Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Corinto

1 Corinto 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nakadungog kami ug balita nga adunay malaw-ay nga pagpakighilawas taliwala kaninyo, usa ka matang sa pagpakighilawas nga wala gani gitugotan taliwala sa mga Gentil. Ang balita mao nga ang usa kaninyo nakigdulog sa asawa sa iyang amahan.
2Ug nagpahambog pa gayod kamo! Dili ba kinahanglan magbangotan man unta kamo? Ang usa nga nagbuhat niini kinahanglan nga papahawaon taliwala kaninyo.
3Kay bisan tuod wala ako sa lawas apan anaa gihapon sa espiritu, ako nang gihukman ang usa nga nagbuhat niini, sama nga ako anaa didto.
4Sa diha nga magatigom kamo sa ngalan sa atong Ginoong Jesus, ug ang akong espiritu nahiuban usab diha sa gahom sa atong Ginoong Jesus, ako nang gihukman kining tawhana.
5Gibuhat ko kini aron nga itugyan kining tawhana ngadto kang Satanas alang sa kalaglagan sa unod, aron nga ang iyang espiritu mamaluwas sa adlaw sa Ginoo.
6Ang inyong pagpanghambog dili maayo. Wala ba kamo masayod nga ang gamay nga igpatubo makapatubo sa tibuok tinapay?
7Hinloi ang inyong kaugalingon sa daan nga igpatubo aron nga mamahimo kamong bag-o nga minasa, aron nga mamahimo kamong tinapay nga walay igpatubo. Alang kang Cristo, ang atong nating karnero sa Pagsaylo, gihalad na.
8Busa magsaulog kita sa kapistahan, dili sa daan nga igpatubo, ang igpatubo sa dili maayo nga kinaiya ug pagkadaotan. Hinuon, magsaulog kita sa tinapay nga walay igpatubo uban ang pagkamatinud-anon ug kamatuoran.
9Gisulat ko kaninyo sa akong sulat nga dili kamo makig-uban sa makighilawasong mga tawo.
10Wala ko gayod gipasabot ang mga malaw-ay nga mga tawo niining kalibotana, o ang mga hakog, o ang mga limbongan, o ang mga nagsimba sa diosdios, sanglit ang pagpalayo gikan kanila nagkinahanglan man nga mogawas kamo niining kalibotana.
11Apan karon ako nagsulat kaninyo nga dili makig-uban ni bisan kinsa nga gitawag ug usa ka igsoon apan nagkinabuhi diha sa malaw-ay nga pagpakighilawas, o sa pagkahakog, o sa nagsimba ug diosdios, o nagasulti ug malaw-ay, o usa ka palahubog, o usa ka limbongan. Ayaw gani pagsalo bisan sa pagkaon nianang tawhana.
12Kay unsa may kalabotan ko sa paghukom niadtong anaa sa gawas sa simbahan? Hinuon, dili ba ninyo hukman ang anaa sa sulod sa simbahan?
13Apan ang Dios maghukom niadtong anaa sa gawas. “Papahawaa ang daotan nga tawo taliwala kaninyo.”