Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Aiseia

Aiseia 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Rahn ehu kohkohdo me aramas akan pahn koulki koul pwoatet nan wehin Suda: Atail kahnimwo me kehlail! Pein Koht me kin ketin sinsile kele kan!
2Kumwail ritingada ewen kehl kan oh mweidohng wehi loalopwoato en pedolong, wehio me towe kan kin wia dahme pwung.
3Maing KAUN, komwi me kin ketikihdo popohl mehlel ong irail kan me nan kapehd kehlail oh tengeteng oh kin likih komwi.
4Kumwail likih KAUN-O kohkohlahte; e pahn ketin sinsilei kitail ahnsou koaros.
5E ketin katikitikihala me aklapalap; e ketin kamwomwala kahnimw kehlailo me re kin kousoan loale, oh karangkehdi kehl kan nan pwelpar.
6Irail kan me milahr pahn kehnaudek mahs, kekeidier powe met, oh tietiangki nehrail kan.
7Maing KAUN, komwi ketin kainenehla elen aramas mwahu kan; ahl me re kin keid ie me patapat.
8Se kin idawehn kupwuromwi, oh koapworopworkin komwi; komwihte me se kin kawohng at ineng koaros.
9Mohngiongi kin tihwohkinkomwihla nipwong; ni omwi kin ketin kadeik sampah oh towe kan, irail koaros pahn esehla dahkot pwuhng.
10Mehnda ma komwi kin ketin kupwur kadekohng aramas suwed kan, re sohte mwahn kin esehla wia dahme pwung. Pil met nan sapwen aramas pwung kan re kin wiewiahte me sapwung; re sohte kin men pohnese sapwellimomwi roson lapalap.
11Sapwellimomwi imwintihti kan sohte ese me komwi pahn ketin kaloke irail. Maing KAUN, komwi ketin kasaroweiraildi oh mweidohng re en lokolok; mweidohng re en lokolongki kalokolok me komwi ketin kaunopadahr. Kasalehiong irail uwen sapwellimomwi limpoak ong sapwellimomwi aramas akan.
12Maing KAUN, komwi pahn ketikihong kiht paiamwahu; mehkoaros me se pahn pweida loale iei wahn nin limomwi.
13Maing KAUN, at Koht, wehi tohrohr kei kaunkitadahr, ahpw komwihte me at Koht.
14Eri, met re melahr oh solahr pahn pwurehng mourda; ngenirail kan sohte pahn pwurodo, pwehki omwi ketin kalokeirailehr oh kamwomwiraillahr. Solahr emen me taman irail.
15Maing KAUN, komwi ketin kairadahr at tungoal wehi, kalaudelahr sahpwet ni pali koaros; oh met kahrehiong komwi wahu.
16Maing KAUN, komwi ketin kalokeier sapwellimomwi aramas akan, oh nan ar nsensuwed re ahpw kapakapohng komwi.
17Maing KAUN, komwi ketin kupwuredahr pwe se en likwerwohng komwi, rasehng lih emen me kin weriwerki eh medek en neitik.
18Se lokolongkier at medek oh weirek, ahpw sohte mehkot me se kaipwihedi. Se sohte mwahn kolowehdi mehkot ong sapwatet; sohte mehkot me se patohwan wiahda.

19Irail kan sang rehn at tungoal aramas akan me melahr pahn pwurehng mourda! Paliwararail kan pahn pwurehng mourda. Koaros me memeir nan ar sousou pahn pwourda oh koulki koulen peren. Duwen pwoaik en nimenseng eh kin kalamwurih sampah, iei duwen KAUN-O eh pahn ketin kamourada me melahr akan.
20Nei aramas akan, kumwail pedolong nan imwamwail kan, oh ritingedi wenihmw. Kumwail rukula mahs lao sapwellimen Koht engieng imwisekla.
21KAUN-O pahn ketido sang nan mwoale pwehn ketin kalokehki tohn sampah diparail kan. Kamaramas akan me wiawiher nin sampah ni rir pahn sansalada, oh pwehl solahr pahn ekieki irail kan me kamakamalahr.