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bikpela i tok olsem, “Sapos man i rausim meri bilong en, na meri i lusim em na i go maritim narapela man, orait dispela namba wan man i no ken kisim bek dispela meri. Sapos em i kisim meri gen, bai kantri bilong en i kamap doti tru long ai bilong mi. Israel, yu bin pamuk nabaut wantaim planti man, na nau yu laik kam bek long mi, a?
2Yu lukluk i go long ol maunten. Ating i gat wanpela maunten i stap na yu no bin i go long en na mekim pasin pamuk, a? Yu bin sindaun arere long ol rot, na wetim ol man i kam, olsem ol Arebia i save wet arere long ol rot long ples drai, bilong ol i ken stilim samting bilong ol man i bihainim rot. Ol pasin nogut na pasin pamuk bilong yu i mekim, na kantri bilong yu i kamap doti tru long ai bilong mi.
3Long dispela as tasol na mi bin pasim ren na ren i no kam daun long graun bilong yu. Tasol yu save hambak olsem pamukmeri na yu no save sem liklik.
4Nau tasol yu bin singaut long mi na yu tok olsem, ‘Bikpela, yu papa bilong mi, na yu laikim mi long taim mi yangpela yet.
5Ating yu no inap belhat long mi oltaim. Ating kros bilong yu bai i pinis.’ Israel, yu bin tok olsem, tasol yu bin mekim olkain pasin nogut na pinisim laik bilong yu.”
6Long taim Josaia i stap king, Bikpela i tokim mi olsem, “Ating yu bin lukim pasin nogut dispela hambakmeri Israel i bin mekim, a? Em i bin go antap long olgeta maunten na aninit long olgeta bikpela diwai na mekim pasin pamuk.
7Mi bin tingting olsem, em i mekim ol dispela hambak pasin pastaim, na bai em i kam bek gen long mi. Tasol nogat. Em i no kam bek. Na susa bilong en, Juda, dispela meri bilong brukim marit, em i lukim pasin bilong Israel.
8Taim Israel i brukim marit na mekim planti pasin pamuk, mi bin raitim pepa bilong pinisim marit na mi givim em na rausim em i go. Susa bilong en, Juda, i lukim dispela, tasol em i no pret liklik. Nogat. Na mi lukim em tu i go nabaut na mekim pasin pamuk.
9Em i ting pasin pamuk i samting nating, na em i lotuim ol ston na diwai. Na long dispela pasin em i pamuk nabaut. Olsem na em i mekim graun i kamap doti tru long ai bilong mi.
10Juda i bin lusim mi na mekim ol dispela pasin nogut, tasol em i no tanim bel tru na kam bek long mi. Nogat. Em i giaman tasol long tanim bel. Mi Bikpela, mi tok pinis.”
11Na Bikpela i tok moa long mi olsem, “Israel na Juda, tupela i meri bilong brukim marit. Tasol asua bilong Juda i bikpela tumas na i winim asua bilong Israel.
12Olsem na Jeremaia, yu mas sanap na singaut i go long hap not. Yu mas autim tok bilong mi Bikpela olsem, ‘Israel, yu meri bilong brukim marit, yu mas kam bek long mi. Mi Bikpela, mi tok, mi no ken belhat moa long yu. Long wanem, mi God bilong marimari, na belhat bilong mi i no inap i stap oltaim.
13Israel, yu mas tokaut stret olsem, “Mi gat asua pinis. Mi bin bikhet long yu God, Bikpela bilong mi, na mi bin i go aninit long olgeta bikpela diwai na mekim pasin nogut wantaim ol giaman god. Na mi bin sakim tok bilong yu.” Israel, mi Bikpela, mi givim dispela tok long yu.’
14“Mi Bikpela, mi tok olsem. Yupela manmeri i bin lusim mi, yupela i mas kam bek long mi, long wanem, yupela i manmeri bilong mi stret. Bai mi kisim wan wan bilong yupela long ol taun na long ol lain wanblut na bai mi bringim yupela i kam bek long Saion, dispela maunten bilong mi.
15Na mi bai makim ol gutpela wasman i save bihainim pasin bilong mi. Ol bai i gat gutpela tingting na save, na bai ol i lukautim yupela gut.
16Na mi Bikpela, mi tok olsem. Bihain bai yupela i kamap planti tru long kantri bilong yupela. Na long dispela taim bai yupela i no tok moa long Bokis Kontrak bilong mi, Bikpela. Na bai yupela i no tingting moa long dispela Bokis na bai yupela i no moa wari long en. Na bai yupela i no wokim nupela Bokis Kontrak. Nogat.
17Long dispela taim bai ol manmeri i tok olsem, ‘Jerusalem yet em i sia king bilong Bikpela.’ Na olgeta lain manmeri bai i kam long Jerusalem bilong givim biknem long mi. Na bai ol i no bikhet moa na i no moa bihainim pasin nogut bilong bel bilong ol yet.
18Long dispela taim ol Juda bai i bung wantaim ol Israel na bai ol i lusim kantri long hap not, nau ol i stap long en. Na bai ol i kam i stap long dispela graun mi bin givim long ol tumbuna bilong yupela, bilong i stap graun bilong lain bilong ol oltaim.”

19Bikpela i tok moa olsem, “Israel, bipo mi bin ting long mekim yu i kamap pikinini tru bilong mi, na mi bin givim yu wanpela gutpela graun tru i winim graun bilong olgeta arapela lain manmeri. Na mi bin ting bai yu kolim mi Papa, na bai yu bihainim mi oltaim na yu no ken lusim mi.
20Tasol nogat. Yupela lain manmeri bilong Israel, yupela i bin lusim mi, olsem meri bilong brukim marit i lusim man bilong en. Mi Bikpela, mi tok pinis.”
21Bikpela krai i kamap antap long ol maunten. Em ol manmeri bilong Israel i krai nogut na singaut long God long marimari long ol. Long wanem, ol i bin lusim tingting long God, Bikpela bilong ol, na bihainim rot nogut.
22Bikpela i tok olsem, “Yupela ol pikinini bilong bikhet, yupela kam bek long mi. Na bai mi stretim pasin bilong yupela na bai yupela i stap gut wantaim mi.” Na ol manmeri i bekim tok olsem, “Nau mipela i kam bek long yu, long wanem, yu God, Bikpela bilong mipela.
23Tru tumas, dispela pasin bilong pamuk nabaut long ol maunten i no inap helpim mipela. God, Bikpela bilong mipela, yu wanpela tasol inap kisim bek mipela Israel.
24Tasol mipela i bin lotuim Bal, dispela god bilong sem, na long dispela pasin mipela i bin pinisim olgeta sipsip na bulmakau na pikinini man na pikinini meri na olgeta gutpela samting ol tumbuna i bin hatwok na kisim. Mipela i bin mekim ol dispela pasin long taim mipela i yangpela yet na i kam inap nau.
25God, Bikpela, mipela wantaim ol tumbuna bilong mipela i bin mekim sin long yu taim mipela i yangpela yet na i kam inap nau. Mipela i no bin bihainim tok bilong yu. Olsem na mipela i mas sem nogut na putim pes i go daun long graun.”