Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Corinto

1 Corinto 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Karon, mahitungod sa pagpangolekta sa mga magtutuo, ingon sa gisugo ko sa kasimbahanan sa Galacia, nga inyong buhaton.
2Sa unang adlaw sa semana, ang matag-usa kaninyo kinahanglan maggahin ug pipila ka butang ug tago-i kini kutob sa inyong maabot. Buhata kini aron nga wala nay pagpangolekta sa pag-abot nako.
3Ug sa dihang moabot na ako, kung si kinsa ang inyong giuyonan, mopadala ako uban sa mga sulat aron ihatod ang inyong halad ngadto sa Jerusalem.
4Ug kung gikinahanglan nga moadto usab ako, muoban sila kanako.
5Apan moanha ako kaninyo sa dihang moagi na ako sa Macedonia. Kay moagi man ako sa Macedonia.
6Tingali magpabilin ako uban kaninyo o basin diha pa ako magpalabay sa tingtugnaw, aron nga matabangan ninyo ako sa akong pagpanaw, bisan asa ako moadto.
7Kay dili ko buot nga makigkita kaninyo sa mubo lamang nga panahon. Kay nagtinguha ako nga makig-uban kaninyo sa taas nga panahon, kung itugot sa Ginoo.
8Apan magpabilin ako sa Efeso hangtod sa Pentecostes,
9kay ang halapad nga pultahan giablihan alang kanako, ug adunay daghan nga mga kaaway.
10Karon sa dihang moabot na si Timoteo, paninguhaa nga dili siya magmahadlokon diha kaninyo, kay nagbuhat siya sa buluhaton sa Ginoo, sama sa akong gibuhat.
11Ayaw tugoti nga adunay magbiaybiay kaniya. Tabangi siya sa iyang dalan diha sa kalinaw, aron nga makaanhi siya kanako. Kay nagdahom ako kaniya nga makaanhi uban sa mga kaigsoonan.
12Karon mahitungod sa atong igsoon nga si Apollos, gidasig ko siya pag-ayo sa pagduaw kaninyo uban sa mga kaigsoonan. Apan dili pa niya kabubut-on nga moanha karon. Bisan paman niini, moanha siya sa tukma nga panahon.
13Pagmabinantayon, barog nga lig-on diha sa pagtuo, pagmakusganon, pagmalig-on.
14Tugoti nga ang tanan ninyong buhaton mahimo diha sa gugma.
15Nasayod kamo sa panimalay ni Stefanas, nga sila mao ang unang mga nakabig diha sa Acaya, ug gitugyan nila ang ilang kaugalingon sa pag-alagad sa mga magtutuo. Karon giawhag ko kamo, mga kaigsoonan,
16nga magpaubos niadtong mga katawhan sa matag-usa nga nagtabang diha sa buhat ug ang naghago uban kanamo.
17Ug magmaya ako sa pag-abot ni Stefanas, Fortunatus, ug Acaicus. Sila ang nagdugang sa inyong pagkulang.
18Kay gibag-o nila ang akong espiritu ug kaninyo. Busa, ilha ang mga tawo nga sama niini.

19Ang kasimbahanan sa Asya nangumusta kaninyo. Si Aquila ug si Prisca nangumusta kaninyo diha sa Ginoo, uban sa simbahan nga mao ang ilang panimalay.
20Ang tanang kaigsoonan nangumusta kaninyo. Pangumustaha ang matag-usa uban sa balaan nga halok.
21Ako, si Pablo, nagsulat niini pinaagi sa kaugalingon nakong kamot.
22Kung adunay usa nga wala mahigugma sa Ginoo, matinunglo unta siya. Among Ginoo, balik na!
23Ang grasya sa Ginoong Jesus maga-uban kaninyo.
24Ang akong gugma magauban kaninyong tanan diha kang Cristo Jesus.