Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Aiseia

Aiseia 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iet mahsen ehu duwen Wahun Kaudiahl. Dahme wiewiawi? Dahme aramas koaros en kahnimwo wie kamakamadipwki pohn pwelengen imwarail kan?
2Kahnimwo pwon pingidahr oh mwoarongadahr. Noumwail sounpei kan me melahr sohte mehkihla mahwen.
3Amwail kaun akan tangehrdoaui oh lohdier mwohn ar saikinte kadar arep pwoat.
4Eri, kumwail keiweisang ie met pwe I pahn mwahieiki nei aramas akan koaros me melahr. Kumwail dehpa song en kansenamwahwihiehla.
5Ahnsou kamasepwehk ehu met, lohdi, oh pingiping nan Wahun Kaudiahl, oh KAUN-O Wasa Lapalahpie me ketin kadarodohng kitail. Kelen atail kahnimwo mweredier, oh ngilen peksawas peipeidohsang pohn dohl kan.
6Sounpei kan sang nan wehin Elam tangatang kohdo dake oahs, tehtehn pehrail kesik ketieu oh arep. Sounpei kan sang nan wehin Kir onopadahr neirail mehn sansar kan.
7Pwehl kaselel en nan wahu kan en Suda direkilahr werennansapw en mahwen; sounpei kan mi pohn oahs oh uh mwohn ewen kelen Serusalem.
8Poadoarepen Israel koaros pwupwudier. Ni ahnsowo, kumwail pahn ale tehtehn mahwen sang wasahn nahk dipwisoun mahwen kan.
9Kumwail diarada wasa kei ni kelen Serusalem me konehng onohnda sapahl. Kumwail dawih ihmw koaros nan Serusalem oh karangkehdi ekei ihmw kan pwe kumwail en kihsang takai kan mehn onehda kehl kan en kahnimwo.
11Kumwail wiahda ehu wasahn nahk pihl masloalen kahnimwo pwehn katokihedi kusukuslahn pihl sang nan pwarer meringo. Ahpw kumwail sohte kanahieng dehdehkihla me Koht, me ketin wiadahr mepwukat koaros kawao oh iei ih me ketin kupwurehda met en pweida.
12Pein KAUN-O, Wasa Lapalap, ketin malimalipei kumwail pwe kumwail en mwahiei oh makimakiaki, kumwail en sehkasang pitenmoangamwail kan oh pwuhriong nan likoun nsensuwed.
13Ahpw kumwail kokouruhr oh kamakamadipw. Kumwail kemehla sihpw kan oh kou kan pwe kumwail en tungoale, oh niminim wain. Kumwail ahpw nda, “Nna, kitail kamakamadipw oh sakasakau! Pwe lakapw kitail pahn mehla.”
14KAUN-O, Wasa Lapalahpie, me pein mahsanihong ie, “Soangen suwed wet sohte pahn ale mahk erein ar mour. Ngehi, KAUN-O Wasa Lapalahpie, me mahmahsen.”
15KAUN-O Wasa Lapalap ketin mahsanihong ie I en patohla rehn Sepna, sounapwalih tehnpaso, oh patohwanohng,
16“Ke lemelemehiong me ihs kowe? Ke kihsang ia omw pwung en weirada omw sousou ni paip en dohlo?
17Mweinele ke me kesempwal, ahpw KAUN-O pahn ketin pwekuhkada oh keseiukala.
18E pahn ketin pwekuhkada duwehte mpwei ehu oh keseiukalahng nan ehu wehi me laud sang met. Ke pahn mehla wasao limwahn werennansapw en mahwen kan me ke kin pohnmwahsohki. Ke wialahr mehn kanamenek ong tohn tehnpesen omw soumaso.
19KAUN-O pahn ketikihsang uhk nan deumw oh kasapwiluhkedi sang nan deumw ileile.”

20KAUN-O ketin mahsanihong Sepna, “Ni ahnsowo eh pahn pweida, I pahn kadarala nei ladu Elaiakim, nein Ilkaia.
21I pahn kapwatahkihda omw likou reirei oh omw kateng oh kihong manaman me ke ahneki mahs. E pahn duwehte pahpa men ong mehn Serusalem oh Suda.
22I pahn kihong en ahneki manaman unsek pahn kupwur en nanmwarkio, me kisehn kadaudok en Depit. E pahn kolokol kih en wehi; dahme e pahn ritingada, sohte emen pahn ritingedi, oh dahme e pahn ritingedi, sohte emen pahn ritingada.
23I pahn katengediong nan dehu ehu rasehng kisin tuhke me kin poasdiong ni mehkot, oh e pahn wia pwarer en wahu ong eh peneinei unsek.
24“Ahpw kiseh oh eh peneinei koaros pahn wiahla mehn katoutou ehu ong ih. Re pahn kin mwotomwotou sang rasehng einpwoat oh pwohl kan me kin mwotomwotou sang ni tuhke pwoat!
25Ni ahnsowo eh pahn pweida, kisin tuhke katengedio pahn mwerada oh pwupwudi. Oh met iei pahn imwiseklahn mehkoaros me mwotomwotou sang ie.” KAUN-O me mahmahsen.