Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Piyɛri Singena

Piyɛri Singena 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na ma, ɛ ba fe ɲaxin sifan birin ma e nun yanfantenyaan nun nafigiyaan nun milɛn nun fala ɲaxin birin.
2Niin balo kɛndɛn xɔnla xa ɛ suxu alo xiɲɛ xɔnla dii futen suxuma kii naxan yi, alogo ɛ fan xa sabati ɛ kisi feni a xɔn,
3ɛ to bata a mato, ɛ yi a kolon a Marigin fan.
4Ɛ maso a ra, naxan findixi siimaya gɛmɛn na, adamadiine e mɛxi naxan na, koni Ala naxan sugandixi, a mɔn yi a xunna keli.
5Ɛ tan fan bata findi Alaa banxin ti seene ra alo gɛmɛ niiramane, ɛ yi findi saraxarali yama sariɲanxin na, ɛ yi siimaya saraxane ba Ala tinxi naxanye ra fata a Muxu Sugandixin Yesu ra.
6Amasɔtɔ Kitabuni ito nan falaxi, a naxa, “N bata gɛmɛna nde dɔxɔ Siyon taani alo banxin tongon gɛmɛ faɲi yɛbaxina. Naxan na dɛnkɛlɛya a ma, yagin mi na kanna liyɛ.”
7Gɛmɛni ito xunna kenla ɛ tan dɛnkɛlɛya muxune nan xa, koni Kitabun yireni ito nan lanxi dɛnkɛlɛyatarene tan ma, a naxa, “Banxi tiine e mɛ gɛmɛn naxan na, na bata findi banxi gɛmɛ fisamantenna ra.”
8A mɔn sɛbɛxi Kitabun kui, a naxa, “Yamana e sanna radinma gɛmɛn naxan na, a findi e rabira gɛmɛn na.” E e dinma a ra nɛn amasɔtɔ e mi tinxi falan suxɛ, anu na nan yi ragidixi e ma.
9Koni ɛ tan bata findi yama sugandixin na. Mangane nun saraxaraline nan ɛ tan na, siya sariɲanxina, Ala gbeen yamaan naxan na, alogo ɛ xa a wali faɲi gbeene fe rali, a tan naxan ɛ xilixi, a yi ɛ ba dimini, siga a kabanako kɛnɛnyani.
10A fɔlɔni, Alaa yama mi yi ɛ ra nun koni iki, ɛ bata findi a yamaan na. Ɛ tan naxan mi yi Alaa kininkininna sɔtɔxi, koni iki, ɛ bata a kininkininna sɔtɔ.
11Nba, ngaxakedenne, ɛ tan naxanye luxi alo xɔɲɛne nun sigatine dunuɲa yi, n na ɛ mafanma, ɛ yɛtɛ suxu fati bɛndɛn kunfa feene ma naxanye ɛ niin yɛngɛma.
12Ɛ kɛwanle xa fanɲɛ ayi nɛn dɛnkɛlɛyatarene yɛ, alogo, e na ɛ mafala fe ɲaxi rabaan na, e xa ɛ kɛwali faɲine to, e yi Ala binya a fa lɔxɔni.
13Ɛ xuru adamadiyaan mangayane birin bun Marigina fe ra, a na findi manga gbeen na
14hanma yamana kanne, a naxanye rasigaxi wali kobine sarandeni fe ɲaxi rabane ra, e yi fe faɲi rabane tantun e wali faɲine ra.
15Amasɔtɔ Ala sagoon na a ra, a ɛ fe faɲi rabaan xa xaxilitarene radundun e xaxilitareyani.
16Ɛ findi muxu xɔrɔyaxine ra, koni ɛ nama ɛ xɔrɔyaan findi fe ɲaxin luxun seen na, ɛ findi Alaa konyi faɲine ra.
17Ɛ muxun birin binya, ɛ yi ɛ dɛnkɛlɛya muxun bonne xanu, ɛ yi gaxu Ala yɛɛ ra, ɛ yamana kanna binya.
18Walikɛne, ɛ xuru ɛ kuntigine ma, ɛ yi kuntigi ɲaxine binya feen birin yi alo a faɲine nun a diɲaxine.

19Amasɔtɔ, na findixi fe faɲin nan na, xa muxun limaniya ɲaxankatan bun ma Ala kolonna fe ra, a a li na ɲaxankatan mi lanxi a kɛwanle ma.
20Koni na findɛ binyen na ɛ xa di, xa ɛ ɲaxankata ɛ kala tixine fe ra, ɛ yi limaniya? Anu, xa ɛ tɔrɔ ɛ kɛwali faɲine fe ra, ɛ yi limaniya, fe faɲin nan na ra Ala yɛɛ ra yi.
21Ala ɛ xilixi na nan ma, bayo Alaa Muxu Sugandixin yɛtɛɛn tɔrɔ nɛn ɛ xa, a yi misaala lu ɛ yii alogo ɛ xa bira a fɔxɔ ra.
22Kitabun naxa, “A mi yulubi yo liga, a mi yanfa fala yo ti.”
23E a konbi waxatin naxan yi, a tan mi konbi ti. A tɔrɔ waxatin naxan yi, a mi xaɲɛ e ma koni a a yɛtɛ lu kitisa tinxinxina Ala nan yii.
24Yesu yɛtɛɛn bata en yulubine goronna tongo a fati bɛndɛni, a to gbangban wudin ma, alogo en xa lu alo faxa muxune yulubine mabinni, en yi lu en nii ra tinxinni. Ɛ kɛndɛyaan sɔtɔxi a maxɔlɔne nan xɔn.
25Ɛ yi luxi nɛn alo yɛxɛɛn naxanye lɔxi ayi, koni iki ɛ mɔn bata xɛtɛ xuruse rabaan fɛma naxan ɛ niin kantanma.