Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Hagagida

Hagagida 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I lodo di beebaa deenei, la go nia mee a Jesus Christ ala ne hagagida. God ne wanga di hagagida deenei gi Jesus Christ, belee hagi anga gi ana gau hai hegau nia mee ala gaa hai hoohoo mai. Christ ne hagau mai dana dangada di langi belee haga iloo nia mee aanei gi John, go dana dangada hai hegau.
2Gei John gu helekai i nia mee huogodoo ala ne mmada ginai. Deenei la go nnelekai hagamodongoohia o nnelekai a God, mo di tonu ne hagagida go Jesus Christ.
3E maluagina go tangada dela e dau di beebaa deenei, gei e maluagina hogi go digau ala e hagalongo gi nnelekai kokohp aanei, mo di daudali nia mee ala e hihi i lodo di beebaa deenei! Idimaa, di madagoaa dela ga gila aga nia mee huogodoo aanei, la gu hoohoo mai.
4Mai John, ang gi nia nohongo dabu e hidu i Asia: Tumaalia, mo di aumaalia adu gi goodou, mai baahi o God, dela i golo dolomeenei, nogo i golo mai mua, dela ga hanimoi, mo mai baahi nia hagataalunga e hidu ala i mua dono lohongo king,
5mo mai baahi o Jesus Christ, go Tangada hagi aga mee manawa dahi ge donu, go taamada o di mouli aga i di made, ge dela hogi go Tagi o nia king o henuailala. Mee e aloho i gidaadou, gei Mee guu wwede tadau ihala gi daha mai i ono dodo,
6guu hai gidaadou gii hai di golohenua hai mee dabu, belee hai nnegau o dono God mo dono Damana. Di madamada mo di mogobuna la gii noho i baahi o Jesus Christ gaa hana hua beelaa! Amen.
7Mmada, Christ e hanimoi i hongo nia gololangi! Nia daangada huogodoo mo digau ne daudau a Mee gi nua, la gaa mmada gi Mee. Nia daangada huogodoo i henuailala ga tangitangi i Mee. Di mee deenei le e hai loo gii gila.
8Dimaadua go di God Aamua Huoloo ga helekai, “Au go Taamada mo di Haga odi, Au dela i golo dolomeenei, nogo i golo mai mua, ga hanimoi maalia.”
9Au go John, di godou duaahina, au tangada e daudali a Jesus, au e madalia labelaa goodou, ala e hagakono di manawa i nia hagaduadua ala e lloomoi gi nia daangada o Teenua King o Jesus Christ. Au ne lahi gaa dugu gi hongo tenua go Patmos, i di au dela nogo hagadele nnelekai a God mo di tonu dela ne hagagida go Jesus.
10I di Laangi o Tagi, gei au gu huwahuwa go di Hagataalunga, ga longono di lee damana, e hai be di lee buu ‘trumpet’, e helekai mai i dogu dua,
11“Hihia au mee ala e mmada ginai goe gi lodo di beebaa, hagau ina gi nia nohongo dabu e hidu aanei: Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, mo Laodicea.”
12Au gaa huli belee mmada be di maa koai dela e leelee mai gi di au, gei au gaa mmada hua gi nia lohongo malama e hidu ne hai gi nia goolo,
13gei baahi nia lohongo malama aanei, la di Mee e hai be tangada, e ulu di gahu looloo e tugi i ono babaawae, mo dono duu goolo e daabui dono hadahada.
14Dono libogo le e kene madammaa giagia gadoo be nia ngaahulu siibi, be e kene gadoo be nia ‘snow’, gei ono golomada le e maahina be di ahi.
15Ono wae le e maahina be di baalanga ‘brass’ dela gu haga madammaa ga haga dingidingia, gei dono lee le e hai be di lee damana o di monowai doo.
16Mee e daahi ana heduu e hidu i lodo dono lima gau donu, ge tulumanu dauwa baahi lua e duu mai i lodo dono ngudu. Ono hadumada e maahina gadoo be di laa dii i di oodee.
17Dogu mmada gi Mee, gei au gaa hinga gi lala i baahi nia wae o Maa, guu hai gadoo be tangada ne made. Mee gaa dugu dono lima gau donu gi ogu nua, ga helekai, “Hudee madagu! Au go Taamada mo di Haga odi.
18Ma ko Au dela e mouli! Au guu made, gei dolomeenei Au e mouli gaa hana hua beelaa. Ma ko Au e huwahuwa di ‘Made’ mo di ‘Heidis’ dela go di gowaa digau mmade.

19Hihia gi lala au mee ala e mmada ginai dolomeenei, mo nia mee ala gaa hai nomuli.
20Tadinga o nia heduu e hidu ala ne mmada ginai goe i lodo dogu lima gau donu, mo nia lohongo malama e hidu ne hai gi nia goolo, la aanei: Nia heduu e hidu, la go digau di langi o nia nohongo dabu e hidu, gei nia lohongo malama ne hai gi nia goolo, la go nia nohongo dabu e hidu.