Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - रोमी

रोमी 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1येसु ख्रीस्‍तमी बाक्‍ब आन कली सजाइ मबाक्‍ब। रोमी ३३:३४
2मारदे हना येसु ख्रीस्‍त आ ब्रोंइचा गेब सोक्‍त आ अरेशो लोव़मी इन कली पाप पचा नु बेक्‍चा आ अरेशो लोव़ रे प्रोंइतु।
3परमप्रभु यावेमी अरेशो लोव़ टिने मचाप्‍नीम, दे तुइश्‍शा, आ तौ कली पापी बुद पा रागीम सोइक्‍ताक्‍व। मोपा मेको कली मुर आन पाप आ पर्बम सजाइ गेप्‍तु। प्रेरित १८:३८; प्रेरित १५:१०; हिब्रू २:१७
4मिनु परमप्रभु यावे आ ठीक पतीक लोव़ काप्‍चा कली ख्रीस्‍त सजाइ जपाइश्‍शा, बेक्‍चा गेप्‍तु। मोपा येसु आ पशोमी गो निसाफ ताइतय। परमप्रभु यावे आ सोक्‍त रे पा ब्रोंइशा बाक्‍नय। गो रागी ङा मुर खोदेंशो मबाक्‍नय। गलाती ५:१६,२५
5सु सुमी रागी ङा मुर आन थुं ङा लोव़ ला मिम्‍नीमी, मेकोपुकीमी मुरुम पशो खोदेंशो पाइनीम। सु सुमी परमप्रभु यावे आ सोक्‍तीम गेशो थुं ङा लोव़ मिम्‍नीमी, मेकोपुकीमी चहिं परमप्रभु यावे आ सोक्‍त आ दाक्‍शो पाइनीम।
6मारदे हना मुर आ थुंमी मिम्‍शो पाइबपुकी जाम्‍शा लाइ‍नीम। परमप्रभु यावे आ सोक्‍तीम गेशो थुंमी मिम्‍शा पाइबपुकी परमप्रभु यावे नु ब्रोंइशा थुं नाइश्‍शा बाक्‍चा ताइनीम। रोमी ६:२१; गलाती ६:८
7मुर आ थुंमी परमप्रभु यावे कली मदाक्‍ब आ जोरी सत्रु दुम्‍शा, आ देंशो मटीब। मारदे हना परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़ थमा पा टिने मचाप्‍ब। याकूब ४:४
8रागी ङा मुर आन थुंमी मिम्‍बपुकीमी परमप्रभु यावे कली ग्‍येरपाइक्‍ने मचाप्‍नीम।
9इन थुंमी परमप्रभु यावे आ सोक्‍त थमा पा बाक्‍त हना, मुर आ थुंमी मिम्‍शो प्रोंइशा, परमप्रभु यावे आ सोक्‍त रे पा मिम्‍ब दुम्‍नीनी। ख्रीस्‍त आ सोक्‍त मुर आन थुंमी मबाक्‍त हना, मेको मुर येसु ख्रीस्‍त आ मुर मनम।
10गे चहिं येसु ख्रीस्‍त आ मुर दुम्‍तीनी। बेक्‍चा दा बेक्‍नीनी। पाप पशोमी मुर बेक्‍ब दुम्‍तेक्‍म। तन्‍न ख्रीस्‍त आ ठीक पतीकेमी ब्रोंइनीनी। गलाती २:२०
11परमप्रभु यावे आ सोक्‍तीमी दोपा ख्रीस्‍त येसु कली बेक्‍शो रे सेंदा, मोपान इं कली यो सेंशा ब्रोंइचा गेब। मारदे हना मुल मेको सोक्‍त इं आगाम बाक्‍शा, इं कली ब्रोंइचा गेब।
12आं लोक्‍बपुकी “परमप्रभु यावे आ सोक्‍त इन आगामी बाक्‍ब” दे तुइक्‍ताक्‍नी हना, मुर आन थुंमी मिम्‍शो पचा ममाल्‍नीनी। रोमी ६:७,१८
13मो पाइतीनी हना, जाम्‍शा लाइनीनी। तन्‍न गे परमप्रभु यावे आ सोक्‍त रे पा इन रां ङा दला दाक्‍स पतीक कली साइक्‍तीनी हना, ब्रोंइनीनी। रोमी ७:२४; गलाती ६:८; एफिसी ४:२२-२४
14सु परमप्रभु यावे आ सोक्‍तीम खुल्‍चा पुंइसीशो बाक्‍मे, मेको परमप्रभु यावे आ तमी तौ बाक्‍नीम।
15मारदे हना गेपुकी परमप्रभु यावे कली हिंब थुं ताक्‍शा, वाइल मबाक्‍नीनी। गोपुकी आ तमी तौ दुम्‍‍तीके मेको कली “आब्‍बा, आं दाक्‍शो आफ” दे ब्रेत्‍नय। गलाती ४:५-६; २तिमोथी १:७
16गोपुकीमी “आफ” देंयानु, इं थुंमी बाक्‍शो परमप्रभु यावे आ सोक्‍तीमी इं थुं कली “परमप्रभु यावे आ तमी तौ ननी” दे सांकछी गेब। २कोरिन्‍थी १:२२
17परमप्रभु यावे आ तमी तौ दुम्‍शा, येसु ख्रीस्‍त नु काथा बाक्‍शा, अङस ताइब दुम्‍तय। मेको अङस तचा ङोंइती येसु ख्रीस्‍त आ नेंमी श्‍येत जाइनय। नोले आ राज्‍य तांइसेनु, येसु ख्रीस्‍त नु काथा बाक्‍शा अङस ताइनय। गलाती ४:१७; प्रकाश २१:७
18मुल येसु ख्रीस्‍त आ नेंमी श्‍येत जाइतय। तन्‍न नोले परमप्रभु यावे आ बाक्‍तीक ङा छेङछेङमी बाक्‍शा, मेको श्‍येत थम आइक्‍च मिम्‍नीनी। २कोरिन्‍थी ४:१७

19परमप्रभु यावे आ सेल्‍शो नेल्‍लेमी “परमप्रभु यावे आ तमी तौ दोदेंशो बाक्‍नीमी” दे कोव़चा दाक्‍नीम। कलस्‍सी ३:४; १यूहन्‍ना ३:२
20ङोंइती रे सेल्‍शो नेल्‍ल बेक्‍शा राक्‍ब दुम्‍शो बाक्‍मा बाक्‍त। तन्‍न परमप्रभु यावेमी “काबु नाक्‍त प्रोंइनन्‍नी” दे आस गेशो बाक्‍माक्‍त। उपदेसक १:४
21नोले परमप्रभु यावेमी आ तमी तौ आन कली बेक्‍शा राक्‍चा रे प्रोंइशो खोदेंशो पा आ सेल्‍शो नेल्‍ल आन कली यो आ छेङछेङमी प्रोनानु, शुश रिम्‍शो दुम्‍ब। २पत्रुस ३:१३
22मुल सम्‍म आ सेल्‍शो मारेइ मारेइमी हिंमा क्‍येम्‍स पा परमप्रभु यावे कली “इन देंशो रीब दुम्‍ल” दे पुंइना पुंइन बाक्‍नीम।
23मेको सेल्‍शोमी ला ममाइ। गो नेल्‍ल क्‍येङा ङोंइती परमप्रभु यावे आ सोक्‍त ताइबपुकीमी यो हिंमा क्‍येम्‍स पा “आंइ रां बेक्‍चा रे प्रोनीन” दे पुंइना पुंइन आस पा बाक्‍नय। २कोरिन्‍थी ५:२
24मेको थमा मदुम सम्‍म आस पा बाक्‍नय। थमा दुम्‍शा नोले आस पा बाक्‍चा ममाल्‍नय। सुमी आ तने थुम्‍शो कली आस पाइबा ङा? २कोरिन्‍थी ५:७
25तन्‍न गो इं मतशो मदुम सम्‍म “गेना दुम्‍बा?” दे लां कोव़शा फाल्‍शा रिम्‍ब मुर बाक्‍‍नय। गलाती ५:५
26गोपुकीमी परमप्रभु यावे कली आस पा बाक्‍यानु, परमप्रभु यावे आ सोक्‍तीमी इं मतुइश्‍शो तुइक्‍ब। मिनु गो मार पुंइचा, दे मतुइक्‍ताक्‍क हना यो, इं पर्बम हिंमा क्‍येम्‍स पा पुंइब।
27मारदे हना परमप्रभु यावे आ सोक्‍तीम इं थुं ङा लोव़ नेल्‍ल तुइक्‍ब, परमप्रभु यावेमी मार दाक्‍बा, मेको यो तुइश्‍शा, थाम सुइक्‍ब आन पर्बम पुंइब।
28गो परमप्रभु यावे आ योव़शो, मेको कली दाक्‍बपुकीमी दोदेंशो श्‍येत जाम्‍तेक्‍म हना यो, दोदेंशो ग्‍येरसाक्‍म हना यो, मार दुम्‍त हना यो, इं कली रिम्‍शो दुम्‍ब, दे तुइश्‍शो बाक्‍नय। एफिसी १:११
29मारदे हना आ ङोंइती तुइश्‍शो मुर कली “आं तौ खोदेंशो दुम्‍मल” दे योव़तु। आ तौ मेको योव़शो लोक्‍ब आन क्‍येङा ङोंइती जरमेशो बाक्‍ब। कलस्‍सी १:१८; हिब्रू १:६
30आ तौ खोदेंशो दुम्‍मल, दे योव़चा पुंइसीब आन कली ब्रेत्‍ताक्‍व। मिनु ब्रेश्‍शो आन कली ठीक सेल्‍‍तु। मिनु ठीक दुम्‍शो आन कली बेक्‍चा रे प्रोंइशा, आ नु काथा बाक्‍चा गेब। १थिस्‍सलोनिकी २:१३,१४; रोमी ३:२६
31मुल मार देंनुङ देंशा हना, परमप्रभु यावे गोपुकी नु बाक्‍त हना, सुइमी इं कली मारेइ पने चाप्‍नीमी ङा? सुइमी मारेइ पने मचाप्‍नीम। भजन संग्रह ११८:६
32परमप्रभु यावेमी इं कली दाक्‍शा, आ दाक्‍शो तौ कली इं पाप क्‍याम्‍चा कली बेक्‍चा गेप्‍तु। मोपा आ दाक्‍शो तौ लाइ गेवानु, इं कली मार मार माल्‍या, मेको मगेबा ङा? गेब।
33परमप्रभु यावे आ योव़शो आन कली सुमी दोस गेने चाप्‍बा ङा? सुइमी मचाप्‍नीम। मारदे हना परमप्रभु यावेमी मेको आन कली ठीक दुम्‍पाइक्‍तु। यसैया ५०:८
34सुमी मेको आन कली सजाइ गेने चाप्‍बा ङा? सुइमी मचाप्‍नीम। मारदे हना मेको आन बेक्‍चा ङा बेक्‍शा, बेक्‍शो रे सेंसीशा, परमप्रभु यावे आ ग्‍युरा गे बाक्‍चा तशो ख्रीस्‍त येसुमी मेको आन पर्बम मपुंइबा ङा? पुंइब। १यूहन्‍ना २:१; हिब्रू ७:२५
35ख्रीस्‍तमी इं कली शुश दाक्‍ब। मिनु सुमी इं कली ख्रीस्‍त आ दाक्‍तीके रे फ्राने चाप्‍बा ङा? सुइमी मचाप्‍नीम। श्‍येतमी, हिंतीकेमी, खेदा पतीकेमी, जचा मततीकेमी, फेक्‍चा मततीकेमी, मुर साइक्‍तीकेमी नु लडाइमी काइ फ्राने मचाप्‍नीम। भजन संग्रह ७३:२३-२६
36श्‍येत जचा आ पर्बम “इन नें आ पर्बम साइक्‍चा पुंइसीन सीन बाक्‍नीकी। क्‍योरचा चिक्‍शो भेडा खोदेंशो दुम्‍तक” दे ब्रेक्‍शो बाक्‍ब। भजन संग्रह ४४:२२; २कोरिन्‍थी ४:११

37मो दुम्‍त हना यो, मारेइ पने मचाप्‍नीम, मारदे हना येसु ख्रीस्‍तमी इं कली दाक्‍शा, गेनायो मप्रोंइब। मोपतीके सिक्‍सी पा ग्रानय। १यूहन्‍ना ५:४
38“बेक्‍चामी, ब्रोंइचामी, परमप्रभु यावे आ स्‍वर्ग ङा गेय पाइबपुकीमी, अधिकार पाइबपुकीमी, मुल दुम्‍तीकेमी, नोले दुम्‍तीकेमी, एफिसी ६:१२
39इर ङामी, उइ ङामी नु रागीम बाक्‍शो मारेइ मारेइमी इं कली इं प्रभु ख्रीस्‍त येसुम बाक्‍शो परमप्रभु यावे आ दाक्‍शो रे फ्राने मचाप्‍नीम” दे यो तुइक्‍ताक्‍ङ।