Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Romi Kaane

Romi Kaane 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N xa maxɔdinni ito ti: Ala bata a mɛ a yamaan na ba? Ɛn-ɛn de! Amasɔtɔ Isirayila kaan nan n tan yɛtɛɛn na, Iburahima yixɛtɛna nde Bunyamin bɔnsɔnni.
2Ala yamaan naxan sugandi a yɛtɛ xa a fɔlɔni a mi ne rabeɲinxi. Nabi Eli a mawugama Ala xa Isirayila kaane fe ra Kitabun kui dɛnaxan yi, ɛ mi mɛnna kolon ba? A naxa,
3“Marigina, e bata i ya nabine faxa, e yi i ya saraxa gandene kala, n keden peen nan fa luxi, e mɔn kataxi n fan faxa feen na.”
4Ala a yabi di? A naxa, “N bata muxu wuli solofere ramara n yɛtɛ xa naxanye mi e xinbi sinxi Baali suxuren bun ma.”
5A mɔn na kii nin iki, Alaa yama dɔnxɛn luxi naxanye sugandixi hinanna xɔn waxatini ito yi.
6Xa a ligaxi hinanna nan xɔn, muxune kɛwanla mi fa a ra. Xanamu Alaa hinanna mi yi findima hinanna ra.
7Nanfe ligaxi nayi? Isirayila kaane yi naxan fenma nun e sɔbɛɛn na, e mi na sɔtɔxi. Koni fɔ Ala naxanye sugandixi ne nan a sɔtɔxi. A dɔnxɛne tondixi nɛn
8alo a sɛbɛxi kii naxan yi Kitabuni, a naxa, “Ala bata xaxili xɔdɛxɛn fi e ma, e nun yɛɛn naxanye mi seen toma e nun tunla naxanye mi falan mɛma han to.”
9Dawuda yi a fala, a naxa, “Ala xa e ɲaxaɲaxane findi e suxu fɛrɛn na e nun luti ratixin na e yɛɛ ra naxan e rabirama, e hakɛne yi saran e ra.
10E yɛɛne xa rafɔrɔ ayi, e yi danxu! E fanna xa ba a ra waxatin birin!”
11N na ɛ maxɔdinma, Yahudiyane tantan waxatin naxan yi, e bira nɛn ba habadan? Ɛn-ɛn de! Koni e to sin hakɛni, siya gbɛtɛne yi kisi feen sɔtɔ alogo xɔxɔlɔnyaan xa Isirayila kaane suxu.
12Anu, xa Yahudiyane hakɛn findi hɛri gbeen na dunuɲa muxune xa, xa e bɔnɔn findi hɛrin na siya gbɛtɛne xa, e na a rakamali waxatin naxan yi, na fan mi hɛrin nafɛ nayi ba?
13N falan tima ɛ tan siya gbɛtɛne nan xa iki. N bata findi xɛraan na siya gbɛtɛne xa. N sɛwaxi na wanla ra bayo,
14yanyina nde, n xɔxɔlɔnyaan nasoma nɛn n bɔnsɔnna muxuna ndee yi alogo e fan ndee xa kisi.
15Amasɔtɔ Isirayila kaane ramɛxi waxatin naxan yi, xa Ala nun dunuɲa muxune tagini tɔn, nanse fa ligama nayi, xa e mɔn so a lannayani? Na findima kenla nan na sayani siga nii rakisini.
16Anu, xa buru keden nali Ala ma, e nun naxanye bɔnbɔxi e bode xɔn, ne fan sariɲan. Xa wudin salenna sariɲan, a yiine fan luma na kii nin.
17Koni xa a yiina ndee sɛgɛ wudi binla ma, i tan siya gbɛtɛn naxan luxi alo burunna Oliwi bili yiina, i tan yi xidi wudin binla ma e funfuni, i yi lu na wudin salenna igen sɔtɛ,
18i nama i yɛtɛ yite na wudi yii sɛgɛxine ma. Xa i na liga, i nama ɲinan fa fala i tan xa mi salenna baloma de, salenna nan i tan baloma.
19Koni waxatina nde i tan a falama nɛn, i naxa, “Wudi yiine sɛgɛxi nɛn alogo n tan xa ti e funfuni.”
20Ɲɔndin na a ra, e sɛgɛxi nɛn masɔtɔ e dɛnkɛlɛyatareyaan ma, i tan yi ti e funfuni dɛnkɛlɛyaan xɔn. Nayi, i nama yanda ayi na feen na de, koni a liga i yeren ma.
21Amasɔtɔ, xa Ala mi Yahudiyane ratangaxi, naxanye luxi alo wudi yii singene, a mi i fan natangama.
22Nayi, en na en miri Alaa nɛmaan nun a yɛ xɔdɛxɛn ma. Naxanye tantanxi, a xɔdɔxɔ ne ma, koni a nɛmaan fan i tan na, koni fɔ i xa lu a nɛmaan bun nɛn, xanamu, a i fan sɛgɛma a binla ma nɛn alo wudi yiina.
23Xa Yahudiyane mi lu e dɛnkɛlɛyatareyani, e mɔn tugunma nɛn e tiden na. Amasɔtɔ Ala nɔɛ e raxɛtɛ nɛn e funfuni.
24Bayo, xa i tan siya gbɛtɛn ligaxi nɛn alo burunna Oliwi wudi yiin naxan yi sɛgɛxi a binla ma, i yi tugun taa kui Oliwi wudi kɛndɛn na hali i da kii mi yi a ra, nayi Yahudiyan yɛtɛɛn naxanye ligaxi alo taa kui Oliwi wudi kɛndɛn yiine, Ala taganɲɛ ne tiyɛ e yɛtɛ binla ma e funfune yi ba?
25Ngaxakedenne, n waxi Alaa wundo feni ito yita feni ɛ ra, alogo ɛ nama ɛ yɛtɛ yatɛ fekolonne ra: Isirayila yamaan fɔxɔ kedenna tondixi han siyaan bonne xasabi dɛfexin yi so.
26Nanara, Isirayila birin kisima nɛn alo a sɛbɛxi Kitabun kui kii naxan yi, a naxa, “Xunbaan kelima nɛn Siyon yi, a Ala kolontareyaan birin ɲan Yaxuba bɔnsɔnni.
27N na e yulubin ba e ma waxatin naxan yi, n layirin xidima na nan na e xa.”
28Yahudiyane bata findi Ala yaxune ra alogo ɛ tan xa Yesu a fe Xibaru Faɲin sɔtɔ. Koni Ala rafan yama sugandixin mɔn e ra e benba nabi singene fe ra.
29Amasɔtɔ Alaa kiseene nun maragidin mi kalama.
30Ɛ tan siya gbɛtɛne, ɛ munma yi Alaa falan suxu a singeni, koni ɛ bata Ala kininkininna sɔtɔ iki amasɔtɔ Yahudiyane mi Alaa falan suxi.
31Na kiini, iki Yahudiyane mi fa Ala xuiin suxuma alogo ɛ tan siya gbɛtɛne kininkininna naxan sɔtɔxi, e fan xa na sɔtɔ ɛ tan siya gbɛtɛne sabun na.
32Ala bata muxun birin findi kasorasane ra e fala suxutareyaan xɔn alogo a xa kininkinin e birin ma.
33Alaa fonisireyaan nun a xaxilimayaan nun a fe kolonna tilin de! Nde nɔɛ Alaa fe ragidixine famunɲɛ? Nde nɔɛ a feene famunɲɛ?
34A sɛbɛxi Kitabuni, a naxa, “Nde Marigina miriyane kolon? Nde nɔɛ findɛ a kawandi muxun na?
35Nde nɔɛ Ala dolɛ, alogo a mɔn xa a raxɛtɛ a ma?”
36Amasɔtɔ feen birin kelixi a tan yii a tan nan baraka yi a tan xa. Binyena a tan nan xa habadan. Amina!