Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yaburina

Yaburina 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dawudaa bɛtina. Alatala nde nɔɛ luyɛ i ya yire sariɲanxini? Nde luyɛ i ya geya sariɲanxin fari?
2Fɛ mi naxan kɛwanle ra, a tinxin, a ɲɔndin falama fata a sɔndɔmɛn na.
3A mi bonne xili kalama, a mi fe ɲaxi yo ligama a dɔxɔ boden na, a mɔn mi a rayagima.
4Ala bata naxanye raɲaxu, a mɛma nɛn ne ra. Koni a Alatala yɛɛragaxu muxune binyama nɛn. Hali a tɔrɔ, a fala xuiin nakamalima nɛn.
5A muxune dolima koni e mi se sama a fari a raxɛtɛdeni. A mi dimi yi seene rasuxuma alogo a xa wulen sa sɔntaren xun ma. Naxan na feni itoe liga, na mi mamaxɛ mumɛ.