Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Hagagida

Hagagida 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nomuli, gei au gaa mmada gi di ada mee i di langi dela e aamua gei e haga gologolo dangada huoloo. Digau di langi dogohidu e daahi nia hagaduadua haga muliagina e hidu, idimaa, nia hagaduadua aanei, la go di hagi aga haga muliagina o di hagawelewele o God.
2Nomuli, gei au gaa mmada gi di mee e hai be tai kalaadi dela ne unugi gi di ahi. Au gaa mmada labelaa gi digau ala ne maaloo i di manu hagamadagudagu dangada mo dono ada, ge gu maaloo labelaa i di manu dela dono ingoo e hagamodongoohia go di nambaa. Digaula e tuu i baahi di tai kalaadi, e daahi nadau mee hai daahili ‘harp’ ala ne wanga go God gi digaula.
3Digaula e daahili taahili a Moses, tangada hai hegau a God, mo taahili Tama siibi, “Dimaadua go di God Aamua, au mee ala ne hai le e aamua gei e humalia! Di King o nia henua llauehe, oo ala e hai donu, gei e donu huoloo!
4Meenei Dimaadua, ma koai dela hagalee hagalaamua Goe? Ma koai dela hagalee hagaamu do ingoo? Kooe hua dela e dabuaahia. Nia henua llauehe huogodoo ga lloomoi e daumaha adu gi di Goe, idimaa, au hegau hai donu gu modongoohia i mua nia daangada huogodoo.”
5Nomuli, gei au gaa mmada gi di Hale Daumaha i di langi e mahuge, gei di Hale laa Haga madagu i ono lodo.
6Digau di langi dogohidu nogo daahi nia hagaduadua e hidu ga ulu mai gi daha mo di Hale Daumaha, e ulu nia gahu lenge dingidingia, gei nia duu goolo e daabui nadau hadahada.
7Di manu e dahi i nia manu mouli e haa gaa wanga gi digau di langi dogohidu nia boolo goolo e hidu guu honu i di hagawelewele o God, dela e mouli gaa hana hua beelaa.
8Di Hale Daumaha la guu honu huiahi mai di madamada mo nia mahi o God. Deai tangada e mee di ulu gi lodo di Hale Daumaha deelaa ai, gaa dae loo gi di lawa o nia hagaduadua e hidu ala ne gaamai go digau di langi dogohidu.