Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Romi Kaane

Romi Kaane 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Muxun birin xa xuru mangane ma. Amasɔtɔ mangaya yo mi na, naxan mi kelixi Ala ma. Mangan naxanye dɔxi, a tan nan ne dɔxi.
2Nanara, naxan na murutɛ mangane ma, na murutɛxi Alaa yamarin nan ma. Naxanye na ligama, ne kitin nan tima e yɛtɛ ma.
3Fe faɲi rabaan mi gaxuma mangane yɛɛ ra, koni fɔ fe ɲaxi rabana. I waxi i nama gaxu mangan yɛɛ ra ba? Nayi, fe faɲin liga alogo a xa i matɔxɔ.
4Amasɔtɔ a findixi Alaa walikɛɛn nan na alogo a xa fe faɲin liga i xa. Koni xa i fe ɲaxin liga, gaxu a yɛɛ ra! Bayo silanfanna mi a yii naxi fuu. Alaa walikɛɛn nan a ra naxan a xɔlɔn nagodoma fe ɲaxi rabaan ma, a a fe ɲaxin saran a ra.
5Nanara, fɔ ɛ xa xuru nɛn mangane ma, fa fala e nama i tɔrɔ, na mi a ra, koni alogo i nama i yɛtɛ yalagi i xaxinli.
6Nanara, ɛ mudun fima, bayo naxanye e rasuxuma, ne Alaa wanla nan na.
7Ɛ muxune donle fi. Ɛ lan ɛ xa mudun sifa yo fi, ɛ na fi. Xa ɛ yii seene mudun na a ra, ɛ na fi, xa binyen na a ra, ɛ na fi, xa xunnayerenna na a ra, ɛ na fi.
8Muxu yo a doli nama lu ɛ ma, fɔ xanuntenyana ɛ lan ɛ xa naxan namara ɛ bode xa. Naxan na a boden xanu na bata sariyan dɛfe.
9Bayo yamarine naxa, “I nama yalunyaan liga. I nama faxan ti. I nama muɲan ti. I nama mila ayi.” E nun yamarin dɔnxɛn bonne birin fala yisoxin ni i ra, “I adamadi boden xanu alo i yɛtɛna.”
10Xanuntenyaan mi tinɲɛ fe ɲaxin ma i boden xa mumɛ! Xanuntenyaan nan sariyan nakamalima.
11Ɛ na suxu bayo ɛ waxatini ito kolon. Waxatini ito bata fa ɛ raxulundeni ɛ xixɔnli, bayo en kisi waxatini so iki dangu en ma dɛnkɛlɛyaan fɔlɔ waxatin na.
12Kɔɛɛn bata yanfan, kuye baan bata maso. Nayi, en xɛtɛ feene fɔxɔ ra naxanye ligama dimini, en yi kɛnɛn ma yɛngɛ so seene tongo.
13En xa sigan ti alo naxan daxa, alo a lan kɛnɛnni kii naxan yi. En nama haramu sumunne liga, hanma dɔlɔn minna hanma yanga suxuna hanma haramu feene hanma lantareyana hanma xɔxɔlɔnyana.
14Koni ɛ xa Marigi Yesu, Alaa Muxu Sugandixin tongo alo ɛ domana. Ɛ nama lu ɛ mirɛ ɛ fati bɛndɛn nafan feene liga feen ma.