Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Efɛsi Kaane

Efɛsi Kaane 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nanara, n tan Pɔli Ala maxandima ɛ tan siya gbɛtɛne xa, n tan kasorasana Yesu Alaa Muxu Sugandixina fe ra.
2N laxi a ra, ɛ bata a mɛ Ala hinanna naxan nagidixi n ma alogo n xa ɛ mali.
3Ala bata a wundo feen kolonna makɛnɛn n xa, alo n bata a fena nde sɛbɛ ɛ ma kii naxan yi.
4Ɛ na n ma sɛbɛnla xaran, n xaxinla naxan sɔtɔxi Alaa Muxu Sugandixina wundo feni, ɛ na yɛɛ toma nɛn.
5Wundo feni ito mi makɛnɛnxi singe ra muxune xa, koni Ala bata a makɛnɛn a xɛra sariɲanxine nun nabi sariɲanxine xa a Nii Sariɲanxin barakani.
6Na wundo feen nan ito ra fa fala siya gbɛtɛne nun Yahudiyane kɛɛ kedenna sɔtɔma nɛn Yesu a fe Xibaru Faɲin barakani. E birin bata findi yama kedenna ra alo fati bɛndɛ keden. Ala en tuli sa naxan na, e firinna birin na sɔtɔma nɛn a Muxu Sugandixin Yesu barakani.
7Ala bata a sɛnbɛn nawali, a n ki a hinanni, alogo n xa findi Yesu a walikɛɛn na naxan a falan Xibaru Faɲin nalima.
8Hali n to xurun muxu sariɲanxine birin xa, anu Ala bata a hinanna ragidi n ma, a n xa Alaa Muxu Sugandixina fe Xibaru Faɲin nɔrɔ tilinxin nali siya gbɛtɛne ma.
9N mɔn xa a makɛnɛn wundo feni ito rakamalima kii naxan yi. Xabu waxati singene, wundoni ito yi luxunxi Daala Mangana Ala xɔn
10alogo iki kuntigine nun nɔ kanna naxanye bɔxɔn nun koren lan tagini, dɛnkɛlɛya yamaan xa Alaa fe kolonna kɛɲaan birin yita ne ra.
11Na birin findixi a habadan fe ragidixin nan na, a naxan nakamalixi en Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixin barakani.
12Nayi, en nɔɛ en masoɛ Ala ra nɛn en ma dɛnkɛlɛyani Yesu barakani xaxili ragidini, sikɛ yo mi na.
13Nanara, n na ɛ mafanma, ɛ nama yigitɛgɛ n ma tɔrɔne fe ra ɛ tan xa amasɔtɔ ɛ binyen nan ne ra.
14Na nan a ligaxi, n nan n xinbi sinma n Fafe Ala bun ma
15bɔnsɔnna birin xinla fataxi naxan na naxanye kore xɔnna nun bɔxɔ xɔnna ma.
16N na a maxandima fa fala a xa tin a binyen nɔrɔni, a ɛ sɔbɛ so sɛnbɛni ɛ muxuyaan feene yi a Nii Sariɲanxin barakani,
17alogo Alaa Muxu Sugandixin xa lu ɛ bɔɲɛni dɛnkɛlɛyaan barakani. N na Ala maxandima ɛ xa, ɛ xa sabati, ɛ bitin xanuntenyani alo salenna
18alogo ɛ nun yama sariɲanxin birin xa sɛnbɛn sɔtɔ ɛ Alaa Muxu Sugandixina xanuntenyaan gboon nun a tilinna nun a tiden famu,

19ɛ yi a xanuntenyaan kolon naxan dangu kolonna birin na, alogo ɛ xa dɛfe Alaa fe kamalixin birin na.
20Nba, sɛnbɛna Ala naxan na, a feen birin liga en xa fata sɛnbɛn na naxan walima en yi, en na naxan maxɔdin hali en nɔɛ en mirɛ naxan ma, mɔn hali dangu en ma miriyane ra pon,
21binyen xa fi na ma dɛnkɛlɛya yamani, e nun Yesu Alaa Muxu Sugandixini, waxatin birin habadan han habadan. Amina!