Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - रोमी

रोमी 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु गो थमा सुइश्‍शोमीन ठीक दुम्‍पाइक्‍चा पुंइसीशा, इं प्रभु येसु ख्रीस्‍त रे पा परमप्रभु यावे नु दुशा बाक्‍तीक दुम्‍शो बाक्‍त। रोमी ३:२४,२८; यसैया ५३:५
2येसु ख्रीस्‍त आ पतीके गो परमप्रभु यावे आ शिशी ताइतय। मिनु परमप्रभु यावे नु बाक्‍चा ताइनीकी, दे आस पशा, ग्‍येरशा बाक्‍तय। यूहन्‍ना १४:६; एफिसी ३:१२
3मेको ला ममाइ। श्‍येत जयानु, ग्‍येरनय। मारदे हना श्‍येत जशोमी फाल्‍तीक सक्ति बारपाइक्‍ब। याकूब १:२-३
4मिनु श्‍येत फाल्‍बपुकी रिम्‍शो थुं पाइश्‍शो दुम्‍नीम। रिम्‍शो थुं पाइश्‍शोपुकी आस पाइब दुम्‍नीम, दे तुइक्‍ताक्‍य। याकूब १:१२
5मिनु मोदेंशो आस पतीकेम मुर आन कली बोल्‍यो सेल्‍ब। मारदे हना परमप्रभु यावे आ सोक्‍त आ पतीकेमी परमप्रभु यावे आ दाक्‍तीके इं थुंम मोइश्‍शो बाक्‍त। भजन संग्रह २२:६; भजन संग्रह २५:३,२०; हिब्रू ६:१८-१९
6ङोंइती मचाप्‍ब बाक्‍यानु, ख्रीस्‍त परमप्रभु यावे कली मटीब आन पर्बम बेक्‍त।
7ठीक पाइब आन बेक्‍चा आ पा ङा सुइ बेक्‍बा कों? रिम्‍शो पाइब आ पा ङा सुइ बेक्‍ने चाप्‍बा कों?
8तन्‍न परमप्रभु यावेमी इं कली शुश दाक्‍शा, गो पापी, इं बेक्‍चा आ पा ङा ख्रीस्‍त कली बेक्‍चा गेप्‍तु। यूहन्‍ना ३:१६; १यूहन्‍ना ४:१०
9मोपतीके ख्रीस्‍त आ हुशेमी इं पाप क्‍याम्‍शा, ठीक सेल्‍चा पुंइसाक्‍य। मोशो ला ममाइ। गोपुकी येसु ख्रीस्‍त आ पतीकेमी परमप्रभु यावे आ गाइश्‍शो रे ब्रोंइचा ताइनय, दे तुइक्‍ताक्‍य। रोमी १:१८; रोमी २:५,८
10ङोंइती गोपुकी परमप्रभु यावे आ जोरी सत्रु दुम्‍शा बाक्‍यानु, आ तौ आ बेक्‍शोमीन परमप्रभु यावेमी इं कली आ दाक्‍शो मुर सेल्‍तु। आ दाक्‍शो मुर दुम्‍शा, येसु आ ब्रोंइशोमीन सजाइ जचा रे मब्रोंइया ङा? ब्रोंइतय। २कोरिन्‍थी ५:१८; रोमी ८:७; कलस्‍सी १:२१
11मेको ला ममाइ, इं प्रभु येसु ख्रीस्‍तम इं पशो पाप रे प्रोंइतीके आ पर्बम परमप्रभु यावे आ मुर दुम्‍शा ग्‍येरनय।
12मिनु ङोंइती मुर कामी परमप्रभु यावे आ देंशो लोव़ मटितीके मुर बेक्‍ब दुम्‍मा बाक्‍त। मिनु मेको आ तमी तौ चच युइ नेल्‍ले यो बेक्‍ब दुम्‍मा बाक्‍त। मारदे हना मेकोपुकीमी यो पाप पामे बाक्‍त। उत्‍पत्ती ३:१९; रोमी ६:२३; उत्‍पत्ती २:१७
13मेना परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़ मब्रेक्‍पाइश्‍शो बाक्‍माक्‍त। मोपतीके पाप मग्रूशो बाक्‍माक्‍त। अरेशो लोव़ मबाक्‍थु, मुर दोस मताइब दुम्‍शो बाक्‍तेक्‍म। रोमी ४:१५
14तन्‍न आदम आ पाला रे मोसा आ पाला सम्‍म मुरपुकी बेक्‍ना बेक्‍न लमा बाक्‍त। आदम खोदेंशो मरिम्‍शो मपामे बाक्‍त हना यो, बेक्‍मा बाक्‍त। आदम चहिं नोले ङा पाला कली कोंइतीक दुम्‍शो बाक्‍त।
15आदम आ मटिशो परमप्रभु यावे आ शिशी पशो खोदेंशो ममाइ। मुर का आ मटितीकेम मुर नेल्‍ल कली बेक्‍ब सेल्‍तीमी। मेको क्‍येङा परमप्रभु यावे नु मुर का दुम्‍शो येसु ख्रीस्‍त आस गेशो शिशी ठेयब बाक्‍ब।
16येसु ख्रीस्‍त आ गेशो आदम आ पशो खोदेंशो ममाइ। मारदे हना आदम आ पशोमी मुर नेल्‍ल खतम दुम्‍तेक्‍म। येसु ख्रीस्‍त आ गेशो शिशीमी पाप पशो शुश मुर आन कली ठीक दुम्‍पाइक्‍तु।
17दोपा आदम आ पशोमी बेक्‍तीकेम मुर आन कली हुकुम पवा, मोपा मेको आन क्‍येङा येसु ख्रीस्‍त आ गेशो शिशी नु आ ठीक सेल्‍तीकेमी मुर आन कली ब्रोंइचा गेशा हुकुम पाइब। मेको पपाइक्‍ब नेल्‍ल येसु ख्रीस्‍त बाक्‍ब।
18दोपा मुर कामी पाप पतीके मुर नेल्‍ल जाम्‍शा लाइब दुम्‍मा, मोपा मुर का आ ठीक पतीकेम मुर नेल्‍ल आन पाप क्‍याम्‍शा, ठीक सेल्‍चा पुंइसीशा, ब्रोंइचा ताइनीम। १कोरिन्‍थी १५:२१-२२

19परमप्रभु यावे आ देंशो मटीव मुर का आ पतीके दोपा पापी शुश दुम्मा, मोपा परमप्रभु यावे आ देंशो टीब कामी चहिं शुश मुर आन पाप क्‍याम्‍शा, ठीक सेल्‍तीमी। रोमी ३:२६; यसैया ५३:११
20परमप्रभु यावेमी आ अरेशो लोव़ ब्रेक्‍पदा रे पाप तुइक्‍ना तुइक्‍न लाम्‍तेक्‍म। मिनु पाप ठेयब दुम्‍मेनु, परमप्रभु यावे आ शिशी मेको क्‍येङा ठेयब दुम्‍त। रोमी ७:८,१३; गलाती ३:१९
21दोपा पापमी मुर आन कली बेक्‍पाइक्‍ब सेल्‍मी, मोपा येसु ख्रीस्‍त आ शिशी नु ठीक पतीकेमी मुर आन कली परमप्रभु यावे नु गेना हना ब्रोंइशा बाक्‍ब सेल्‍ब। मेको नेल्‍ल इं प्रभु येसु ख्रीस्‍तम पशो बाक्‍ब। रोमी ६:२३