Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - रोमी

रोमी 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1गो नेल्‍लेमी सरकार आ हुकुम टिचा माल्‍नय। मारदे हना रागी ङा नेल्‍ल सासन पाइब आन कली परमप्रभु यावेमी योव़शा, अधिकार गेशा वोइश्‍शो बाक्‍नीम। तीतस ३:१; हितोपदेस ८:१५; यूहन्‍ना १९:११
2सरकार आ हुकुम मटिथु, गेय पाम्‍तेक्‍म हना, सरकार कली मटिशो ला ममाइ, परमप्रभु यावे कली यो मटिशो खोदेंशो दुम्‍ब। मिनु सजाइ गेचा पुंइसीनीम।
3रिम्‍शो पाइबपुकी सरकार आ हुकुम तशा महिंनीम “रिम्‍शो पाइतीनी” देंनीम। मरिम्‍शो पाइबपुकी चहिं हिंनीम। १पत्रुस २:१३-१४
4मुर आन कली रिम्‍शो पपाइक्‍चा कली परमप्रभु यावेमी सरकार वोइक्‍तु। गे मरिम्‍शो पाइतीनी हना, सरकार क्‍येङा हिनीन। मारदे हना सरकारमी सजाइ गेचा कली परमप्रभु यावे रे अधिकार तशो बाक्‍ब। मिनु मरिम्‍शो पाइब आन कली सजाइ गेब। २इतिहास १९:६-७
5“सरकारमी सजाइ गेब” दे मिम्‍चा ला ममाइ। रिम्‍शो पय, दे इं थुं फ्रेंशा बाक्‍य।
6मोपतीके परमप्रभु यावेमी सरकार कली योव़शा, गेय पपाइक्‍तु, दे तुइश्‍शा, गेपुकीमी तिरो थाप्‍नीनी।
7तिरो, भन्‍सार थाप्‍तीने। हिक्‍चा पुंइसीशो कली हिक्‍कीने, मान पचा पुंइसीशो कली मान पने। मत्ती २७:२१
8मारेइ मारेइम दाक्‍मुशा बाक्‍कीन। दाक्‍ताक्‍नी हना, परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़ खाप्‍नीनी। गलाती ५:१४; १तिमोथी १:५
9मेको लोव़मी मार ब्रेक्‍शो बाक्‍ब देंशा हना “मीश वोंइश आस नाता मख्रोइक्‍चा, मुर मसाइक्‍चा, खुइ मपचा, मवाल्‍चा” अरु मपचा ङा गेय यो बाक्‍नीम। मिनु मार पा मेको लोव़ खाप्‍सीब देंशा हना, आंम कली दाक्‍शो खोदेंशो पा आंम नेक्‍था ङा आन कली दाक्‍शा, खाप्‍सीब। प्रस्‍थान २०:१३-१७; लेवी १९:१८
10मोपा दाक्‍ताक्‍नी हना, मुर आन कली मरिम्‍शो मपाइनीनी। दाक्‍शोमीन परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़ खाप्‍शो बाक्‍ब। १कोरिन्‍थी १३:४; मत्ती २२:४०
11आं देंशो टिशा रिम्‍शो पने। सेंसीशा बोक्‍शो खोदेंशो दुम्‍य। मारदे हना साइ थमा सुइक्‍ब दुम्‍शो नाक्‍त क्‍येङा मुल परमप्रभु यावे नु बाक्‍ची नाक्‍ती इ नेक्‍था जाक्‍त, दे तुइक्‍तय। १थिस्‍सलोनिकी ५:६-८; एफिसी ५:१४
12नाक्‍दो लाक्‍शा नां सोक्‍शा, छेङछेङम बाक्‍शो खोदेंशो दुम्‍शा, होस पा बाक्‍कीन। छिङछिङ ङा गेय ताइश्‍शा, छेङछेङ ङा या पिम्‍‍सीन। १यूहन्‍ना २:८; एफिसी ५:११
13नाक्‍ती छेङछेङ दुम्‍शो खोदेंशो पा रिम्‍शो गेय पय। छिङछिङ ङा गेय मार बाक्‍नीम देंशा हना, शुश जचा ब्‍वचा, दुक्‍शा हेंथे गाक्‍चा, तेल्‍लेम पा, ग्रांग्रा दिचा ङा गेय पचा, जिचा खेचा नु रुश पचा बाक्‍नीम। लूका २१:३४; एफिसी ५:१८
14नक वा फेक्‍शो खोदेंशो पा प्रभु येसु ख्रीस्‍त नु रां का दुम्‍शा, इन रां कली मरिम्‍शो पचा मगेने। गलाती ३:२७; १कोरिन्‍थी ९:२७; कलस्‍सी २:२३