Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Marcos

Marcos 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Te cobox k'eja'tz nsken chicham quib wi'nin wunak poro qui'c chiwa' cy'a'n cya'n. Chisaje'n tzun ẍchakol Jesús yi e' ẍchusbe'tz, itzun taltz scyetz:
2—Na el ink'ajab scye'j yi e' wunake'j, na ja el oxix k'ej yi ate' tzone'j swe'j, nin qui'c chiwa'.
3Qui na waj che' inchak nin xe'ak chica'l yi ntaxk chiwan, ko tzun chisaj num tbe' tan paj we'j. Na at e' yi joylaj nchisaj, —chij Jesús bantz scyetz.
4—Poro Ta', ¿na' ljale't chiwa' jun c'oloj wunake'j? na cya'l atit jun ca'l naka'j, —che'ch yi e' ẍchusbe'tz.
5—¿Jatna' pam cy'a'n ita'n? —chij Jesús scyetz. —Juk ntzi' pam cy'a'n ka'n Ta', —che'ch e' ẍchusbe'tz.
6Cawune'n tzun Jesús tan chicwe'n c'olchok cyakil yi wunak wuxtx'otx'. Je'n tzun tcy'al yi juk pam, nin tyoẍin tetz Ryos. Yi wi't tyoẍine'n, nin cu' piẍultz, nin ben tk'ol scyetz yi e' ẍchusbe'tz. Cyoque'n tzun yi e' ẍchusbe'tz tan jatxle'n nin scyetzak yi e' wunak.
7Ncha'tz at cobox tal cay cy'a'n cya'n. Yi wi't tyoẍine'n Jesús tibaj, nin cawun tan bene'n jatxij scyetz wunak.
8E' baj wan len cyakil yi e' wunaka'tz, nin baj noj len chic'u'l. Poro sowrin juk mo'tx pam tu cay.
9Te jun tir wa'a'na'tz, e' wan cyaj lo' mil wunak. Yi wi't chiwane'n, nin oc Jesús tan chichakle'n nin xe'ak chica'l.
10Yi nsken cha'j yi e' wunak, toque'n tzun Jesús tul yi barc nintzun e' ben scyuch' yi e' ẍchusbe'tz le ama'l cwent Dalmanuta.
11Itzun bantz yi cyopone'n, nintzun e' oc cobox parisey tan wak' ib tu Jesús. Yi cyajbil i'tz yi ẍe'nk tan jale'n til Jesús. Nin chijak tetz tan ẍchajol jun milawr tan ẍchajle'n yi ko bintzi nin cy'a'n porer Ryos ta'n.
12Saje'n tzun jun chin bis te talma' Jesús, nin taltz: —Ntin milawr na chijak yi e' wunak, poro jun cu'n yol quil bajij jun milawr ẍchiwutz.
13Che' cyaje'n cyen tzun tilol yi e' pariseya'tz, nin oc junt tir tul barc, nin icy'tz jalaj cy'en a'.
14Yi quicy'e'n pone'n yi e' ẍchusbe'tz jalaj icy'en a', nin e' nachon te'j yi qui'c chiwa' cy'a'n cya'n. Ntin jun tal pam cy'a'n cya'n.
15Toque'n tzun Jesús tan chicawe'n: —Or tzitil xtx'amil chipam yi e' parisey tu yi xtx'amil yi chipam yi e' yi xomij chiwi' te Herodes.
16Yi quibital yi e' ẍchusbe'tz, quinin el chitxum tetz, nintzun cyaltz squibil quib: —Yi xtxolbile'j yi na kubit nin, i'tz lo' tan paj yi qui'c kawa' cy'a'n ka'n.
17Yi tele'n xtxum Jesús te cyajtza'kl, nintzun ben tlol scyetz: —¿Nxac na italwok yi qui'c pam cy'a'n ka'n? ¿Nxac na cxbisunwok? ¿Txe'n nin ptzun k'uke' ic'u'l swe'j? ¿Chin tze'tzuje't nin pe' itajtza'kl?
18At iwutz, ¿qui pe' na itilwok yi mbi na bnix wa'n? At iẍchin, ¿qui pe' na itbitwok yi mbi na wal?

19¿Qui pe' na ul tx'akx tic'u'l yi milawr yi bnix wa'n yi woque'n tan jatxle'n yi o' pam scyetz yi o' mil wunak? ¿Qui pe' na ul tx'akx tic'u'l yi jatna' mo'tx sowrin? —chij Jesús ban scyetz. —Coblaj mo'tx Ta', —che'ch.
20—Ej nin yi woque'n tan jatxle'n yi juk pam scyetz yi cyaj mil wunak, ¿jatna' mo'tx sowril molxij ita'n? —Juk, —che'ch.
21—Yi ko ya'tz, ¿mbi tzuntz qui na pujx ita'n yi mbi eka'n wa'n?
22Yi cyopone'n le tal tnum yi na bi'aj Betsaida, tule'n tzaj tzun ticy'le'n jun moyi'ẍ swutz Jesús. Cyoque'n tzun yi e' q'uil tetz tan cu'swutzil tetz Jesús tan toque'n macol yi moyi'ẍ.
23Bene'n tzun Jesús tan ẍch'ine'n tzaj yi moyi'ẍ, nintzun el tcy'altz xlaj len yi tnum. Yi nsken che'l, toque'n tzun tk'ol Jesús mu'ẍ tal t'a'al stzi' te wutz yi moyi'ẍ, nin je tk'ol yi k'ab twi', nin jaktz tetz yi ko ba'nt xmayin.
24Xmayine'n tzun yi moyi'ẍ, itzun taltz: —Na che' wil yi e' wunak poro ni'cu'n e' chi jun wi' tze' quitane'n, nin na chixon.
25Toque'n tzun macol Jesús junt tir wutz yi moyi'ẍ. Ule'n nin ban yos tuch', nin chin clar cunin xmayine'n i'.
26Taje'n tzun ẍchakol Jesús xe ca'l, nin ben tlol tetz: —Quil ẍicy'ak tnum, nin cya'l tzawalwit scyetz wunak yi ẍe'n mu'l yos tzawuch'.
27Itzun bantz yi wi't baje'n yi xtxolbile'j, chibene'n tzun Jesús scyuch' yi e' ẍchusbe'tz lakak e'chk aldey cwent yi ama'l Cesarea Filipo. Itzun te yi na chixontz tbe', jakol tzun Jesús scyetz yi e' ẍchusbe'tz: —¿Na' scyetz in, nin mbi'tz inmunl ẍchiwutz wunak?
28—At bin e' yi na cyal yi ilu'a'tz k'ajtzun Wa'n Bautist; ej nin at e' yi na cyal yi i ilu'a'tz yi k'ajtzun Elías. Nin ncha'tz at e' na cyal yi ilu'a'tz jun scyeri e' elsanl stzi' Ryos yi ja itz'ij junt tir. —Ma le iwutz itetz, ¿na' scyetz in?
29Saje'n tzun stza'wel Lu', itzun taltz: —Ta', i ilu'a'tz yi Cristo.
30Cawune'n tzun Jesús scyetz tan cya'l cyal nint yi i' yi Cristo, yi jun yi bixba'nt tan Ryos tan tule'n.
31Yi wi't tele'n chitxum tetz yi xtxolbila'se'j, kalena's tzun xe'te'n Jesús tan xtx'olche'n xo'l scyetz yi tajwe'n tan tijol i' q'uixc'uj. Ncha'tz tal scyetz: —Yi in wetz, yi in Bajx Cy'ajol, quil tz'ajwij inwutz cyak'un yi e' wi' banl wi' tetz tnum scyuch' e' wi'tz pale', nin e' tx'olol xo'l yi ley yi tz'iba'nt cyen. Chin biylok cya'n, poro nitz'okt le toxi'n k'ej, —chij Jesús ban scyetz.
32Clar cunin tlol i' scyetz. Tele'n tzun moxol Lu' Jesús joylaj len mu'ẍ, nin octz tan talche'n tetz tan qui talol yi jun xtxolbila'tz.
33Je'n tzun such'k'il tib Jesús, nintzun xmayin tzaj scyetz yi e' ẍchusbe'tz, nin ben tlol tetz Lu': —Cawle'n swe'j, na ni'cu'n aẍ tu Bayba'n. Yi awajtza'kl nk'e'tz cho'n na saj te Ryos, ma na cyajtza'kl wunak tu', —chij Jesús bantz tetz Lu'.
34Chisaje'n tzun ẍchakol Jesús yi e' ẍchusbe'tz scyuch' yi e' wunak. Itzun taltz scyetz: —Alchok scyetz yi na taj xom tzaj swe'j, tajwe'n yi quil sban yi tetz tajbil, nin chin tajwe'n cunin yi list i' tan tk'ol tib tk'ab quimichil chi na c'ox tib jun yaj tan quime'n swutz pasyon.
35Poro cyakil yi e' yi na chipek' te yi ank'i'n tetz tzone'j wuxtx'otx', chitz'ake' cyera'tz yi quitz'ajbil tetz ben k'ej ben sak. Poro ko list atit jun yaj tan tilwe'n cyen yi ank'i'n tetz tzone'j wuxtx'otx' tan tu' yi na taj tz'oc jak' inca'wl, scambaje' tzun i' yi stz'ajbil yi quinin bajsbe'nt tetz.
36Qui'c ltak' tetz jun yaj mpe nink cambaj cyakil yi e'chk takle'n yi at wuxtx'otx' kol stz'ak yi stz'ajbil tan paj.

37Na qui'c jun takle'n yi ba'n tak' jun yaj tan jale'n stz'ajbil.
38Tajwe'n yi quil tx'ixwij jun yaj tan xome'n swe'j, na yi in wetz, in Bajx Cy'ajol nin nu'lt junt tir tzone'j wuxtx'otx'. Yil nu'l, cy'a'n yi k'ej tu porer Intaj wa'n. Nin xomche' yi e' balaj ángel swe'j. Poro yil nu'l, qui'c lwaj cyen scyetz yi e' yi qui na chixom swe'j. Qui'c lwaj quen scyetz, na qui na chixom te weri inchusu'n tan tu' yi na chixob ẍchiwutz yi e' mas juchul il, yi e' yi cyajnak cyen quilol Kataj Ryos.