Text copied!
CopyCompare
Godigo dwagi yai po buku - Tigidali Nai Gagalama Nigali Side

Tigidali Nai Gagalama Nigali Side 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nosali Yawe te Abraham bidibo madi, te bidi Mamrego genuai ni dabe elalubo digi, teba pedelali. Te giliga sesane mu ebaso, tama Abraham te aga ugwa be sunumi mabode dulaludai.
2Agai tonono pobadi, tama bidi sela dolalubo suali. Agai augwali sulama, tama aga ugwa be tagalama, tama udada pelama, augwali pageba sabolali. Aga kidu sugunu gulama, tama aga gesabi te tǫba mu pogiluama,
3tama agai te po wai, “Genuai bidi dedeo, dagego usu da wida, eno dage tau saio. Dagego eno be ela solamuo. Ena dagego sę ebo bidi dao.
4Te eno bidi me deli i olama, te wę sela asama, dage sągą wę telamainu yaibao. Dage te ni pagede toma tuyu, dulaluiagameo.
5Te eno dage bomo ilabo nai meba sela menama, tama nosali duga ma piagameo. Dage eno beba aselama, tama eno dage tau saio,” wali. Tama augwaligo te po wali, “Te wiegi yai dao, nago tama tiwai te po wabo gilama yao.”
6Tama Abraham te ugwa beba polo pelama, tama Sarabolo wagi pali, “Nago te wiegi yai plaua hauwa selama, tama taluama, polo begelama, tama bret ulao,” wali.
7Tialima, Abraham udulama, te bulmakau bidalubo oboba pelama, tama te ogwa bidi te nisali bulmakau me deli sali. Agai te bulmakau te sę bidi me delibolo menama, tama sę bidigo elama, sisi elama, tama ulali.
8Te kibu mi delama, te Abrahamgo te kibu mi, me te ili, me ame pę, me ame pęgo nigali nai sis meba me selama, tama agai te bidi selabolo mani. Augwaligo te nai tudubadi, tama Abraham te ni dologode te augwali pąde dolaluali.
9Augwaligo nai tula silama, tialima augwaligo Abrahambolo hanalu wali, “Nago we Sara menade bidibowe?” Tama Abrahamgo tobo wali, “Aga te ugwa be tomode bidibao,” wali.
10Tialima, augwali me deligo te po wali, “Nosali te kibu be me deli silama, tama naga we Sarago wai ogwa me deli ame naibao, tama mu tama ena ma asaibao,” wali. Sara te bidi tudibadu te ugwa be sunumi pąde bidai, tama agai te po wabo odali.
11Abraham de Sara augwali si te monu dabe, mosi dabe yai, tama Sarago te wai ame nabo usu egobeo.
12Tama aga homude digi te homu elama, gisugu weyu, tama po wali, ‘Ena da, mosi dabe yalima, tama eno da, wai ame nabo usugobeo. Tama eno bidi me monu dabe yalio. Magi ilama, te eno te wai ame neyu, tama tede wiegi yai homu pemene yaibawe?’ Te homude po wai.
13Tama Yawego Abrahambolo hanalu wali, “Magi baso Sarago gisugu weyu, tama po wali, ‘Te ena mosi dabe yai madi, te magi ilama eno te wai ame naibawe?’
14Te eno magi sę me ebo usugobewe? Nosali kibu bede, te mani bodolude, te sogo asama, te Sarago wai ogwa ame nai madi, tama ena ma asaibao,” wali.
15Tama Sara wi ebaso, tama agai tibo po weyu, te po wai, “Eno gisugu me wabeo,” wali. Tiali goli, Yawego te po wai, “Menio! Nago gisugu walio.” Te po wali.
16Tama te bidi sela hogodama, palio. Tama Abrahamgo te augwali pabo sunumidu dwasianu tama aga augwali dali pai. Tama augwali pelama, meba me sabaligi pelama, tama augwali doligi pelama, tama Sodom hanuba aba tonononaluali.
17Tama Yawego tama homu yali, ‘Te genuai sę eno yainogo ebo, te eno Abrahambolo geme dualubo te usugobe da,’ te po wali.
18‘Te agai hani wai dabe te augwali genuai bomai hani pedelaibao. Tama tigidali tǫde bidalubo we bidi augwaligo enabolo hanaluyu, te eno wiegi yai sę augwalibolo eyu, tama dwagi yai po augwali dali wao po waibao, te eno Abraham dali wiegi yai sę elama, dwagi yai po wali gilama tiaibao.

19Eno aga sa muani, te agai aga wai pulubabolo me te aga wąį dabe augwalibolo olama, te augwaligo eno po wali pomainogo yaibao. Tama tiyu, augwaligo wiegi yai doloba pai kolesaga wali paibao. Tama tiyu, te eno agabolo te tigidali sę agabolo eno wali po gilama yaibao.’
20Tialima, Yawego te po wali, ‘Te haniani dwai sę mu dabe te Sodom de Gomora hanu side pedalubo walio.
21Te ena aiyaba dulama, te augwaligo mena sę ebowe naga sugulaibao. Te eno odali po, te mu po yaliwe naga, tama eno sugi pelama, koneaibao,’ te homu yali.
22Nosali te bidi si hogodama, tama Sodom hanu pali. Tiali goli, Yawe te Abraham dali bidai.
23Tama Abraham te Yawe pąba pelama, tama agai Yawebolo tama po hanalu wai, “Te mu tama, nago te dwagi yai bidi dabe te dwai sę yali bidi dabe dali si, augwali dolomainu yaibawe?
24Te wiegi yai bidi dabe 50 te genuai hanude bidibadi yaibaso da, te nago augwali me te gasa bage dali dololaibawe? Nago te genuai hanude te wiegi yai bidi dabe te 50 bidi bidibaso, augwali tobade hanu elalumainu sula tagalubo usugowe?
25Nago te wiegi yai bidi dabe augwali te dwai bidi dabe augwali dali elainu ebo. Te wiegi yai egobeo. Nago tama tiwai me elamuo. Tiyu, te wiegi yai bidi dabe te dwai bidi dabe augwali dali dolabuo. Te dwai mu dao. Nage da, te tigidali tǫ pedaide po tų odobo bidi dao. Nago te doloba pai kolesaga wali pomainogo egobewe?” Abrahamgo te po hanalu wali.
26Tama Yawego te tiwai po wei ponai, “Te eno te 50 wiegi yai bidi te Sodom hanude bidibo subaso da, teda augwali tobade eno te tigidali we bidi bidimainu sula tagaliyu, tama te wiegi yai bidi dabe hagaidali weyu tama tiaibao.”
27Tialima, Abrahamgo po ma wali, “Genuai Bidio, nago eno te po hauwa wabode wado po wabo homu me elamuo. Ena olo bidi naga dao. Eno magi nai po deli me wagobeo.
28Tama te 50 doloba pai bidi meniyu, tama 45 bidi naga elalubaso da, teda nago te hanu tigidali dolaibawe, ma meniwe?” Tama Yawego te po wai, “Te eno 45 naga doloba pai bidi elalubo subaso da, teda eno te hanu me dologobeo.”
29Tama Abrahamgo po ma wai, “Te doloba pai bidi te 40 naga bidibaso da, te tama magi yaibawe?” Tama Yawego te po wali, “Te eno wiegi yai bidi te bidi sese si subaso da, teda augwali tobade eno te hanu me dologobeo.”
30Tama Abrahamgo te po wali, “Genuai Bidio, nago wado po olamuo. Eno po ma wainogo ebao. Te tobage bidi te bidi sese deli olama, nogo si naga elalubaso da, magi yaibawe?” Tama Yawego te po wali, “Te eno wiegi yai bidi te bidi deli olama, nogo si bidibo subaso da, teda eno te hanu me dologobeo.”
31Tama Abrahamgo po ma weyu, te po wali, “Genuai Bidio, nago wado po eno te po hauwa obaso wagio. Te bidi sese deli wiegi yai bidi elalubaso da, magi yaibawe?” Tama Yawego te po wali, “Te eno bidi sese deli te doloba pai bidi subaso da, teda augwali tobade eno te hanu me dologobeo.”
32Tama Abrahamgo te po wali, “Genuai Bidio, nago wado po olamuo. Eno po me deli ma simaniyu obao. Te nogo si doloba pai bidi naga bidibaso da, magi yaibawe?” Tama Yawego te po wai, “Te doloba pai nogo si bidi bidibaso da, teda augwali tobade eno te hanu me dologobeo.”
33Yawego te Abraham dali po ola silama, tama aga palio. Tama Abraham aga beba ma geasa pai.