Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Corinto

1 Corinto 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mahitungod sa espirituhanon nga mga gasa, mga igsoon, dili ako buot nga kamo dili makahibalo.
2Nahibalo kamo nga sa mga pagano pa kamo, nahisalaag kamo ngadto sa dili makasulti nga mga diosdios, sa bisan unsa nga mga paagi gipangulohan kamo nila.
3Busa buot ko nga mahibaloan ninyo nga walay usa nga mosulti pinaagi sa Espiritu sa Dios nga makaingon, “Si Jesus mao ang tinunglo.” Walay usa nga makaingon, “Si Jesus mao ang Ginoo,” gawas sa Balaang Espiritu.
4Karon adunay nagkalain-lain nga mga gasa, apan managsama lang nga Espiritu.
5Ug adunay nagkalain-lain nga mga buluhaton, apan managsama lang nga Ginoo.
6Ug adunay nagkalain-lain nga mga matang sa buhat, apan kini sama lang nga Dios nga naghimo kanila nga mahimo sa tanan.
7Karon sa matag usa gihatag ang gawasnon nga pagpakita sa Espiritu alang sa kaayohan sa tanan.
8Kay sa usa gihatag sa Espiritu ang pulong sa kaalam, ug sa uban ang pulong sa kahibalo pinaagi sa sama lang nga Espiritu.
9Sa uban gihatag ang pagtuo pinaagi sa sama lang nga Espiritu, ug sa uban mga gasa sa pagpang-ayo pinaagi sa usa ka Espiritu.
10Sa uban gihatag ang mga buhat sa gahom, ug sa uban pagpanagna. Sa uban gihatag ang katakos sa pag-ila tali sa mga espiritu, sa uban mga nagkalain-lain nga matang sa mga pinulongan, ug sa uban ang paghubad sa mga pinulongan.
11Apan ang usa ug sama lang nga Espiritu ang nagbuhat niining tanan, naghatag ug mga gasa sa matag usa sa tagsa-tagsa, sumala sa iyang gipili.
12Kay ingon nga ang lawas usa ug adunay daghan nga mga sakop ug ang tanan sakop sa sama nga lawas, mao nga kini uban kang Cristo.
13Kay pinaagi sa usa ka Espiritu gibawtismohan kitang tanan ngadto sa usa ka lawas, mga Judio man o mga Griyego, ginapos man o gawasnon, ug ang tanan gihimo sa pag-inom sa usa ka Espiritu.
14Kay ang lawas dili usa ka sakop, apan daghan.
15Kung ang tiil moingon, “Sanglit ako dili kamot, dili ako bahin sa lawas,” dili kini labing ubos nga sa bahin sa lawas.
16Ug kung ang dalunggan magaingon, “Tungod kay dili man ako mata, dili ako bahin sa lawas,” dili kini labing ubos nga sa bahin sa lawas.
17Kung ang tibuok lawas ang mata, hain man ang pagbati sa pagdungog? Kung ang tibuok lawas mao ang dalunggan, hain man ang pagbati sa pagsimhot?
18Apan ang Dios nagpahimutang sa matag bahin sa lawas ingon nga siya nagbuhat niini.

19Ug kung silang tanan sama nga sakop, hain man ang lawas?
20Busa karon daghan sila nga mga sakop, apan usa lang ang lawas.
21Ang mata dili makaingon sa kamot, “Wala ako magkinahanglan kanimo.” Ni ang ulo moingon ngadto sa mga tiil, “Wala ako magkinahanglan kanimo.”
22Apan ang mga sakop sa lawas nga makita nga labing mahuyang mao ang mahinungdanon.
23Ug ang mga bahin sa lawas nga atong gihunahuna nga dili kaayo dungganon, mohatag kita kanila sa labing dako nga pagpasidungog, ug ang atong dili angayan nga mga sakop adunay labaw nga dungog.
24Karon ang atong angayan nga mga sakop dili kinahanglan nga tagdon uban sa dungog, kay aduna na silay dungog. Apan gihiusa sa Dios ang tanan nga mga sakop, ug naghatag siya ug dugang nga kadungganan niadtong nakulangan niini.
25Gibuhat niya kini aron walay pagkabahin-bahin sa lawas, apan nga ang mga sakop kinahanglan nga moamping alang sa usag- usa uban sa sama nga pagbati.
26Ug sa diha nga ang usa ka sakop mag-antos, ang tanan nga mga sakop mag-antos usab. O sa diha nga ang usa ka sakop mapasidunggan, ang tanang mga sakop maglipay usab.
27Karon kamo mao ang lawas ni Cristo ug ang tagsatagsa mga sakop niini.
28Ug nagpili ang Dios diha sa simbahan sa una mga apostoles, ikaduha ang mga propeta, ikatulo ang mga magtutudlo, unya kadtong nagbuhat ug gamhanan nga mga buhat, unya ang mga gasa sa pagpang-ayo, kadtong maghatag ug mga pagtabang, kadtong nagbuhat sa buhat sa pagdumala, ug kadtong adunay nagkalain-lain nga mga matang sa mga pinulongan.
29Ang tanan ba kanila mga apostoles? Ang tanan ba mga propeta? Ang tanan ba mga magtutudlo? Ang tanan ba nagabuhat sa gamhanang mga buhat?
30Tanan ba kanila adunay mga gasa sa pagpang-ayo? Ang tanan ba kanila makasulti uban sa mga pinulongan? Ang tanan ba kanila makahubad sa mga pinulongan?
31Tinguhaa gayod ang pagpangita sa labing dako nga mga gasa. Ug ipakita ko kaninyo ang dugang pang labing maayo nga paagi.