Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Hagagida

Hagagida 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nomuli, gei au ga longono di lee damana e helekai mai i di Hale Daumaha ang gi digau di langi dogohidu, “Hula, llingia nia boolo e hidu ala e honu i di hagawelewele o God gi hongo henuailala!”
2Tangada di langi matagidagi gaa hana gaa dui dana boolo gi hongo henuailala. Gei nia magibala huaidu e mmaemmae huoloo la ga kila aga i baahi digau ala gu maaga gi di hagailongo o di manu hagamadagudagu dangada, mo digau ala nogo daumaha gi di ada o di manu hagamadagudagu dangada.
3Togolua dangada di langi gaa dui dana boolo gi hongo di moana. Gei nia wai guu hai be nia dodo o tangada made, gei nia manu mouli huogodoo i lodo di moana la guu mmade.
4Togodolu dangada di langi gaa dui dana boolo gi hongo nia monowai mo nia dama monowai, gei nia wai guu hai nia dodo.
5Gei au ga longono tangada di langi dela e dagi nia wai e helekai, “Meenei, Tangada Dabu, Goe dela i golo dolomeenei, ge nogo i golo mai mua. Au hagi aga ala ne hai, le e hai donu!
6Idimaa, digaula la gu haga hali nia dodo o au daangada mo au soukohp, gei goe guu wanga nia dodo gi digaula bolo gi inumia. Digaula e kae nia mee ala e tau ang gi di hui o nadau hala ala ne hai.”
7Nomuli, gei au ga longono di lee e helekai mai i di gowaa dudu tigidaumaha, “Dimaadua go di God Aamua Huoloo! Dau hagi aga le e donu gei e hai donu!”
8Togohaa dangada di langi gaa dui dana boolo gi hongo di laa, gei di laa la gu dumaalia ginai gi duungia nia daangada gi di welengina maaloo dangihi.
9Digaula guu dudu go di welengina maaloo dangihi deelaa, gei digaula gu hagahuaidu di ingoo o God, dela nogo dagi nia hagaduadua aanei. Malaa, digaula digi huli gi daha mo nadau ihala, ge digi hagaamu ina di aamua o God.
10Togolima dangada di langi gaa dui dana boolo gi hongo di lohongo aamua o di manu hagamadagudagu dangada. Gei di bouli gu haga bouli tenua o di manu deelaa, gei nia daangada ga gadigadi nadau holole, idimaa, digaula gu mmaemmae huoloo.
11Gei digaula gu hagahuaidu di God o di langi, idimaa, digaula guu mmae ge gu magibala. Malaa, digaula digi huli gi daha mo nadau haihai huaidu.
12Togo ono dangada di langi gaa dui dana boolo gi hongo di monowai damana go Euphrates. Di monowai gu maangoo, belee hagatogomaalia di ala i mua nia king ala ga lloomoi i bahi i dua.
13Gei au gaa mmada gi nia hagataalunga dogolia dogodolu e hai gadoo be nia kailuu. Digaula ne lloomoi i lodo di ngudu o di manu ‘dragon’, di ngudu di manu hagamadagudagu dangada, mo di ngudu soukohp dilikai.
14Digaula la go nia hagataalunga huaidu ala nogo hai nadau mogobuna. Nia hagataalunga dogodolu aanei, le e hula gi nia king henuailala huogodoo, e gahigahi mai digaula gi di gowaa e dahi, ang gi tauwa dela gaa hai i di Laangi damana o di God Aamua Huoloo.
15“Goodou mmada! Au e hanimoi gadoo be tangada gaiaa! E maluagina go tangada dela e ala, gei e madamada humalia i ono gahu, gi de heehee ono goloo ai, ga langaadia i mua nia daangada!”
16Nia hagataalunga aalaa ga haga dagabuli nia king gi di gowaa e dahi, i di gowaa dela e haga ingoo i telekai Hebrew bolo “Armageddon”.
17Togohidu dangada di langi gaa dui dana boolo gi lodo di ahiaalangi, gei di lee damana ga hanimoi i di lohongo king i lodo di Hale Daumaha, e helekai boloo, “Ma guu lawa di hai!”
18Nomuli hua, gei nia ila ga dabadaba, nia lee hamuhamumu, nia lee atili, mo di ngalungalua damanaiee o tenua gaa hai. Deai di ngalungalua o tenua beenei ne hai i mua ai, mai di laangi ne hai ai nia daangada, deenei hua di ngalungalua o tenua dela e kaedahi e huaidu huoloo!

19Di waahale aamua la gu mahaa dolu, gei nia waahale o nia henua huogodoo la gu mooho. God ne langahia di waahale aamua go Babylon, gaa hai a mee gi inu nia waini o dana ibu, go nia waini o dono hagawelewele damana.
20Nia henua huogodoo gu hagalee, nia gonduu huogodoo la guu nngala.
21Nia uwa hadu magalillili llauehaa, taamaha di hadu e dahi la nia pauna e lau, ga too ia i di langi gi hongo nia daangada. Gei digaula ga hagahuaidu a God i nadau hagaduadua go God gi nia uwa hadu magalillili aanei, idimaa, ma di hagaduadua huaidu huoloo.