Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Efɛsi Kaane

Efɛsi Kaane 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɛ tan fan, ɛ faxaxin nan yi a ra ɛ hakɛne nun ɛ yulubine fe ra,
2ɛ yi sigan tima naxanye yi nun ɛ yi dunuɲa muxune fɔxɔ ra waxatin naxan yi, e nun bɔxɔn nun kuyen lan tagin yinnane mangana, na nii ɲaxin naxan walima Ala matandi muxune yi iki.
3A fɔlɔni nun, en fan birin yi en ma dunuɲa yi gidin ligama nɛn alo ne, en yi biraxi en fati bɛndɛn sagoon nan fɔxɔ ra, en yi en fati bɛndɛn nun en yugo ɲaxine natane liga. Nayi, fata en kɛɲaan na, Alaa xɔlɔn nan yi ragidixi en ma alo bodene.
4Koni Alaa kininkininna gbo, a bata en xanu xanuntenya tilinxin na.
5En tan naxanye yi faxaxi en hakɛne fe ra, Ala bata en niin bira en yi a Muxu Sugandixin barakani. Ɛ kisixi Alaa hinanna nan xɔn ma.
6Ala bata en tan nun Yesu rakeli en bode xɔn ma sayani, en yi dɔxɔden sɔtɔ Yesu Alaa Muxu Sugandixin fɛma ariyanna yi,
7alogo a xa a hinan tilinxi fisamantenna mayita waxati famatɔne yi a fanna xɔn a naxan yitaxi en na Yesu Alaa Muxu Sugandixin barakani.
8Amasɔtɔ ɛ kisixi Alaa hinanna nan xɔn dɛnkɛlɛyaan barakani. Na mi fataxi ɛ tan xan na, Alaa kiseen na a ra.
9Ɛ katan tɔnɔn xa mi a ra, nayi muxu yo mi nɔɛ a yɛtɛ matɔxɛ.
10Ala wali xɔnna nan en na. A bata en da Yesu Alaa Muxu Sugandixin barakani, alogo en xa wali faɲine raba, Ala bata yi naxanye yitɔn en yɛɛ ra, alogo en xa sigan ti ne xɔn ma.
11Ɛ tan naxanye barixi siyaan bonne yɛ, Yahudiyane naxanye yatɛxi banxulantarene ra fati bɛndɛn kiraan xɔn, n xa a rabira ɛ ma ɛ yi kii naxan yi a fɔlɔni nun:
12Ɛ mi yi Alaa Muxu Sugandixini na waxatini. Ɛ mi yi lan nun ɛ Isirayila tɔnɔne sɔtɔ, Alaa yamana. Xɔɲɛne nan yi ɛ ra. Layiri yo mi yi ɛ nun Ala tagi. A mi yi ɛ tuli saxi sese ra. Yigi yo mi yi ɛ ma, Ala mi yi ɛ yi dunuɲa yi.
13Koni iki Yesu Alaa Muxu Sugandixini, ɛ tan naxanye yi makuya nun, iki ɛ bata maso a ra Alaa Muxu Sugandixin wunla xɔn ma.
14A tan nan lanna rasoxi en birin tagi. A bata Yahudiyane nun siya gbɛtɛne findi yama kedenna ra, a to a fati bɛndɛn fi, alogo a xa na danna kala naxan yi en tagi taxunxi yaxuyani.
15A tan nan sariyan nun a yamarine nun tɔnne ɲan, a yi na yama firinne birin findi muxu nɛnɛ kedenna ra a yɛtɛ xa, a bɔɲɛ xunbenla rafa e tagi,
16a e nun Ala tagini tɔn a sayaan xɔn a faxa wudin ma, e yi lan e bode ma alo gbindi kedenna, a e yaxuyaan kala.
17Yesu yi fa, a bɔɲɛ xunbenla Xibaru Faɲin nali ɛ tan ma, naxanye yi makuya Ala ra nun e nun Yahudiyan naxanye yi maso a ra.
18Yesu nan kiraan nabama en tan yama firinna birin xa, siga Fafe Ala yɛtagi a Nii Sariɲanxin barakani.

19Nanara, ɛ tan naxanye mi yi Alaa yamani, xɔɲɛ mi fa ɛ ra. Ɛ bata findi dugurenne ra yama sariɲanxini. Ɛ bata so Alaa denbayani.
20Ɛ bata lu alo banxin naxan bɛtɛn saxi gɛmɛne ra. Na gɛmɛne findixi xɛrane nun nabine nan na. Yesu Alaa Muxu Sugandixin yɛtɛɛn nan banxin tongon gɛmɛ kɛndɛn na.
21Banxin yiren birin tugunxi e bode ra, a te a tan barakani, a yi findi Ala Batu Banxi sariɲanxin na Marigin xa.
22A ɛ nun bonne tugunma nɛn ɛ bode ra a tan barakani, ɛ lu alo banxina Ala dɔxɔma naxan yi a Nii Sariɲanxini.