Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Hagagida

Hagagida 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I muli hua nia mee aanei, gei au ga longono di lee damana e hai be nia lee digau dogologo i di langi, e helekai, “Hagaamuina God! Di haga mouli, di madamada mo di maaloo la nia mee ni Mee go tadau God!
2Ana hagi aga le e donu gei e hai donu! Mee gu hagi aga di ahina huihui dono huaidina dela ne dagi henuailala gi lodo ono hangaahai huaidu. God ne hagaduadua a mee, i mee dela ne daaligi gii mmade digau hai hegau a God.”
3Digaula ga wwolo labelaa gi nua, “Hagaamuina God! Di huiahi mai di ulaula dela e dudu di waahale damana, le e gohu gi nua, gaa hana hua beelaa!”
4Digau mmaadua aamua e madalua maa haa mo nia manu mouli e haa gaa pala gi mua, ga daumaha ang gi God, dela e noho i hongo di lohongo king. Digaula ga helekai, “E donu! Hagaamuina God!”
5Di lee ga hanimoi i di lohongo king, “Digau hai hegau huogodoo a God mo nia daangada huogodoo, digau aamua mono gau lligi ala e hagamadagudia a Mee, la gi hagaamuina tadau God!”
6Nomuli, gei au ga longono di lee be nia lee digau dogologowaahee e hai be di lee o di monowai doo, e ngoloolo be nia lee atili llauehe. Gei au ga longono digaula e helekai, “Hagaamuina God! Idimaa, Dimaadua dela go tadau God Aamua Huoloo, Mee go di King!
7Gidaadou gi tenetene gei gi manawa lamalia! Gidaadou gi hagaamuina ono mahi! Idimaa, di madagoaa tagamiami haga hai lodo a Tama siibi la gu dau mai, gei di ahina hai lodo la gu togomaalia.
8Di ahina la guu wanga ginai di gahu lenge madammaa e ulu ai.” (Nia gahu lenge la go nia ngalungalua humalia o nia daangada a God.)
9Tangada di langi ga helekai mai gi di au, “Hihia di mee deenei: E maluagina go digau ala gu gahi mai gi tagamiami haga hai lodo a Tama siibi.” Tangada di langi ga helekai labelaa, “Aanei la go nnelekai e donu a God.”
10Au gaa bala gi lala belee daumaha ang gi mee, gei mee ga helekai mai gi di au, “Hudee heia di mee deenaa! Au di hoo hai hegau ni oou mo o duaahina, ala e dogi ang gi nia agoago hagamodongoohia o Jesus. Ma go God dela gi daumaha ginai goe!” Idimaa, nia agoago hagamodongoohia o Jesus la go di mouli o nnelekai kokohp.
11Au gaa mmada gi di langi e mahuge, gei di hoodo kene iai Tangada i ono nua, e haga ingoo bolo “Manawa dahi” mo di “Tonu”. Mee e hai ana gabunga mo ana heebagi gi di hai dela e donu.
12Nia golomada o Maa e dina gi di ulaula o di ahi, gei Mee ono hau king e logo i hongo dono libogo. Mee dono ingoo e hihi i ono nua dela e de iloo tangada, go Mee hua e iloo ia di maa.
13Mee e ulu di gahu looloo buni dodo. Di ingoo o maa la go “Nnelekai a God”.
14Digau dauwa di langi e daudali a Mee, e llele i hongo nia hoodo kene, gei e ulu nia gahu lenge kene ge madammaa.
15Tulumanu dauwa gaa e duu mai i lodo dono ngudu, dela e haga magedaa nnenua llauehe go Mee. Mee gaa dagi gi maaloo dangihi digaula gi togodogo baalanga, gei Mee ga dagadagahi nia waini i lodo di gowaa dagadagahi waini, go nia waini o di hagawelewele o di God Aamua Huoloo.
16I hongo dono gahu looloo mo i hongo dono gada wae, le e hihi di ingoo boloo, “Di King o nia king, mo di Tagi o nia dagi”.
17Au gaa mmada gi tangada di langi e duu i hongo di laa. Mee gaa wolo gi nua ang gi nia manu huogodoo ala e mamaangi i lodo di ahiaalangi, “Goodou lloomoi gi di gowaa e dahi gi tagamiami damana a God!
18Lloomoi e gai nia goneiga o nia king, nia dagi dauwa mo digau dauwa, nia hoodo mo digau ala e llele nia maa, nia daangada huogodoo, nia hege mo digau moholo, digau aamua mo digau lligi!”

19Gei au gaa mmada gi di manu hagamadagudagu dangada mo nia king o henuailala mo nadau gau dauwa ala ne dagabuli belee heebagi gi Tangada dela i hongo di hoodo mo ana gau dauwa.
20Di manu hagamadagudagu dangada la guu kumi, ginaua mo soukohp dilikai dela nogo hai nia mogobuna haga goboina i mua di manu hagamadagudagu dangada. Go nia mogobuna aalaa, ala ne halahalau digau ala ne kae di maaga mo e daumaha gi di ada manu hagamadagudagu dangada. Di manu hagamadagudagu dangada mo soukohp dilikai la guu kili mouli gi lodo di ahi monowai ulaula ngongoaa i nia ‘sulfur’.
21Digau dauwa la gu daaligi gii mmade go tulumanu dauwa dela e duu mai i lodo di ngudu o tangada dela i hongo di hoodo, gei nia manu mamaangi huogodoo la guu gai nia goneiga o digau dauwa gu maaluu.