Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Romi Kaane

Romi Kaane 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Muxun naxan ma dɛnkɛlɛya xurun ɛ yɛ, ɛ xa na yisuxu, ɛ nama a miriyane matandi.
2Muxuna ndee seen birin donma e dɛnkɛlɛyani, koni ndee tan bogi seene nan tun donma e dɛnkɛlɛyaan sɛnbɛtareyani.
3Muxun naxan seen birin donma, na nama muxun naɲaxu naxan bata a dɛɛn gele sa. Naxan a dɛɛn gele saxi, na nama muxun yalagi naxan seen birin donma, amasɔtɔ Ala bata a fan yisuxu.
4Nde i tan na, i tan naxan muxu gbɛtɛna konyin makitima? Xa a bira, hanma xa a ti, na a kanna nan ma. Koni a kelima nɛn, a ti amasɔtɔ a rati sɛnbɛn Marigin yii.
5Muxuna ndee mirixi nɛn, a lɔxɔna nde dangu nde ra. Gbɛtɛye mirixi a ma, a lɔxɔn birin keden. Fɔ birin xa la a miriyaan na nɛn.
6Naxan mirixi a ma, a lɔxɔna nde dangu nde ra, na a ligama Marigin binya feen nan na. Naxan seen birin donma, na fan na ligama Marigin binya feen nan na, amasɔtɔ a barikan birama Ala xa na donsena fe ra. Naxanye gele donsena nde ra, ne na ligama Marigin binya fe nan na. Ne fan barikan birama Ala xa.
7Amasɔtɔ en sese mi en nii ra en yɛtɛ xa. En sese mi faxama en yɛtɛ xa.
8Xa en lu en nii ra, en luxi en nii ra Marigin nan xa. Xa en faxa, en faxaxi Marigin nan xa. Nanara, xa en lu en nii ra, hanma xa en faxa, Marigin nan gbee en na.
9Amasɔtɔ Alaa Muxu Sugandixin faxaxi nɛn, a keli sayani alogo a xa findi faxa muxune nun niiramane Marigin na.
10Koni i tan, nanfera i i ngaxakedenna yalagima? Nanfera i a raɲaxuma? En birin tima nɛn kiti sadeni Ala yɛtagi.
11Amasɔtɔ a sɛbɛxi Kitabuni, a naxa, “Marigin naxa, ‘Habadan Ala nan n na, n bata n kɔlɔ n yɛtɛ yi, xinbin birin sinma nɛn n bun ma, lɛnna birin yi Alaa binyena fe fala.’ ”
12En keden kedenna birin en yɛtɛ dɛntɛgɛma nɛn Ala xa.
13Nanara, en xa fata en bode yalagin ma. Koni ɛ kata alogo ɛ nama fefe liga naxan ɛ ngaxakedenna ratantanɲɛ hanma a yi a bira yulubini.
14Bayo n na a kolon, n bata a famu Marigi Yesu barakani fa fala donse yo mi haramuxi a yɛtɛ ma, koni xa muxuna a miri fa fala a haramuxi, nayi a haramuxi a tan xa.
15Xa i ngaxakedenna xɔlɔxi i ya donsena nde a fe ra, i mi fa xanuntenya kira xɔn. Alaa Muxu Sugandixin faxaxi muxun naxan ma fe ra, i nama a liga, na yi halagin sɔtɔ i ya donseen xɔn.
16Feen naxan fan ɛ tan xa, na nama findi ɛ mafala xunna ra.
17Amasɔtɔ Alaa Mangayaan mi findixi donseen nun minseen xan na, koni fɔ tinxinna nun bɔɲɛ xunbenla nun sɛwana, fata Alaa Nii Sariɲanxin na.
18Amasɔtɔ muxun naxanye birin walima Alaa Muxu Sugandixin xa na kiini, ne rafan Ala ma e nun muxune.

19Nanara, feen naxanye findixi bɔɲɛ xunbenla nun en sɛnbɛ soon na fɔ en xa ne nan liga.
20I nama Ala kɛwanla kala donseen xɔn. Donseen birin donna daxa, koni donseen naxan muxu gbɛtɛn birama yulubini, na donseen donna mi daxa.
21A fisa, i nama suben don, i nama manpaan min, i nama fefe liga xa a i ngaxakedenna birɛ hakɛni.
22I laxi naxan na feni itoe yi, na mara i yɛtɛ xa Ala yɛtagi. Sɛwan na kanna xa naxan mi a yɛtɛ yalagima a fe raba kiini.
23Koni xa naxan sikɛ donsena nde dondeni, na kanna yalagixin na ra Ala xɔn, amasɔtɔ a mi feen ligama dɛnkɛlɛyani. Anu, feen naxan mi ligama dɛnkɛlɛyani, yulubin nan na ra.