Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - Éxodo

Éxodo 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Egipto nasyunman Jacob aywacuptin llapan wamrancunapis castantin aywaran. Egiptuman chayaj Israelcunapa jutincuna caycunami caran:
2Rubén, Simeón, Leví, Judá,
3Isacar, Zabulón, Benjamín
4Dan, Neftalí, Gad, Aser.
5Wamrancunawan willcancunawan Jacobga ganchis chuncami (70) Egiptuman chayaran. Josëga Egiptuchöna caycaran.
6Chaycho tiyarcaycashancho wañuranna Josëpis, llapan wauguincunapis, Egiptuman llapan chayajcunapis.
7Ichanga Israelcuna fiyupa aypallamanna miraran. Paycunaga chay partipa intëruchöna aypacasha caycaran. Chaymi manchariypäna caran.
8Chaypita mas guepataga juc runana yaycuran Egiptupa raynin cananpaj. Chay rayga mana musyarannachu pï José cashantapis. Chay raymi Egiptucunata niran:
9«Tantiyacuy-llapa: Israelcunaga fiyupa manchariypämi mirarcaycan.
10Cananga yarpachacushun mana mirananpaj imano rurananchïpäpis. Guërra captin-imaga contranchïcunamanmi guellicunman noganchïwan pillyananpaj. Binsiycamashpanchëga nasyunninchïpita aywacongami.»
11Chayno parlacarcärirmi Israelcunata ñacachir sasa aruycunacho aruchinanpaj achcaj capatascunata churaran. Chaynöpami faraonga aruchiran Pitón jutiyoj siudäta, Ramsés jutiyoj siudätapis. Chay siudäcunaga caran faraonpa ima-aycantapis churachinanpämi.
12Chayno ñacachiptinpis Israelcunaga chaynöllami miraycaran. Chaura Egiptucunaga Israelcunata fiyupana manchacoj.
13Chaymi Israelcunataga fiyupa sasa aruycunachöna aruchej.
14Fiyupa ñacachej sinchi aruycunacho aruchir, mitutapis adöbitapis rurachir, chacracunatapis aruchir.
15Egipto nasyunpa raynenga gayachimuran ishcay hebrea partëracunatapis Sifra jutiyojtawan Fúa jutiyojta. Chay partëracunata niran:
16«Hebreo warmicuna gueshyacuptin, yuripacachej aywar gamcunaga ricanqui iti warmi u ollgu cashanta. Ollgu captenga wañurachinqui. Warmi captenga ama wañuchinquichu.»
17Chaypis partëracunaga Diosta rispitashpanmi Egiptupa raynin nishannöga mana ruraranchu. Chaypa ruquenga ollgu wamra yurejcunapis alli cawananpaj yanaparan.
18Chaura Egiptupa raynenga partëracunata yapay gayachiran. Paycunata niran: «¿Imanirtaj nishätaga mana rurashcanquichu? ¿Imanirtaj ollgu wamra yurejcuna cawananta dëjashcanqui?»

19Niptin partëracunaga faraonta niran: «Hebreo warmicunaga manami Egipto warmicunanöchu. Paycunaga sinchimi. Chaymi nogacuna manaraj chayaptë quiquillanna gueshyacurin.»
20Partëracuna Diosta rispitar ollgu wamra yurejcunata mana wañuchishanpitami Diosga partëracunatapis yanaparan famillyancuna mirananpaj. Chaynöpami Israelcunaga aypallamanna mirarcaycaran. Achca car mas munayniyojna caran.
22Chaura faraonga llapan Egipto runacunata niran: «Hebreocunapa ollgu wamran yurejtaga manyapita mayuman garpuy. Warmi cajcunata ichanga cawananpaj cachaycuy.»