Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Hagagida

Hagagida 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Hihia ang gi tangada di langi o di nohongo dabu i Ephesus: “Aanei la go nnelekai mai baahi Tangada dela e daahi nia heduu e hidu i dono lima gau donu, gei e heehee i mehanga nia lohongo malama goolo e hidu.
2Au e iloo au mee ala ne hai. Au e iloo bolo goe gu ngalua damana mo di hagakono di manawa. Au e iloo bolo goe hagalee donu gi digau huaidu, gei goe gu halahala digau ala e hai bolo ginaadou nia daangada agoago hagau, gei digaula hagalee nia daangada agoago hagau donu, gei goe guu gida bolo digaula digau hai kai tilikai.
3Goe gu manawa hagakono, gu hagaduadua mai i dogu ingoo, gei goe digi dugua au hegau humalia.
4Malaa, deenei dagu mee e hai baahi adu gi di goe: Goe hagalee aloho i di Au dolomeenei, be do aloho matagidagi.
5Haga maanadu ina di hai o do hana gee i di Au! Huli gi daha mo oo hala, heia go dau hai matagidagi. Maa goe ga hagalee huli gi daha mo oo hala, gei Au ga hanimoi, ga daa gi daha do lohongo malama gi daha mo dono lohongo.
6Malaa, deenei di mee e humalia i do baahi: Goe e de hiihai gi nia mee digau o Nikolaita ala e hai, e de hiihai gadoo be Au.
7“Maa goe o dalinga i golo, hagalongo gi nnelekai di Hagataalunga ang gi nia nohongo dabu! “Digau ala ma gaa kae di aali, gei Au gaa wanga gi digaula di tonu o di gai nia huwa laagau o di laagau haga mouli, dela e tomo i lodo di hadagee a God.
8“Hihia ang gi tangada di langi o di nohongo dabu i Smyrna, “Aanei la go nnelekai mai baahi Tangada dela go Taamada mo di Haga odi, dela ne made, gei gu mouli aga labelaa.
9Au e iloo o haingadaa, Au e iloo bolo goe e hagaloale, gei deeai, goe e maluagina! Au e iloo nia mee huaidu ne helekai hai baahi adu gi di goe mai digau bolo ginaadou digau o Jew, gei digaula hagalee digau o Jew, digaula nia daangada ni Setan!
10Hudee madagu i dahi mee dela ga hagaduadua goe. Hagalongo! Setan la gaa kili hunu gau i goodou gi lodo di hale galabudi, e hagamada godou hagadonu, gei godou hagaduadua le e hai i lodo nia laangi e madangaholu. Manawa dahi mai gi di Au, ma e aha maa goe gaa made, gei Au ga gowadu di mouli, di hui o doo aali.
11“Maa goe o dalinga i golo, hagalongo gi nnelekai di Hagataalunga ang gi nia nohongo dabu! “Digau ala ma gaa kae di aali, la hagalee hagahuaidu go di lua made.
12“Hihia ang gi tangada di langi o di nohongo dabu i Pergamum, “Aanei la go nnelekai mai baahi Tangada dela dana hulumanu dauwa gaa baahi lua.
13Au e iloo di gowaa e noho iei goe, go di gowaa dela e iai di lohongo a Setan. Goe e manawa dahi mai gi di Au, gei goe digi dugua do hagadonu Au, i di madagoaa hogi ne daaligi ai gii made dagu dangada hagi aga manawa dahi go Antipas i di gowaa e noho ai a Setan.
14Malaa, nia mee dulii aanei e hai baahi iei Au adu gi di goe: Hunu gau i godou lodo e daudali di agoago a Balaam ne aago Balak gi di hai e dagi digau Israel gi lodo di hala, dela ne hidi ai digaula gaa gai nia meegai ala ne wanga gi nia balu god, mo di hai be di manu.
15E hai labelaa beenei, hunu daangada i godou lodo e daudali nia agoago digau o Nikolaita.
16Deenei laa, huli gi daha mo oo hala! Maa goe ga hagalee huli gi daha, hoohoo mai hua gei Au ga hanimoi e heebagi gi digau beelaa gi tulumanu dauwa dela e duu mai i lodo dogu ngudu.
17“Maa goe o dalinga i golo, hagalongo gi nnelekai di Hagataalunga ang gi nia nohongo dabu! “Au gaa wanga gi digau ala ga aali nia meegai ‘manna’ nogo dugu hagammuni. Au gaa wanga labelaa nadau hadu kene dagidahi ala e hihi ginai di ingoo hoou, dela e de iloo tangada, go tangada hua dela gaa kumi di hadu, e iloo ia.
18“Hihia ang gi tangada di langi o di nohongo dabu i Thyatira, “Aanei la go nnelekai mai baahi Tama a God, ono golomada e maahina gadoo be di ahi, ono wae e maahina gadoo be di baalanga ‘brass’ ma ga hagadingidingia.

19Au e iloo au mee ala e hai. Au e iloo do aloho, do manawa dahi, au hegau, mo do manawa hagakono. Au e iloo au mee ala e hai dolomeenei, ala e mada logo i au mee ala nogo hai matagidagi.
20Malaa, deenei dagu mee e hai baahi adu gi di goe: Go dau dugu a Jezebel, bolo mee di ahina kae hegau ni God. Di ahina deenei e aago agu dama hai hegau gii hai nia huaidu hai be di manu, mo di gai nia meegai ala ne wanga gi nia balu god.
21Au guu dugu anga dono madagoaa e huli ai ono huaidu, gei di ahina deelaa e de hiihai di huli gi daha mo ono haihai be di manu.
22Malaa, gei Au gaa hudu di ahina gi hongo di moenge dela nogo hai ana huaidu, gaa hai digau ala nogo hai gi mee di huaidu hai be di manu gi duadua kono, go di maa hua digaula gaa huli gi daha mo di huaidu ne hai gi di ahina deenei.
23Au ga daaligi nia hoo o maa gii mmade, gei nomuli, gei nia nohongo dabu huogodoo ga iloo bolo ma ko Au dela e iloo nia maanadu mo nia hiihai o nia daangada huogodoo. Au gaa hui tangada nei mo tangada nei gii tau gi ana mee ala nogo hai.
24“Gei goodou ala i golo i Thyatira, la digi daudalia di agoago huaidu deenei. Goodou digi kabee ina nia agoago ala e haga ingoo go digau ala i golo, bolo ‘Nia mee hagammuni a Setan’. Au e helekai adu gi goodou, bolo Au hagalee gowadu godou mee daamaha ala i golo e aamo.
25Daahia gii mau nia mee ala i godou baahi, gaa dae loo gi dogu hanimoi.
26Digau ala ma gaa kae di aali, gaa hai agu mee ala e hiihai ginai gaa dae loo gi di hagaodi, gei Au gaa wanga gi digaula di mogobuna e dagi nnenua llauehe.
27Au gaa wanga gi digaula di mogobuna dela e hai be di mogobuna dela ne kae ko Au mai dogu Damana: Mee gaa dagi nia henua gi togodogo baalanga, e oho haga ligiligi nia henua, gadoo be nia boolo ala ne hai gi nia gelegele pigi.
28“Au gaa wanga gi digaula di heduu o di luada.
29“Maa goe o dalinga i golo, hagalongo gi nnelekai di Hagataalunga ang gi nia nohongo dabu!