Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Éxodo

Éxodo 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Je chibi' cyakil yi e' xonl Israel tuml chinajal yi xomche' te'j Jacow yi cyopone'n Egipto:
2Rubén, Simeón, Leví, Judá,
3Isacar, Zabulón, Benjamín,
4Dan, Neftalí, Gad tu Aser.
5Oxc'al tu lajuj chixone'n yi e' xonl Jacow, tuml Ẍep yi ate' nintz Egipto.
6Itzun bantz yi xone'n tiemp e' quime'n tzun cyakil yi jun wek wunaka'tz tuml Ẍep tu cyakil yi e' stzicy.
7Puc'une'n nin tzun e' ban mas yi e' xonl Israel na nin jal wi'nin chinitxajiltz. Nintzun e' ben lo'ontz bene'n tzi'n Egipto.
8Ej itzun bantz yi xone'n tiemp nintzun oc cyen junt rey tan chicawe'n yi e' aj Egipto. Poro qui nin tajskej i' wutz k'ajtzun Ẍep, cha'stzun te talol i' scyetz cyakil yi tanum yi xtxolbile'j:
9“¡Bitwok tzaj, wi'nin ẍch'uye'n yi cyajlal yi e' xonl Israel! Ej nin at mas chichamil skawutz ketz.
10Cha'stzun te tajwe'n kajoye' puntil tan qui ẍch'uye'n mas cyajlal, na kol ko'c tan oyintzi' scyuch' yi e' kacontr quicunin batz xomok chiwi' scye'j nin chelepon ojk jak' kaca'wl.”
11Cyoque'n tzun yi e' aj Egipto tan chibuchle'n yi e' xonl Israel, na nin e' bixe' cobox ajcaw squibaj tan cyak'ol e'chk jilwutz ak'un scyetz yi chin q'uixbel nin, chi tane'n je'se'n yi cob tnum yi na bi'aj Pitón tu Ramsés. Yi cob tnuma'tz xconak tan yi faraón tetz cu'lbil me'bi'l i'.
12Poro yi toque'n chibuchle'n yi e' xonl Israel mas tcunin tzun chipuc'une'n. Cha'stzun te wi'nin e' xobe'n yi e' aj Egipto scyetz.
13Mas tcu'n tzun cyoque'n tan chibuchle'n tan quiw ak'un,
14na nin e' cawun tan cyoque'n tan banle'n xk'ol tetz xan, nin tan ak'un wi cojbil. Chin buchij nin tzun e' ban yi e' xonl Israel tan cyakil yi ak'un yi ak'lij scyetz.
15Ma yi rey nintzun e' ẍchak yi Sifra tu Fúa yi cob xna'n, yi e' xe'iyum yi ate' ẍchixo'l yi e' hebrey. Itzun taltz scyetz:
16—Yil cxben wok tan quiwle'n yi xna'n yi na ul yos scyuch', ilwok yi e' ni' yi na chitz'ij. Ko e' xicy, biywok cu'n, na qui na waj yil chitz'ij. Poro ko e' tal xun ba'n tzitak' wok ama'l tan quitz'e'n, stzun yi rey scyetz.
17Poro quinin e' xom yi e' xe'iyum te yi tajtza'kl yi rey, na nin cyek ẍchi' Ryos. Cha'stzun te cyak'ol ama'l tan quitz'e'n yi e' ni' yi xicy.
18Yi tbital yi rey yi ya'stzun na chiban yi e' xna'na'tz, nintzun ben mantar tan chichakle'n. Yi cyopone'n nintzun taltz: —¿Mbi tzuntz yi mitak'wok ama'l scyetz yi e' ni' xicy tan quitz'e'n?

19—Yi mero bintzi ta', i'tz, yi e' xna'n, yi o' hebrey, apart e' ẍchiwutz yi e' aj Egipto, na yi cyetz chin chamnin e', na jalcu'n na ul yos scyuch'. Cha'stzun te taxknin kopon ketz tan quiwle'n yi na ul yos scyuch', che'ch tzun yi e' xe'iyum bantz tetz rey.
20Tan yi xtxolbile'j ch'uye'n nin ban mas cyajlal yi e' xonl Israel. Nin jal mas chichamil tan paj yi nim chixone'n. Ma yi e' xe'iyum, tantu' yi ncyek ẍchi' Ryos, ja tak' Ryos banl squibaj. Cha'stzun te ja jal wi'nin cyetz cyal tu cyetz chimamaj.
22Poro yi rey nin el junt ley ta'n ẍchiwi' cyakil yi e' tanum. Itzun taltz: “Na waj yil chiben jo'li'n wi tzanla' cyakil yi e' xicy yi na chitz'ij ẍchixo'l yi e' hebrey. Ma ko e' xun, quil tzibiy wok cu'n,” stzun yi rey bantz.