Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Hagagida

Hagagida 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Au gaa mmada gi di beebaa wini i lodo di lima gau donu o tangada dela e noho i hongo di lohongo king. Di beebaa wini deenei la guu buni di hihi ginai nia mee i nia baahi e lua, gei guu nnoo gi nia noo e hidu.
2Gei au gaa mmada gi tangada di langi maaloo, e hai dana haga iloo gi nua, “Ma koai dela e tau di wwede nia noo, gaa huge di beebaa wini?”
3Deai tangada i di langi, be i henuailala, be i bahi i lala henuailala, e mee di huge di beebaa wini, be e mmada gi lodo di maa.
4Gei au guu dangi huoloo giibeni, idimaa, tangada ne gida bolo e mee di huge di beebaa wini, be e mmada gi lodo ai.
5Tangada e dahi i digau mmaadua aamua, ga helekai mai, “Hudee dangi. Mmada! Di Laion mai di madawaawa o Judah, go di hagadili aamua o David, go Mee gu aali, e mee di wwede nia noo e hidu, mo di huge di beebaa wini deelaa.”
6Gei au gaa mmada gi Tama siibi, e duu i tungaalodo di lohongo king, e haganiga go nia manu mouli e haa, mo digau mmaadua aamua. Tama siibi le e hai be siibi ne daaligi gii made. Mee ono madaagoo e hidu, ge e hidu ono golomada, ala go nia hagataalunga e hidu a God ala ne hagau gi lodo henuailala hagatau.
7Tama siibi gaa hana, gaa kae di beebaa wini i di lima gau donu o Tangada dela e noho i hongo di lohongo king.
8Dono kae di beebaa deelaa, nia manu mouli e haa, mo digau mmaadua aamua e madalua maa haa gaa pala gi lala i mua Tama siibi. Digaula huogodoo e dagidahi mee hai daahili ‘harp’ mono boolo goolo e honu i nia mee haga kala ‘incense’, ala go nia dalodalo o nia daangada a God.
9Digaula gaa huwa di nadau daahili hoou, “Goe e tau anga bolo e kae di beebaa wini, gaa wwede ono noo. Idimaa, Goe dela gu daaligi, guu made, gei mai i oo dodo Goe gu hui gi God nnagadilinga daangada mai nia madawaawa huogodoo, hagadilinga helekai, nnenua llauehe, mo nia hagadilinga daangada henua huogodoo.
10Goe guu hai digaula gii hai tenua hai mee dabu e hai nnegau tadau God, gei digaula e dagi i henuailala.”
11Au gaa mmada labelaa, ga longono digau di langi, digau e dogologowaahee! Digaula e tuu e haganiga di lohongo king, nia manu mouli e haa, mo digau mmaadua aamua.
12Digaula e huwa di nadau daahili boloo, “Tama siibi ne daaligi gii made, le e tau anga bolo e wanga ginai di mogobuna, maluagina, iloo mee, mo nia mahi, aamua, madamada mo di hagaamu!”
13Gei au ga longono nia mee huogodoo i di langi, henuailala, bahi i lala henuailala, mo i lodo di moana, ala go nia mee mouli huogodoo i henuailala mo lala di langi. Digaula e dadaahili boloo, “Di hagaamu, di hagalaamua, di madamada, mo di maaloo gii wanga ina gi Mee dela e noho i hongo di lohongo king mo ang gi Tama siibi, gaa hana hua beelaa!”
14Nia manu mouli e haa ga helekai, “Amen!” Gei digau mmaadua aamua gaa pala gi lala, ga daumaha.