Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Efɛsi Kaane

Efɛsi Kaane 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N tan naxan findixi kasorasaan na Marigina fe ra, n na ɛ mafanma, Ala bata ɛ xili naxan liga fe ma, ɛ sigati kiin xa lan na ma.
2Ɛ xa ɛ yɛtɛ magodo, ɛ limaniya feen birin yi, ɛ yi diɲa. Ɛ diɲa ɛ bode xa xanuntenyani,
3ɛ yi kata kiin birin yi alogo Alaa Nii Sariɲanxin lanna naxan fixi ɛ ma, na xa lu ɛ tagi, bɔɲɛ xunbenla yi ɛ tugun ɛ bode ra.
4Dɛnkɛlɛya yamaan luxi nɛn alo fati bɛndɛ kedenna. Alaa Nii Sariɲanxi kedenna na a ra alo ɛ xilixi yigi kedenna ma kii naxan yi.
5Marigi kedenna na a ra e nun dɛnkɛlɛya kedenna e nun marafu kedenna igeni tubi xinla ma.
6Ala kedenna na a ra, muxun birin Fafe naxan seen birin xunna, naxan walima feen birin xɔn, naxan feen birin kui.
7Ala bata kisena nde fi en keden kedenna birin ma alo a Muxu Sugandixina en kixi kiseen sifan naxan na.
8Nanara, Kitabun naxa, “A te kore waxatin naxan yi, a yi siga suxu muxune ra a yii. A yi kiseene fi adamadiine ma.”
9Nba, fa fala, “A bata te kore,” na bunna nanse ra? Na bunna nɛɛn fa fala a godo nɛn dunuɲa yi bɔxɔn ma.
10Naxan godo dunuɲa yi, na nan mɔn te kore xɔnna ma pon, alogo a xa feen birin nakamali.
11A tan nan kiseene yitaxunxi, a yi muxuna ndee findi xɛrane ra, a yi ndee findi nabine ra, a yi ndee findi Xibaru Faɲin nali muxune ra, a yi ndee findi yɛɛratine ra, a yi ndee findi karamɔxɔne ra.
12A en kixi na kii nin alogo muxu sariɲanxine birin xa nɔ a wanla kɛ, alogo a yamaan xa sabati naxan luxi alo Alaa Muxu Sugandixin fati bɛndɛna.
13Na ligama nɛn han en birin yi findi kedenna ra dɛnkɛlɛyani Alaa Dii Xɛmɛn kolonni. En findi muxu kamalixine ra alo Alaa Muxu Sugandixin kamalixi kii naxan yi.
14Nayi, en mi findɛ dii ɲɔrɛne ra sɔnɔn, alo foyen nun ige walanna kunkin xalin kii naxan yi, en yi bira xaranne birin fɔxɔ ra, muxune yi en mayenden e kɔtɛne nun wulene xɔn.
15Koni xa en ɲɔndin fala xanuntenyani, en kɔxɔma nɛn, en yi findi Alaa Muxu Sugandixin maligane ra feen birin yi, a tan naxan findixi en xunna ra.
16A tan nan a ligaxi dɛnkɛlɛya yamaan xa findi fati bɛndɛ kedenna ra, a muxune yi lu e bode yi alo fati bɛndɛn yirene to tugunxi e bode ra fasane xɔn. Nayi, xa fatin yirene birin a wanla kɛ, a gboma nɛn, a kɔxɔ xanuntenyani.
17Nba, n xa maxadi falani ito ti ɛ xa Marigin xinli: Ɛ nama fa sigan ti alo dɛnkɛlɛyatarene. E miriyane biraxi fufafu feene nan fɔxɔ ra.
18E xaxinle yidimixi. E fe mi Alaa nii rakisina fe yi masɔtɔ e fe kolontareyaan nun e bɔɲɛ xɔdɛxɛyaan xɔn.

19E mi fa yagima sɔnɔn. E yi e yɛtɛ findi haramu fe rabane ra alogo e xa fe xɔsixin sifan birin naba han e lu kunfɛ ayi.
20Koni ɛ tan mi Alaa Muxu Sugandixina fe xaranxi na kiini.
21Ɛ bata a fe mɛ, ɛ yi xaran Yesu gbee ɲɔndin ma yati.
22Fa fala ɛ xa xɛtɛ ɛ dari fe fonne fɔxɔ ra, e nun ɛ muxuya fonna naxan luma ɛ rakunfɛ a ɛ ratantan.
23Koni ɛ niin nun ɛ xaxinla xa findi a nɛnɛn na.
24Ɛ mɔn xa muxuya nɛnɛn tongo, Ala muxuyaan naxan daxi a yɛtɛ maligan na, tinxinna nun sariɲanni.
25Nanara, ɛ wulen lu, birin yi ɲɔndin fala a muxu bodene xa amasɔtɔ en findixi gbindi kedenna yirene nan na.
26Xa ɛ xɔlɔ, ɛ nama hakɛn liga. Ɛ nama lu xɔlɔxi han sogen bira waxatina
27alogo ɛ nama fɛrɛn fi Yinna Manga Setana ma.
28Xa naxan darixi muɲan tiyɛ, a xa a lu. A xa wali kɛndɛna nde kɛ, alogo a xa seen sɔtɔ a yiigelitɔne maliyɛ naxan na.
29Ɛ nama fala kobi yo ti fɔ fala faɲin tun naxan muxune maliyɛ e hayun naxan ma, alogo na xa findi hinanna ra a ramɛ muxune xa.
30Ɛ nama Alaa Nii Sariɲanxin nasunu, Ala naxan findixi taxamasenna ra ɛ yi han a sa fama ɛ xunbadeni lɔxɔn naxan yi.
31Ɛ ba xɔnnantenyaan nun bɔɲɛ teen nun xɔlɔn nun sɔnxɔ sɔnxɔn nun muxu mafalan nun ɲaxuyaan ma ɛ tagi.
32Ɛ fanna nun kininkininna yita ɛ bode ra. Ɛ yi ɛ bode mafelu alo Ala bata ɛ mafelu Alaa Muxu Sugandixin barakani kii naxan yi.