Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Hagagida

Hagagida 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I muli hua nia mee aanei, gei au guu hai dagu moe, ne mmada gi di bontai e mahuge i di langi. Gei di lee e hai be di lee ‘trumpet’ dela ne hagalongo ginai au i mua, ga helekai, “Hanaga gi kinei, gei au ga hagi adu gi di goe nia mee ala gaa hai nomuli.”
2Di madagoaa hua deelaa, gei au gu huwahuwa go di Hagataalunga, ga gidee au di lohongo king i di langi e noho Tangada i ono nua.
3Ono golomada e maahina gadoo be nia hadu hagalabagau ‘jasper’ mo ‘carnelian’, gei di umada e gono gi di hadu ‘emerald’, e haganiga di gili di lohongo king.
4Nia lohongo aamua e madalua maa haa e haganiga di lohongo king, e noho ai digau mmaadua aamua e madalua maa haa, e ulu nadau gahu kene, e ulu nia hau goolo.
5Nia ila e dabadaba, nia lee llauehe, mo nia lee atili e lloomoi i di lohongo king deelaa. Nia malama e hidu e ulaula i mua di lohongo deelaa, go nia hagataalunga e hidu a God.
6Gei di mee dela e hai gadoo be di tai kalaadi, e maalama be di kalaadi ‘crystal’, la i mua labelaa di lohongo deelaa. Gei nia baahi huogodoo o di lohongo deelaa, le e haganiga gi nia manu mouli e haa, nadau golomada e huli gi mua mo gi muli.
7Tahi manu le e hai be di laion. Di lua manu le e hai be di kau daane. Di tolu manu le e hai ono hadumada be nia hadumada dangada, ge di haa manu le e hai be di manu ‘eagle’ e maangi.
8Nia manu mouli e haa le e dagi ono nadau bakau, nadau gili guu buni golomada, i lodo mo i tua. Boo mo aa, gei digaula e dee noho di nadau dadaahili boloo, “Dabuaahia, dabuaahia, dabuaahia, go Dimaadua go di God Aamua Huoloo, dela nogo i golo, i golo dolomeenei, mo dela ga hanimoi.”
9Nia manu mouli e haa le e daahili nia daahili hagaamu, hagalaamua mo di danggee ang gi Tangada dela e noho i hongo di lohongo king, dela e mouli gaa hana hua beelaa. Digaula ma ga daahili,
10gei digau madalua maa haa mmaadua aamua gaa pala gi lala i mua Tangada dela e noho i hongo di lohongo king, ga daumaha ang gi Mee dela e mouli gaa hana hua beelaa. Digaula gaa kili nadau hau goolo gi lala i mua di lohongo king, ga helekai,
11“Di madau Dagi mo di madau God! Goe e tau anga bolo e wanga ginai di madamada, di hagalaamua, mo di maaloo. Idimaa, ma Kooe hua dela ne hai nia mee huogodoo, gaa hai nia maa gi i golo, gi mouli mai i do hiihai!”