Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - रोमी

रोमी 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1आं लोक्‍बपुकी, मुल गो अरेशो लोव़ तुइक्‍ब इन कली शेंचा दाक्‍ती। मबेक्‍या सम्‍म ला अरेशो लोव़ कली टिचा माल्‍नय।
2ग्‍युंबे पशो मीश मुर आ वोंइश मबेक्‍म सम्‍म कानुनमी आस नाता लीब। आ वोंइश बेक्‍त हना, आस नाता मलीब। १कोरिन्‍थी ७:३९
3आ वोंइश मबेक्‍थु, अर्को वोंइश खोइश्‍शा लत हना, मेकोम आस नाता ख्रोइक्‍ब। तन्‍न आ वोंइश बेक्‍शा नोले अर्को वोंइश खोइक्‍तु हना, मेको मीश अरेशो लोव़ रे मारेइ दोस गेचा मपुंइसीब, मारदे हना मेको आ वोंइश बेक्‍ने थुम्‍शो बाक्‍ब।
4आं लोक्‍बपुकी, येसु ख्रीस्‍त बेक्‍शोमी परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़ टिने मचाम्‍सीब देंतीक थुं बेक्‍त, दे रुपीन। मुल बेक्‍शो रे सेंचा पुंइसीशो ख्रीस्‍त नु काथा दुम्‍शा, इन पशो रे पा परमप्रभु यावे कली गेय पाइनय।
5गो येसु ख्रीस्‍त रे ङोन बाक्‍यानु, परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़ रे पा पाप तुइश्‍शा यो पाप आ ग्रांग्रा दिशोमी ब्रीशा शुश मरिम्‍शो पाइतय। मेको आ गाल्‍च बेक्‍तीक बाक्‍ब। रोमी ६:२१
6तन्‍न मुल गो अरेशो लोव़ रे ब्रोंइशा बाक्‍नय। मारदे हना गो मरिम्‍शो पतीक आ ग्‍याइश्‍शो रे बेक्‍तय। मुल गो येसु ख्रीस्‍त आ सोक्‍त रे पा नक गेय पाइनय। अरेशो ब्रेक्‍शो लोव़ प्रोंइने थुम्‍तय। रोमी ८:१-२; रोमी ६:२-४
7मिनु मुल मार दें‍य देंशा हना, परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़मी पाप बाक्‍बा? मो देंशो ममिम्‍चा। परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़ मपढेङा सम्‍म गो पाप मतुइक्‍तु। परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़मी “मुर आन मार मार तशा मवलो” दे मब्रेक्‍शो हना, वाल्‍चा आ पर्बम गो मारेइ मतुइक्‍तु वा। प्रस्‍थान २०:१७
8मिनु पापम ब्रीशो आं थुंमी शुश वाल्‍पाइक्‍ती। परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़ मबाक्‍शो हना, पाप मग्रू वा, मेको बेक्‍त। रोमी ५:१३; १कोरिन्‍थी १५:५६
9अरेशो लोव़ मपढेशो नङ हना यो, पाप मतुइक्‍तु वा। तन्‍न मेको लोव़ तुइक्‍तु रे आं थुंमी पाप बोक्‍त। मिनु बेक्‍ती।
10परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़ ब्रोंइचा कली बाक्‍त हना यो, मेको लोव़मीन बेक्‍ब सेल्‍ती। लेवी १८:५; याकूब १:१५
11मारदे हना मेको अरेशो लोव़ टिने मचाप्‍तीके पापम ख्रुम्‍शा साइक्‍ती। हिब्रू ३:१३
12मिनु परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़ ठीक नु रिम्‍शो बाक्‍ब। १तिमोथी १:८
13मिनु मार? ठीक नु रिम्‍शो लोव़मी आं कली साइय्‍यी ङा? ममाइ। पापम कका साइक्‍ती। परमप्रभु यावे आ देंशो लोव़ रे पाप शुश मरिम्‍शो बाक्‍ब, दे तुंइसीब। रोमी ५:२०
14गोपुकीमी परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़ सोक्‍त पाइश्‍शो बाक्‍ब, दे तुइक्‍नय। गो चहिं रांम बाक्‍शा पाप आ वाइल बाक्‍ती। यूहन्‍ना ३:६
15गो आं पशो आंमा मरुप्‍नुङ। मारदे हना आं दाक्‍शो मपाइनुङ, आं काइ मदाक्‍शो पाइनुङ।
16तन्‍न आं मदाक्‍शो पाता हना यो, परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़ रिम्‍शो सुइक्‍नुङ।
17आं मदाक्‍शो पशो चहिं गो आं पशो ममाइ। आ आगाम बाक्‍शो पापम पपाइक्‍ती।
18रिम्‍शो पतीके गो नु मबा, दे रुप्‍ता। रिम्‍शो पपदाक्‍ती हना यो, रिम्‍शो पने मचबु। उत्‍पत्ती ६:५; उत्‍पत्ती ८:२१

19मारदे हना रिम्‍शो गेय पङ देंती, तन्‍न पने मचबु। मरिम्‍शो मपङ देंङानु यो मरिम्‍शोन पाता।
20आं मदाक्‍शो पाता हना, गो आं पशो ममाइ। गो आ आगाम बाक्‍शो पापमी मोदेंशो पपाइक्‍ती।
21तन्‍न आ थुंमी गो रिम्‍शो पचा दाक्‍ती हना यो, मरिम्‍शो ला दुम्‍त।
22गो आं थुंमी परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़ दाक्‍शा ग्‍येरसीनुङ।
23तन्‍न आं रांम अर्को अरेतीक का बाक्‍ब। मेको आं थुं ङा दाक्‍शो अरेतीक नु जीब। मिनु आं रांम बाक्‍शो अरेतीकेमी आं कली ग्‍याइश्‍शा, पाप पपाइक्‍ब। गलाती ५:१७
24मोपतीके थुं खाइश्‍शा “मार मुर नङा? एको बेक्‍शा लाइब पाप पाइब रां रे सुम प्रोंइबा?” दे ङाक्‍शा बाक्‍नुङ।
25गो परमप्रभु यावे कली इं प्रभु येसु ख्रीस्‍तम आ पतीके “गे रिम्‍शो पाइब बाक्‍नीनी” दे ठेयब सेल्‍नुङ। परमप्रभु यावे आ सोक्‍तीम ब्रीशो थुं आ देंशो टीनुङ। येसु ख्रीस्‍त नु मबेक्‍शो आं थुं नु रां चहिं पाप आ वाइली बाक्‍ब, दे तुइक्‍ताक्‍ङ। १कोरिन्‍थी १५:५७