Text copied!
CopyCompare
Luritja Bible - Luukaṉu

Luukaṉu 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tjaatji tiṉangka tjananya Yiitjulu tjakulpa palya nintintjala tuḻkuku mayutju tiṉa tjuṯangku, Muutjaku wangka nintilpayi tjuṯangku, tjiḻpi tjuṯangkuṯarra yankula Yiitjunya
2tjapiṉu, “Watjalalanyatju! Mayutju nganalunta watjaṉu, yaṉangu tjuṯa tjananya nyuntu nintira palyantjaku?”
3Yiitjulu tjananya watjaṉu, “Wanyuwarri ngayulu nyurrangarrinya tjapilku.
4Tjaanalu tjananya yaṉangu tjuṯa kapingka tjarrpatjunkula papatatjimilalpayi. Mayutju nganalu Tjaananya watjaṉu, yaṉangu tjuṯa tjarrpatjunkula papatatjimilantjaku?, tjinguru Katutjalu?, tjinguru mayutju yaṉangungku, nganalu? Watjalaṉiya ngayunya!”
5Mayutju paluru tjana kuliralpi wangkarra waṉingu alatji, “Tjinguru mayutju Katutjanya nganaṉa watjantjala, Yiitjulu nganaṉanya tjapilku, ‘Nyaaku nyurrangarri Tjaananya kulira tjuṯangara wantingu?’ Yalatji tjapilpayingkamarra nganaṉa wiya mayutju Katutjanya watjalku.
6Tjinguru nganaṉa mayutju yaṉangu watjantjala, yaṉangu tjuṯangku nganampa pikarringkula puḻitjarrangku nganaṉanya rungkaltjipingka. Aṉangu tjuṯangku kuliṉi Katutjalu Tjaananya wantirriyaṉutja. Palulamarra nganaṉa wiya yaṉangu mayutju watjalku, Yiitjunya.”
7Mayutju paluru tjana watjalkitjangku puṯu kulira Yiitjula ngurrpa wangkangu.
8Palulanguru Yiitjulu tjananya watjaṉu, “Nyurrangarri ngayunya tjukarurru watjanmara mayutju nganalu Tjaananya watjaṉu yaṉangu tjuṯa papatatjimilantjaku. Kala nyurrangarri ngayunya ngurrpa watjaṉutjangka, ngayulu nyurrangarrila wiya watjaṉi, mayutjungkuṉi ngayunya wantirriyaṉutja.”
9Yiitjulu tjananya yaṉangu tjuṯangka yara yalatji watjara nintiṉangi, “Wati mayutjungku kiripitji tjiiṯa tjuṯa kaanangka tjunkula wanalku. Kaana palyara mayutju paluru tjananya wati tjuṯa yaḻṯiku, kaana an waaḻaṯarra waarrkarringkulaya yaṉṯayaṉṯantjaku. Ngurra kutjupakutu yankukitjangku piyuku tjananya paluru watjalku, kaana kanyilpayi tjuṯangka, ‘Kiripitji yuṉmirringanyingkatjuya aapa mantjiratjuya kanyila!, ngayuku waarrkanangku katirra tjalamilantjaku.’ Ngurra kutjupakutulpi mayutju paluru waṉma yankula rawa nyinaku.
10Kiripitji yuṉmirringanyingka mayutju paluru waarrkana kutju wantirriyalku kaana kanyilpayi tjuṯakutu kiripitji palumpa mantjira katinytjaku. Kaana palula, kaana kanyilpayi tjuṯangkuya waarrkana panyapa pungkula wantirriyalku, kiripitjiwiya.
11Palunyatjanu mayutju paluru kiripitji wiya mantjira waarrkana kutjupa kaana kanyilpayi tjuṯakutu wantirriyalku. Kaana palula tjarrpanytjala, kaana ngurrara tjuṯangku puntura palunya pungkula wantirriyalku, kiripitjiwiya.
12Mayutju paluru kaana kanyilpayi tjuṯakutu piyuku waarrkana kutjupalpi wantirriyalku. Kaana palula paluru yankula tjarrpanytjala, kaana ngurrara tjuṯangku puntura pungkula wantirriyalku, kiripitjiwiya.
13“Palumpa waarrkana tjuṯaya wiyarringanyingka palumpa katjalpi nyinaku. Mayutju paluru yalatjilpi kulilku, ‘Tjinguru ngayuku katjaṉa wantirriyalku kaana kanyilpayi tjuṯakutu kiripitji paluru mantjintjaku. Tjinguru ngayuku katjaku tjana kuṉṯarringkula yungkuku.’ Yalatji kulira mayutju paluru katja palunya kaana kanyilpayi tjuṯakutu wantirriyalku.
14Paluru tjana katja palunya ngalya yankunytjala nyakulaya wangkarra waṉiku, alatji, ‘Katja palumpa ngalya yananyi. Tjiḻpi wiyarringanyingka katja nyarrangkulpi kaana yulytjaṯarra kanyilpayingka, nganaṉa mirri palunya puwa!, kaana ngaatja nganaṉalpi kanyintjaku.’
15Katja palunya kaanangka tjarrpanytjala, tjana witiraya katirra kaanangka yaatjayiṯi mirri pungku.” Yaṉangu tjuṯanya Yiitjulu yalatji tjapiṉu, “Kaanaku mayutjungku tjakulpa kulira yankula kaana kanyilpayi tjuṯanya yaalytjinku?,
16paluru tjananya kaana ngurrara kuya tjuṯa mirri pungkula waṉiku. Waarrkana kutjupa tjuṯalpi tjananya yaḻṯiku mayutju paluru, tjukarurrulpiya tjana kaana kanyintjaku. Yiitjulu yara palunya yalatji watjaṉu yaṉangu tjuṯangka, mayutju paluru tjanalaṯarra. Kaanaku mayutju nguwanpa Katutjanya mayutju Tjuwu tjuṯaku nyinanyi. Kaana kanyilpayi tjuṯa nguwanpa Tjuwu tjuṯa nyinanyi. Paluru tjanalakutu palumpa wangka watjalpayi tjuṯa wantirriyalpayi. Tjana kulilwiyangku tjananya pungkupayi. Palunyatjanu palumpa katja wantirriyaṉu, tjanalakutu. Paluru tjana katja palumpa mirri pungu. Yara palunya kulira yaṉangu tjuṯangku, mayutju tjuṯangkuṯarra Yiitjunya watjaṉu, “Kaanaku mayutjulu wiyalanya Tjuwu tjuṯa kaana kanyilpayi tjuṯa nguwanpa mirri pungkunytjaku, yaḻṯururringkulalanya wantinytjaku.”
17Yiitjulu tjananya nyakula yara yalatji watjaṉu, mayutju tjuṯangku kulintjaku, “Yara palunya nguwanpa Katutjaku wangka yalatji ngaranyi. Kulilaya!, yalatji ngaranyi, ‘Wati tjuṯangkuya puri palyalkitjangku watiya kutjarra yaṉṯaḻatjarra tjawara ngaratjunku. Watiya waṯawaraya yiipiwana mantjira ngarritjunku katuwana yaṉṯaḻatjarra kutjarrangka. Nyakulaya watiya palunya yiipiwana mantjira waṉiku, kuyakuyakutjura kulira. Watiya yiipiwana palunya Katutjalu mantjira ngarritjunkula puri palyalku.’” Yiitjulu tjananya yara palunya watjaṉu, mayutju tjuṯangku kulintjaku yalatji, “Ngayulu Yiitjunya nyinanyi paawu puntu watiya yiipi palunya nguwanpa. Tjuwu tjuṯangku ngayunya witira katirra iluntanku, kuyakuya kulira, watiya yiipiwana palunya kuyakuya kulira waṉingutja nguwanpa.”
18Yiitjulu tjananya piyuku watjaṉu, “Yaṉangu ngayuku wangka kulira wantinytjala, ngula Katutjalu kuutawutjungka watjara wantirriyalku warukutu.”

19Tuḻkuku mayutju tiṉa tjuṯangku, Paratji tjuṯangkuṯarra yara palunya kaana kanyilpayi tjuṯangku mayutjuku waarrkana tjuṯa pungkupayi kulira pikarringu. Pikarringkula tjana yalatji watjaṉu, “Yiitjululanya watjaṉu, nganaṉa kaana ngurrara pungkupayi nguwanpa nyinanyi. Paluru watjaṉu nganaṉa pungkupayi nguwanpa nyinanyi. Nganaṉanya payilkitjangku yara palunya watjaṉu. Nganaṉa kuwarri palunya witira katinytjaku.” Yalatji kuliraya Yiitjuku pikarringkula puṯuya kuliṉu witilkitjangku, yaṉangu tjuṯangku ngaparrtjingku pikarringkula pungkupayingkamarra.
20Palulanguru tjana Yiitjunya witilkitja paṯaṉingi. Yalatjiya kuliṉingi, “Nganaṉa witira kuutawutjukutu katirra kamantaku mayutjungka ngaratjunku. Mayutju palurulpi tjananya watjalku, Yiitjunyaya iluntankunytjaku tjuulytji tjuṯangku.” Palulanguru Tjuwu tjuṯaku mayutju tjuṯangku waarrkana tjuṯa Yiitjulakutu wantirriyaṉu. Waarrkana paluru tjana yalatji yankula kulilpayi, “Palumpa wangkala kulira ngula kuutawutjungka tjakultjunku, Yiitjunyaya iluntankunytjaku.” Yalatji kuliraya wiya nintirrikitjangku Yiitjunya tjapiṉu, ngunytjiya yalatji tjapiṉu,
21“Nintilpayi. Nyuntupalatju ninti, nyuntu tjukarurrungku nintilpayi. Nyuntu ngunytjilyinkunytjawiya. Nyuntu wiya mayutju tjuṯaku nguḻurringanyi nyuntu tjukarurrungku tjananya nintilpayi. Yilta nyuntu Katutjakuṉu wangka tjukarurru nintilpayi.
22Yaalytjiyaalytji nyuntu kuliṉi? Luwulampa yaalytji ngaranyi? Tjinguru palyala yungkunytjaku mani kamantaku mayutju tiṉaku yini Tapiriyatjaku?, tjinguru wiya?”
23Yalatjiya tjapintjala, Yiitjulu kuliṉu, “Ngaa tjuṯangkuṉiya ngunytji tjapiṉi, ngayulu wangka wiyawana watjaṉingka kulilkitjangku. Tjana kuliṉi ngayulu watjara kamantaku luwu kilytjuntankuku. Tjana kuliṉi ngayulu yalatji watjalku, ‘Nyurrangarri wiya mani kamanta ngurraraku yungkunytjaku, Katutjaku waarrkaku kutju nyurrangarri yungkunytjaku.’” Yalatji kulira Yiitjulu tjananya watjaṉu,
24“Tjiilpa maniṉi ngunytji yuwa!, nyakunytjakuṉa.” Tjiilpa kutjuya katirra yungu. Yiitjulu tjananya tjapiṉu, “Yuṉpa ngananya ngaatja? Yini ngananya ngarrinyi?” Watjaṉuya, “Kamantaku mayutju yini Tapiriyatjanya ngarrinyi.”
25Yiitjulu tjananya watjaṉu, “Tapiriyatjalu yungutja yulytja maniṯarra, aapara Tapiriyatjaku yungkunytjaku. Mayutju Katutjalu yungutja yulytja maniṯarra aapa tjawirrilyi, Katutjakura yungkunytjaku.”
26Palumpa wangkaya kulira yalatji waarrkana paluru tjana wangkarra waṉingu, “Ngaatja tjukarurru wangkapayi. Palurulanya watjanmara nganaṉa mani kamantaku mayutjuku wiya yungkunytjaku. Paluru yalatji wiya watjantjala nganaṉa puṯu kuliṉi kuutawutjungka palumpa wangka tjakultjunkukitjangku.” Palunyatjanuya waarrkana paluru tjana wangkawiya ngarangu.
27Tjaatjiku mayutju kutjupa tjuṯaya Yiitjulakutu yankula ngarangu. Yalatjiya wiyawana kulilpayi, “Yaṉangu tjuṯa wiya ngula mirringuru pakalku, tjana kutu mirri ngarrimalpa.”
28Yiitjunyaya tjapiṉu yalatji. “Nintilpayi. Muutjalulampa yirriṯi luwu yalatji wakaṉu, ‘Kaakalu miiṯa yaḻṯirra pipirri mantjintjawiyapula nyinarra kaaka paluru wiyarringkunytjala, palumpa maḻanypangkulpi kaakakuṉu miiṯa yaḻṯirra kanyintjaku. Pipirripula mantjira yalatji kulilku, “Pipirri ngaatjanya kaakakuṉu nguwanpa.” ’ Luwulampa yalatji ngaranyi.”
29Palunya tjuṯangkuya Yiitjunya piyuku watjaṉu, “Maḻanypararraya tjapanpala nyinangu. Kaaka tiṉangku miiṯa yaḻtirra nyinangu. Pipirri mantjintjawiyapula nyinarra kaaka paluru wiyarringu. Kaaka paluru wiyarringutjangka,
30maḻanypa tjikinwanangku kungka palunya yaḻṯirra kanyiṉu. Pipirri mantjintjawiyapula nyinangu. Palulanguru wati paluru kaakaku maḻanypa wiyarringutjangka,
31maḻanypa kutjupangkulpi kungka palunya yaḻṯirra kanyira paluruṯarra wiyarringu. Palunya nguwanpangku maḻanypa kutjupa tjuṯangkuya kungka palunya yaḻṯirra kanyira mirrirringuya.
32Kungka kutjulpi pipirriwiya kana nyinarra wiyarringu.”
33Yiitjunyaya piyuku yalatji watjaṉu, “Ngula tjinguru yaṉangu mirringuru pakara ngaranyingka, kungka paluru nganakura miiṯa nyinaku?, tjapanpalaluya kanyiṉutjangka.”
34Yiitjulu tjananya watjaṉu, “Nyurrangarri kulinmara Katutjalu ngangkari puntutjarrangku yaṉangu mirringuru kanalpayi, nganaṉanyaṯarra ngula mirringuru kanalku. Paṉa ngaangkaya yaṉangu tjuṯa miiṯararra nyinanyi,
35ngula yaṉangu tjuṯa mirringuru pakara wiyaya miiṯatjarra nyinaku. Wiyaya miiṯa tjangkura yungamalpa. Paluru tjana ilkari ngurrara nguwanpaya kana kutu nyinamalpa, Katutjaku ngurrangka. Palumpa walytja tjuṯaya nyinaku, miiṯatjarra nyinanytjawiya.
37Yaṉangu tjuṯa mirringuru yilta kanarringkula nyinaku Katutjaku ngurrangka. Yalatjinyurra kulinmara, Katutjaku wangka Muutjanyatjarra, watiya kampangutjatjarra. Yalatjinyurra riitarrirra tjukarurru kulinmara. Wangka palunya Katutjalu Muutjanya yalatji watjaṉu, ‘Ngayulu tjanampa mayutju tiṉa nyinanyi, Yipuramaku, Yatjikaku, Tjikupakuṯarra.’”

38Yiitjulu tjananya tjaatjiku mayutju tjuṯangka piyuku watjaṉu, “Wiyawanangkunyurra kuliṉi. Yiltaya tjana yirriṯi paṉangka wiyarringkula kana nyinanyi Katutjaku ngurrangka. Yilta Katutjalu tjananya kanara kanyiṉi, paluru tjanampa mayutju nyinanyi. Palunya tjananya nguwanpa Katutjalulanya kanara kanyilku palumpa ngurrangka.”
39Wangka palunya kuliraya Muutjaku wangka nintilpayi tjuṯangku, watjaṉu, “Wangka panyapa nyuntu tjukarurru watjaṉu.”
40Yiitjulu yalatji wangkarra tjananya tjukarurruṉingi. Palunyatjanu tjana puṯu kuliṉu piyuku tjapilkitjangku.
41Yiitjulu kuliṉingi yalatji, “Muutjaku wangka nintilpayi tjuṯangku kutu wiyawanangku kulira watjalpayi tjananya. Paluru tjana ngunytjinytju tjuṯa nyinanyi. Yalatji ngayululpi tjananya yaṉangu tjuṯa nintilku paluru tjana ngunytjinytju nyinanyingka.” Paluru yaṉangu tjuṯa tjananya yalatji tjapiṉu, “Nyaakuya Muutjaku wangka nintilpayi tjuṯangku wangka yalatji kutju watjalpayi?, ‘Kurayitjanya mayutju tiṉa nyinaku, mayutju Tapitaku walytja ngaṉṯitja.’ Paluru tjana wangka yalatjiṯarra kulinmara.
42Piipa yini Tjaamangka Katutjaku wangka Tapita paluru yalatji wakaṉu, ‘Katutjalu ngayuku mayutju Kurayitjanya watjaṉu yalatji, “Tjunguli ngaangka mayutju kutjarra nyinamalpa. Ngayulu Katutjalu tjananya, nyuntunya pungkupayi tjuṯa payira iyalku, nyuntulamarra, Kurayitjalamarra.” ’”
44Yiitjulu tjananya piyuku watjaṉu, “Tapitalu Kurayitjanya watjaṉu yalatji, ‘Yuwa, ngayuku mayutjukunyu nyinanyi.’ Muutjaku wangka nintilpayi tjuṯangku wiyawanangku yalatji kutju watjalpayi, Kurayitjanya mayutju Tapitaku walytja ngaṉṯitja nyinanyi. Wangka palunyaṯarraya watjanmara, mayutju Kurayitjanyara Tapitaku mayutju nyinanyi.”
45Yaṉangu tjuṯangka mirangka, Yiitjulu tjananya palumpa kutunguḻu tjuṯangka watjaṉu yalatji,
46“Purinypaya nyinama!, Muutjaku wangka nintilpayi tjuṯangkamarra. Paluru tjana ngunytjinytju tjuṯa nyinanyi. Tjanaya kuuta waṯawarangka tjarrparra tawunungka ngururrwanaya yankupayi. Paluru tjana yunytjurringanyi tawunu ngurrara tjuṯangku tjananya parra ngaranyingka tjananya nyakula waḻkuntjaku. Paluru tjanaya Tjuwuku tjaatjikutu yankula, mayutjuku tjiiyi tjuṯangka kutju nyinakatipayi, yaṉangu kutjupa tjuṯangka tjana nyinanytjawiya. Yaṉangu tjuṯangkuya yunypangku ngalkukitja tjungurringkunytjala, yaṉangu kutjupa tjuṯangka nyinanytjawiya, paluru tjanaya mayutjukuṉu tjiiyi tjuṯangka kutjuya nyinakatipayi, yaṉangu tjuṯangku nyakula waḻkuntjaku, ‘Pala tjuṯa mayutjulampa nyinanyi.’ Tjana yilta ngunytjinytju tjuṯa nyinanyi.
47Paluru tjana minyma waḻukuta tjuṯaku yulytja mantjira kutu kanyilpayi, yalatji wiyawana watjara, ‘Nganaṉa nyurrangarrinya yaṉṯayaṉṯalku. Ngunytjilatju yulytja ngaatja kanyilku nyurrangarrimpa.’ Paluru tjana Muutjaku wangka nintilpayi tjuṯangku, Katutjanya rawangku ngarala yinkarra tjapilpayi, yaṉangu tjuṯangku nyakula waḻkuntjaku. Yilta palunya tjananya Katutjalu ngula puntura kuru watjara payilku. Yaṉangu kuya palyalpayi tjuṯa tjananya ngatalpa nguwanpa kuru watjara payilku, Muutjaku wangka nintilpayi tjuṯangka, ngatalpa. Paluru tjananya puntura kuru watjara payilku.”