Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Romi Kaane

Romi Kaane 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ngaxakedenne, Ala to kininkininxi ɛ ma, n na ɛ mafanma ɛ ɛ fati bɛndɛn fi Ala ma saraxan na ɛ dunuɲa yi gidini, a sariɲan, a rafan Ala ma. Na nan findixi batu faɲin na ɛ naxan ligama Ala xa.
2Ɛ nama ɛ yɛtɛ lu dunuɲa feene yi, koni ɛ xa ɛ kɛɲaan masara xaxilimaya nɛnɛn xɔn, alogo ɛ xa Ala sagoon kolon naxan fan, a rayabu, a kamalixi.
3N na a falama ɛ birin xa Alaa maragidini a naxan fixi n ma, n naxa, ɛ nama a miri xaxilitareyani a ɛ dangu bonne ra, koni ɛ miri ɛ yɛtɛ ma xaxilimayaan nun yɛtɛ suxuni alo Ala dɛnkɛlɛyaan yatɛn naxan fixi ɛ ma.
4En fatin yirene wuya, koni e birin nun e wali.
5A na kii nin, hali en to wuya, en bata findi fati bɛndɛ kedenna ra Alaa Muxu Sugandixini, en lu en bode yi alo fatin yirene.
6Ala en kixi seen sifa wuyaxi nan na, alo a ragidixi en ma kii naxan yi. Xa muxuna nde kixi nabiya falane yi, a falane xa lan dɛnkɛlɛyaan ma.
7Xa wanla na a ra yamaan xa, a xa wanla kɛ. Naxan nɔɛ xaranna tiyɛ, na xa xaranna ti.
8Xa naxan nɔɛ muxune ralimaniyɛ, na xa e ralimaniya. Naxan kiin tima, na xa a liga fonisireyani. Xa yɛɛratiin na a ra, na xa a sɔbɛ so na ma. Xa naxan kininkininma muxune ma, a xa a liga sɛwani.
9Ɛ xanuntenyaan nama findi nafigiyaan na. Ɛ ɛ mɛ fe ɲaxin na. Naxan fan, ɛ na suxu ken!
10Ɛ ɛ bode rafan ngaxakedenyaan xanuntenyani, ɛ yi ɛ bode binya ki faɲi.
11Ɛ tunnafanna nama findi salayaan na. Koni ɛ wali Marigin xa wɛkilɛni.
12Ɛ sɛwa ɛ yigina fe ra, ɛ diɲa tɔrɔni, ɛ lu Ala maxandini tun.
13Ɛ muxu sariɲanxine goronna tongo e makone yi. Ɛ fatan muxune yisuxɛ.
14Ɛ duba ɛ bɛsɛnxɔnya muxune xa, ɛ duba, ɛ nama dangan ti.
15Naxanye sɛwaxi, ɛ sɛwa ne xɔn ma. Naxanye wugama, ɛ wuga ne xɔn ma.
16Ɛ kui feene xa findi kedenna ra ɛ bode xa. Ɛ nama ɛ waso, koni naxan yo magodoxi ɛ tin na ma. Ɛ nama ɛ yɛtɛ yatɛ fekolonne ra.
17Ɛ nama fe ɲaxin ɲɔxɔ fe ɲaxin na. Ɛ kata fe faɲin liga feen na muxune birin yɛɛ ra yi.
18Xa a lanɲɛ, fanni na fatɛ ɛ tan na, lanna xa lu ɛ nun muxune birin tagi.

19N xanuntenne, ɛ nama ɛ gbeen ɲɔxɔ, koni ɛ a lu Alaa xɔlɔn ma, amasɔtɔ a sɛbɛxi Kitabuni, Marigin naxa, “N tan nan gbeeɲɔxɔ tiin na. N feene saranma nɛn e ɲɔxɔnne ra.”
20Koni ɛ tan xa a liga na kiini: Kitabun naxa, “Xa kamɛna i yaxun ma, donseen so a yii. Xa min xɔnla a ma, igen so a yii, amasɔtɔ xa i na liga a xa, na luma a xa nɛn alo i tɛɛ wolonne nan malanma a xunna ma.”
21I nama tin fe ɲaxin xa i nɔ. Koni fɔ i xa fe ɲaxin nɔ fe faɲin xɔn.