Text copied!
CopyCompare
Luritja Bible - Luukaṉu

Luukaṉu 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Palumpa kutunguḻu tjuṯangka tjananya Yiitjulu yara kutjupa watjaṉu, “Wati mayutju kutju yulytja anta mani tiṉatjarra nyinamalpa. Mayutju paluru waarrkana nyinatjunku, palumpa waaḻa yulytjaṯarra mayutjungku yaṉṯayaṉṯantjaku. Yaṉangu kutjupangku yankula mayutju mani tiṉatjarrangka tjakultjunku yalatji, ‘Nyuntupa waarrkana, waaḻa kanyilpayingku wiyawanangku kulira nyuntupa mani wiyaṉi.’
2Mayutju tiṉa paluru waarrkana palunya ankula watjalku, ‘Ngayulu tjakulpa kuliṉu, nyuntu wiyawanangku ngayuku mani kanyira wiyalpayi. Tjakultjurra ngayunya!, ngayuku mani wiyawanangku wiyara. Yulytja maniṯarra nampa piipangka nyuntu tjunkunytjaku. Piipa palunya tjuṯa kanyira ngayunya yuwa!, ngayulu tjiṉṯu tjirripala ngalya yananyingka. Palulanguru ngayuluṉanta nyuntunya payilku, waarrkawiya nyinanytjaku. Nyuntu wiya ngayuku waarrkana kutu waarrkarriku, wiya.’
3“Waarrkana paluru waaḻa kanyilpayingku palumpa mayutjuku wangka kulira yankula walytjangku kulilku, ‘Yaalytjingkaṉa waarrkarrimalpa mayutjungkuṉi payintjala. Wiyaṉa, puṯu kuliṉi. Wiyaṉa piṯi tjawara waarrkarrimalpa, manpaṯawiyaṉa. Wiyaṉa tjananya yaṉangu tjuṯangka inkarra ngatjingku tjapinmalpa, kuṉṯarringanyiṉa.
4Kala, ngayulu yaṉangu kutjupa tjuṯa ngulytjulkitjangku, yalatjiṉa palyalku. Paluru tjana ngayunyalpi waarrka yungkuku.’
5Yalatji kulira waaḻa kanyilpayingku waarrkana kutjupa iyalku, yaṉangu maṉkurrpa yaḻṯirra ngalya katinytjaku. Paluru tjana yirriṯi tjira, mangarri tiṉaṯarra mantjilkitjangku puukumilaṉu waaḻa palula. Waaḻa kanyilpayingku wati kutju palunya yaḻṯirra tjapilku, ‘Ngayuku mayutjuku tjira nyiṯilpayitjarra yaalytjirri nyuntu irriṯi mantjiṉu puukumilara?’
6Wati paluru watjalku, ‘Turaama yantaṯapala tjira nyiṯilpayitjarra, ngayulu puukumilara mantjiṉu.’ Waaḻa kanyilpayi paluru wati palula watjalku, ‘Nyuntu mani waan tjawutjuna tala mayutjukura yungkunytjaku.’ Ngulytjurrikitjangku paluru piyuku watjalku, ‘Nyinarra piipa ngaangka payip yantaṯa tala wakala!’
7Palulanguru kutjupa yaḻṯirra tjapilku, ‘Ngayuku mayutjuku payiki mangarritjarra nyaalytjirri nyuntu irriṯi mantjiṉu, puukumilara?’ Wati paluru watjalku, ‘Payiki mangarritjarra waan tjawutjuna, ngayulu puukumilara mantjiṉu.’ Waaḻa kanyilpayi paluru wati palula watjalku, ‘Nyuntu mani tuu tjawutjuna tala mayutjukura yungkunytjaku.’ Ngulytjurrikitjangku paluru piyuku wati palula watjalku, ‘Nyinarra piipa ngaangka pipitin yantaṯa tala wakala!’”
8“Mayutju tiṉa paluru tjakulpa kutjupa kuliṉu, palumpa waarrkanangku mani nampa ngatalpa watjaṉutjangka. Kulira waarrkana palunya waḻkulku yalatji, ‘Nyuntu palya purinytju kulilpayi yaṉangu tjuṯa ngulytjulkitjangku.’” Mayutju paluru wiya waarrkana palunya puḻkapungu mani nampa ngatalpa tjunkunytjaku marrkuṉutjangka, wiya. Palumpa mani wiimarrinytjala paluru waarrkana palumpa wiya yunypa nyinangu. Paluru waarrkana palunya puḻkapungu paluru tjananya ngulytjukitjangku mani nampa ngatalpa wakantjaku marrkuṉutjangka. Waarrkana paluru kuliṉu, “Ngulytjurringutja tjuṯangku ngayunya yaṉṯayaṉṯalku waarrkawiyalpi ngayulu nyinanyingka.” Yiitjulu tjananya piyuku watjaṉu, “Yaṉangu Katutjaku ngurrpa tjuṯangku purinytju kuliṉi, yaṉangu kutjupa ngulytjulkitjangku. Katutjaku walytja tjuṯangkuya yalatji kulintjaku.
9“Ngayuku kutunguḻu tjuṯaya wangka yalatji kulila! Nyurrangarrimpa yulytjakamu mani yaṉangu kutjupa tjuṯaku tjanampaya yuwa!, ngulytjurrikitjangku, Katutjaku walytja tjuṯalpiya nyinanytjaku. Wiya mani, yulytjaṯarra kutu kanyintjaku. Yalatji palya nyurrangarri nyinarra mirrirrinytjala, Katutjanya ilkari ngurrara tjuṯaṯarra nyurrangarrimpa yunyparringkula palumpa ngurrangka nyinatjunku, kana kutu nyinanytjaku.”
10Yiitjulu tjananya piyuku watjaṉu, “Mayutjungku yalatji watjantjala, ‘Nyuntu mani ngaatja katirra wati palumpa yuwa!’ Tjinguru nyuntu kutjupakuṉu mani wiima katirra wiya mani wiima mulyaṯangku mantjintjaku. Mulyaṯangku mantjintjawiyangku nampa tjukarurru kutju katirra yungkunytjaku. Nampa tjukarurru katirra yunganyingka mayutjungku kulilku, ‘Wati ngaangku wiya mulyaṯangku mantjilpayi, palya. Ngayuluṉara palumpa mani tiṉa yungkuku wati palumpa katirra yungkunytjaku.’ Tjinguru nyuntu mani wiima katirra mulyaṯangku mantjintjala, mayutjungku kulilku, ‘Ngayulu wiya wati ngaaku mani tiṉa yungku katinytjaku, paluru mulyaṯangku mantjilpayi. Wati palyakuṉara yungku katinytjaku, paluru wiya mulyaṯangku mantjilpayi.’ Yuwa, tjukarurrunyurra mani, yulytjaṯarra kutjupakuṉu kanyira yungkunytjaku, wiya mani mantjira kanyilkitjangku nyurrangarri kulintjaku. Yalatji tjukarurru nyinanytja nguwanpanyurra tjukarurru Katutjaku nyinanytjaku, wiyawana nyinanytjawiya. Palumpara nyurrangarri tjukarurru nyinanytjala mayutju Katutjalu nyurrangarrinya katirra nyinatjunku palumpa ngurrangka kana kutu nyinanytjaku. Tjukarurru nyinanytjawiyangka paluru nyurrangarrinya wantiku.
13Yaṉangungku mani tiṉa mantjira kanyilkitjangku kutju kulira nyinapayi, wiya Katutjaku tjukarurru nyinanyi. Nganaṉa Katutjaku kutju tjukarurru nyinanytjaku, mani mantjira kanyilkitjangku kulintjawiya.”
14Paratji tjuṯangku mani mantjira kanyilkitjangku kulira nyinapayi. Paluru tjana wangka panyapa kulira, Yiitjunya panypurangkupayi. Tjana alatji kuliṉu pinangku, “Yiitjulu wiyawana watjaṉingi, palya nganaṉa mani tiṉa kanyiṉi. Katutjanya nganampa yunyparringkula mani tiṉa yungkupayi, nganaṉa kutu tjukarurru nyinanytjala.”
15Yiitjulu tjananya watjaṉu, “Nyurrangarri kutu kuliṉi, ‘Nganaṉa Katutjaku tjukarurru nyinanyi.’ Yunytjurringanyinyurra yaṉangu tjuṯangku nyurrangarrinya nyakula yunyparrinytjaku. Katutjanya nyurrangarrimpa ninti nyinanyi, nyurrangarri ngunytjinytju tjuṯa nyinanyingka. Katutjalu nintingku kuliṉi, ‘Yaṉangu tjuṯa wiyawana yunyparringanyi mani anta yulytja tiṉaku. Tjana ngayuku tjukarurru nyinanytjaku, mani anta yulytja tjuṯa mungutja wantinytjaku.’”
16Yiitjulu tjananya piyuku watjaṉu, “Yirriṯi tjanampa ngarangu Muutjaku luwu, Katutjaku wangka watjalpayingku watjantjaṯarra. Luwu panyapa tjanampa rawa ngarangi. Tjaanaluṯarra tjananya yalatji nguwanpa nintilpayi. Palulanguru ngayuluṉa kuwarrilpi nyurrangarrinya Katutjaku wangka nintilpayi, wangka palya yalatji. Katutjalu yaṉangu tjuṯa ngulytjura yaṉṯayaṉṯaṉi. Yaṉangu kutjupa tjuṯa puntura yunytjurringanyi Katutjaku walytja tjuṯawana tjungu nyinakitja.
17Muutjaku luwu tjanampa ngarapayi, yirriṯi nyinanytja tjuṯaku. Wiya yirriṯi nyinanytja tjuṯaku kutju ngarapayi, nganampaṯarralampa, luwu paluru ngaranyi, wiyarrinytjawiya. Luwu paluru kutu ngaramalpa. Ilkari mantaṯarra wiyarringanyingka, kutu luwu paluru ngaramalpa, wiyarrinytjawiya.”
18Yiitjulu tjananya piyuku watjaṉu, “Luwu palunya yalatji ngaranyi. Watingku miiṯa walytja kanyira, miiṯa kutjupa mantjilkitjangku, wiya wantirriyantjaku. Miiṯa walytja wantirriyara kutjupa mantjira Katutjaku luwu kilytjuntananyi. Tjinguru watingku miiṯa walytjaku yunytjuwiyarringkula wantirriyantjala kungka paluru wati kutjupakutu yankula nyinaku. Wati kutjupangka nyinarra kungka paluru Katutjaku wangka kilytjuntanku. Wati paluruṯarra kungka palula nyinarra Katutjaku wangka kilytjuntanku.”
19Yiitjulu tjananya yara kutjupa watjaṉu, “Wati yulytja an mani tiṉatjarra nyinamalpa mantarra palyatjarra. Tjiṉṯungka an tjiṉṯungka kuka, mangarri tiṉa ngalkunmalpa.
20Palumpa waaḻangka tjayiṯi kiiṯangka wati maralpa, yini Latjarratjanya ngarriku pangki pikatjarra. Papa tjuṯangkuya ngalyankula wati palunya pika yanytjunmalpa. Wati mani tiṉatjarra palumpa walytja tjuṯangkuṯarraya tiipulangka ngalkura mantangka waṉirra wantingutja, Latjarratjanya puṯu yunytjurrirra ngarrimalpa, paḻtjatjirratja.

22Maralpa paluru nyinarra mirrirriku. Mirrirringanyingkaya ilkari ngurrara tjuṯangku katiku, Yipuramala marangka nyinanytjaku, Katutjaku ngurrangka. Wati yulytja, manitjarra paluru nyinarra wiyarriku. Tjunutjunkuya walytja tjuṯangku. Wati paluru mani tiṉatjarra mirrirrirra,
23waru tiṉakutu yanku. Warunguru mikintjarrangku waṉma nyaku, Latjarratjanya Yipuramala marangka nyinanyingka.
24Nyakula mirrarra watjalku, ‘Yipurama. Nyuntu ngayuku walytja irriṯitja. Ngayuku aḻṯururringkula Latjarratjanya wantirriyala!, paluru mara kapingka tjarrpatjunkula tjaḻinypaṉi ngayunya pampura warritjunkunytjaku. Waru tiṉangkaṉa nyinanyingka, mikin tiṉatjarra.’
25Yipuramalu palunya watjalku, ‘Ngayuku walytja ngaṉṯitja kulila! Mantangka nyuntu nyinangi yulytja mani tiṉatjarra. Latjarratjanya mantangka nyinangi maralpa, yulytjawiya maniwiya pikatjarra nyinangi. Kuwarrilpi paluru ngayula marangka nyinanyi palyalpi, nyuntu mikin tiṉatjarra nyinanyi.
26Yalatji kulila! Ngankirri tiṉa ngururrpa ngaranyingka, Latjarratjanya wiyanta maa yankuku. Nyurrangarri wiya nganaṉalakutu ngalya yanku.’
27Palulanguru warunguru paluru nyinarra watjalku, ‘Ngayuku walytja, kulilaṉi! Ngayuku walytja tjuṯakutu tjanalakutu Latjarratjanya wantirriyala manta ngurrarakutu!, ngayuku maḻanypa payipalakutu, pinangkatjunkunytjaku tjananya yalatji, “Tjukarurrunyurra nyinanytjaku Katutjaku, waru tiṉakutu maa yankula mikin tiṉatjarra nyinatjipingkamarra.” ’
29Yipuramalu palunya watjalku, ‘Wiya. Muutjaku wangkaya kanyiṉi, Katutjaku wangka watjalpayi tjuṯangku watjaṉutjaṯarra. Wangka palunyaya kulira tjukarurru nyinarra, Katutjaku ngurrangkaya palya nyinamalpa, waru tiṉangkamarra.’
30Yulytja mani tiṉatjarra nyinangutjangku Yipuramala tjakultjunku, ‘Ngayuku walytja Yipurama, kulilaṉi! Latjarratjanya yankula tjananya pinangkatjunanyingka, yiltaya kulilku, kuya wantirra tjukarurrulpiya nyinaku.’
31Yipuramalu palunya watjalku, ‘Muutjaku wangka, Katutjaku wangka watjalpayi tjuṯaku wangkaṯarraya kulintjaku. Wangka palunya tjinguruya kulira wantiku. Yalatjiya kulira wantinytjala Latjarratjalu tjananya pinangkatjunanyingka puṯuya kulilku, kuliraya wantiku. Wiyaṉa tjanampa wantirriyalku Latjarratjanya.’”