Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Rom - Rom 15

Rom 15:7-23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
7Eri, kumwail kasamwo nan mohngiongimwail riamwail souleng kan ong ni lingan en Koht, nin duwen Krais eh ketin kasamwokumwailehr nan kupwure.
8Pwe I ndaiong kumwail me Krais ketin wiahla ladun mehn Suhs akan pwe en ketin kasalehda loalopwoat en Koht, oh kapwaiada inou kan me Koht ketin wiahiong samarail kahlap ako,
9oh pil pwe mehn liki kan en kak kapinga kalahngan en Koht. Nin duwen Pwuhk Sarawi eh mahsanih: “Eri, I pahn kin kapinga komwi rehn mehn liki kan, I pahn koul oh kapinga mwaromwi.”
10Pwuhk Sarawi pil mahsanih, “Kumwail mehn liki kan, kumwail iang sapwellimen Koht aramas akan perenda oh ngisingis!”
11Oh e pil mahsanih, “Kumwail mehn liki kan koaros, kumwail kapinga Kaun-o, kumwail aramas akan koaros, kumwail kapinga ih!”
12Oh Aiseia pil mahsanih, “Emen sang ni kadaudok en Sehsi pahn ketido, e pahn kesepwilda pwe en kaunda mehn liki kan, oh irail pahn koapworopworki ih.”
13Eri, Koht, me iei tepin koapworopwor, en ketin audehkinkumwailda soangen peren koaros oh popohl pwehki amwail pwoson, pwe amwail koapworopwor en pil kin kekeirkihda manaman en Ngehn Sarawi.
14Riei souleng ko, pein ngehi ese mwahu duwen amwail kin audaudki soangen mwahu koaros, oh duwen amwail kak peneupene nanpwungamwail.
15Eri soh, nan kisinlikou kiset I ekis eimahkihong kumwail ire kei me I men katamankin kumwail. I eimahiong kumwail pwehki kalahngan ehu me Koht ketikihong ie:
16eri, kalahngan en wiahla ladun Krais Sises oh wiewia sapwellime doadoahk rehn mehn liki kan. I kin papah ih nin duwen samworo men ni ei kin padapadahngkiseli Rongamwahu wet sang rehn Koht, pwe mehn liki kan en wiahla mehn meirong ehu me Koht kin ketin kupwurperenki, oh me Ngehn Sarawi ketin kasarawihong ih.
17Eri, ni ei miniminiong Krais Sises, I kak suweiki ei papah Koht.
18I pahn eimah oh koasoia soahng kante me Krais ketin wiahda rehi, pwe I en kahluwadohng mehn liki kan nan mouren peik en Koht, sang ni padahk kan oh wiewia kan,
19sang ni manaman oh kilel kapwuriamwei kan, oh pil sang ni manaman en Ngenen Koht. Eri, ni ei seiloakseli sang Serusalem lao lel Ilirikum, I kalohkiselier wasa koaros Rongamwahu unsek duwen Krais.
20I kin ngoangki ahnsou koaros pwe I en kalohkiseli Rongamwahwo wasa kan me aramas akan saikinte rong mehkot duwen Krais, pwe I en dehr kauwada ei poahsoan pohn en emen tohrohr eh poahsoan.
21Nin duwen Pwuhk Sarawi eh mahsanih: “Irail akan me sohte rong duwen ih pahn kilang, oh irail akan me saikinte rong pahn wehwehki.”
22Ih kahrepe wet me karomwpwe ie pak tohto pwe I en pas rehmwail.
23Ahpw met, ni ei kanekelahr ei doadoahk nan wasa pwukat, oh pwehki eh sounpar tohtolahr me I inengieng en pas rehmwail,

Read Rom 15Rom 15
Compare Rom 15:7-23Rom 15:7-23