Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Piyɛri Singena

Piyɛri Singena 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N xa dɛnkɛlɛya yamaan fonne fan nalimaniya ɛ yɛ amasɔtɔ n fan findixi yamaan fonna nde nan na alo e tan, e nun Alaa Muxu Sugandixina tɔrɔn serena nde. Binyen naxan fama minideni kɛnɛnni, n fan na nde sɔtɔma nɛn.
2Ɛ yengi dɔxɔ Alaa xuruse kurun xɔn, a naxan taxuxi ɛ ra. Ɛ karahanxin nama e xun mato a ra de, koni ɲɛnige faɲini Ala sagoni. Ɛ nama a liga yagitareya feene tɔnɔ sɔtɔn ma koni fɔ ɛ sɔbɛni.
3Naxanye taxuxi ɛ ra, ɛ nama nɔyaan liga ne xunna alo kuntigine, koni ɛ findi misaala ra kurun xa.
4Xuruse Raba Kuntigin na mini kɛnɛnni waxatin naxan yi, ɛ mangayaan taxamasenna kɔmɔtin sɔtɔma nɛn binyeni naxan mi kalɛ mumɛ!
5Banxulanne, ɛ fan xa xuru fonne ma. Ɛ birin xa yɛtɛ magodon lu ɛ ma alo dugina ɛ nɛma ɛ bode xɔn ma. Amasɔtɔ Kitabun naxa, “Ala wasodene yikalama e feene yi, koni a hinanma nɛn yɛtɛ magodone ra.”
6Ɛ ɛ magodo Ala sɛnbɛn bun, alogo a xa ɛ yite a waxɔn waxatini.
7Ɛ ɛ xaminna feene birin lu a ma, amasɔtɔ a yengi ɛ xɔn.
8Ɛ yɛtɛ suxu, ɛ lu ɛ yɛɛ ra yi, amasɔtɔ ɛ yaxun Yinna Manga Setana sigan tima alo yatan naxan wurundunma. A muxune fenma a naxanye donma.
9Ɛ kankan a yɛɛ ra dɛnkɛlɛyani ken! Ɛ xa a kolon a na tɔrɔ sifane ɛ ngaxakedenne fan fari dunuɲa yiren birin yi.
10Ɛ na tɔrɔ waxatina nde yi, Ala hinanna birin kanna naxan ɛ xilixi a habadan binyeni a Muxu Sugandixini, na yɛtɛna ɛ rakelima nɛn, a yi ɛ sɛnbɛ so, a ɛ maxɔdɔxɔ, ɛ mi mamaxɛ.
11Sɛnbɛn xa lu a tan nan xa habadan! Amina.
12Silasi, n naxan yatɛ ngaxakeden tɔgɔndiyaxin na, na nan n malixi n kɛdi dungini ito sɛbɛ ɛ ma, alogo n xa ɛ ralimaniya, n yi sereyaan ba ɛ xa, a Alaa hinanna ɲɔndin nan ito ra, ɛ naxan yi ken!
13Dɛnkɛlɛya yamaan naxan Babilɔn taani, Ala naxanye sugandixi alo ɛ tan, ne ɛ xɔntɔnma. N ma dii xɛmɛn Maraka fan ɛ xɔntɔnma.
14Ɛ bode xɔntɔn ngaxakedenya sunbuni. Ala xa bɔɲɛ xunbenla fi ɛ birin ma ɛ tan naxanye a Muxu Sugandixini.