Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Marcos

Marcos 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Itzun bantz yi tele'n tzaj Jesús le templo nin ben tlol jun ẍchusbe'tz tetz: —Ta', tilninu' e'chk c'ube'j, tilninu' e'chk ca'le'j yi cwent yi templo, chumbalaj nin, —stzun yi jun ẍchusbe'tza'tz.
2—Bintzi, chumbalaj nin yi ca'le'j yi na awil nin. Poro tz'ul jun tiemp yi qui'c nin jun c'ub yi nink cyaj cyen tib junt. Cyakil cu'n copon ch'uki'n, —chij Jesús ban tetz.
3Itzun bantz yi chije'n pone'n Jesús wi Olivo nin e' c'ole' cu'ntz. Lajluch cu'n na quil tzaj yi templo. Chichuc tzun Lu', tu Jacow tu Wa'n tu Leẍ yi cyoque'n tan jakle'n jun xtxolbil tetz Jesús.
4Itzun chijaktz: —I bin jalu' Ta', tale'u' sketz tona' lbajij yi e'chk xtxolbila'tz yi ntalu' sketz. Nin tale'u' sketz mbi techlil sbajok yil tz'ul tzaj yi jun tiempa'tz.
5—Or tzitilwok, qui'k cxubsijwok,
6na ẍchijalok wi'nin e' yi scyale' yi e' len cu'n Cristo. Chixcyek tan chisuble'n wi'nin wunak.
7Nin ncha'tz acxbisunch yil tzitbit yi na tzan e'chk lmak oyintzi', nin yil tzitbit yi at tulbil mas lmak oyintzi', na tetz nintz. Poro nk'era'tz yi wi'tzbil k'ejlal.
8Na yi ntaxk ul yi wi'tzbil k'ejlala'tz chocopon e'chk lmak tnum tan oyintzi' scyuch' e' mas lmak tnum. Tz'ocopon jun tnum tan biyle'n junt. Copon wi'nin e'chk coblajnob bene'n tzi'n wi munt. Sjalok we'j, poro cyakil yi xtxolbile'j, xe'tzbil tu' yi q'uixc'uj.
9“Ma axwok itetz or tzitil, na cxjatxlokwok ẍchik'ab yi e' yi at ca'wl ẍchik'ab. Cxlo'onkwok cyak'un lakak sinagoga. Ej nin tan tu' yi na cxomwok swe'j, ncxbenwok ticy'le'n ẍchiwutz yi e' gobernador nin ẍchiwutz yi e' rey tan tbite'n icaws. Poro ba'n atit, na sjalok ama'l tan xtxole'n scyetz yi mbi eka'n wa'n.
10Ej nin ncha'tz, yi ntaxk ul yi wi'tzbil k'ejlal, tajwe'n yil txolij yi balaj stziblal scyetz cyakil jilwutz wunak.
11Ej nin yil cxben ticy'le'n ẍchiwutz yi e' ajcaw, quil cxbisunwok te yi mbi tzital. Ntin alwok yi yol yi stk'e' Ryos le iwi', na nk'e'tz axwok cxjilonk, ma na i yi Espíritu Sant.
12Ncha'tz at e' yi chocopon tan xochle'n yi quitz'un nka quitzicy tan chicwe'n biyij. Ncha'tz at e' yi ya'tz ẍchibne' te chicy'ajl. Ncha'tz at e' yi chocopon tan xochle'n chitaj chitxu' tan cyele'n cu'n swutz.
13Ej nin tan paj yi na cxomwok swe'j, cyakil wunak chi'chok chic'u'l tzite'j. Poro cyakil yi e' yil tz'icy'pon yi q'uixc'uja'tz cya'n jalen yil chiquim, ya'stzun yi e' yi ẍchiclaxok tk'ab yi q'uixc'uja'tz yi banij.
14“Ej nin je junt xtxolbile'j yi tz'iba'nt cyen tak'un k'ajtzun Daniel, yi elsanl stzi' Ryos tentz: ‘Sjalok jun yaj yi chin cachi' nin, yi chin aj xitunl nin.’ (Yi e' yil cho'c tan si'le'n yi xtxolbile'j lo'k tz'el chitxum tetz.) Yil tz'ocopon yi juna'tz le ama'l kale qui'cle't cu tan tocompone'n, ba'n tcu'n yil che'l ojk cyakil yi e' yi najlche' Judea tan cyewal quib xo'l wutz.
15Nin ko c'olchij jun yaj wutz ca'l yil tbit stziblal, tajwe'n tan tele'n ojk lajke'l. Ba'n tcu'n qui't tz'oc xe ca'l tan telse'n tzaj alchok takle'n.
16Ej nin yi e' yi ate' tan ak'un wi cojbil, ba'n tcu'n quil chipakxij xe'ak chica'l tan ticy'le'n be'ch cyetz.
17¡Lastum e' prow xna'n yi e' ch'on wi' yil bajij yi e'chk takle'na'tz! ¡Lastum yi prow xna'n yi ni' cu'n ni' scye'j!
18Nachwok Kataj tan qui noje'n quen yi jun ila'tz te yi tiemp tetz che'w.

19Na tz'ul wi'nin q'uixc'uj. Jetz yi xe'tzbil tzaj, txe'n cunin bajij jun q'uixc'uj chi yi juna'tz yi sbajok. Ej nin qui't bajij junt.
20Yi na tzan yi jun q'uixc'uja'tz tz'ocopon Kataj Ryos tan makle'n wutz, na yi ko qui', cya'l nin jun yi nink clax. Smakxok yi jun q'uixc'uja'tz ta'n tan tu' yi tz'elepon k'ajab scye'j yi e' yi txa'ijche't.
21“At e' yi scyale': ‘Cho'n at yi Cristo tzone'j,’ nin at e' yi scyale': ‘Cho'n at Cristo chone'j.’ Itocsajch.
22Na ẍchijalok e' yi scyocse' len quib tetz Cristo. Ej nin ẍchijalok e' yi scyale' yi e' len cu'n elsanl stzi' Ryos. Yi e'a'tz, chixcyek tan banle'n wi'nin milawr tan chisuble'n wunak. Ej nin yi atk rmeril, chixcyek klo' tan chisuble'n yi e' yi txa'ijche't, poro qui'.
23Ma axwok itetz, list cuntunin axwok, na ja wi't wal cyakil yi puntil tzitetz.
24“Yil tzaj wi' yi q'uixc'uj tc'u'l jun tiempa'tz tz'ocopon tz'o'tz swutz yi k'ej. Ej nin quil txekun yi xaw.
25Nin cyakil yi at tcya'j syucank.
26Kalena's tzun chinquilnin cyakil jilwutz wunak yi in yi in Bajx Cy'ajol. Na chincu'ul tul jun chin sbak', nin cy'a'n imporer wa'n tu ink'ej.
27Kalena's tzun che' inchaknin yi e' inángel tan chimolche'n tzaj yi e' yi txa'ijche't yi ate' bene'n tzi'n wi munt, tu yi e' yi ate' tcya'j.
28“Ba'n cxo'cwok tan xtxumle'n yi jun elsawutzile'j tetz jun wi' ibẍ: Na yi na xe'tij jun wi' ibẍ tan xlumine'n na el katxum tetz yi txant tan tucumule'n yi tiemp tetz tz'a'.
29Ni'cu'n sbajok tzantzaj, na yil tzitilwok cyakil yi e'chk techl yi ja wi't wal tzitetz, i'tz jun senil yi txant tan wule'n. Yil tzitil yi e'chk techla'tz ja tzun opon txe' quen cunin yi jun tiempa'tz.
30Jun cu'n yol na walnin tzitetz, quil chisotz yi jun jilwutz wunake'j jalen yil bajij yi e'chk takle'na'tz yi ja wi't wal.
31Na yi tcya'j tu yi wuxtx'otx' sotzok tera'tz poro yi weri inyol tz'elk cu'n te'j. Quil sotz tera'tz.
32“Poro cya'l nin jun yi nink tz'el xtxum tetz tona' lbajij yi e'chk takle'ne'j. Qui na el chitxum yi e' ángel tetz. Mpe ik in, yi in Cy'ajol, qui na el intxum tetz, ma na ntin Kataj Ryos ilol tetz.
33“Cha'stzun te or tzitilwok. Acxwiti'ch. Nachwok Ryos, na qui na itil mbi tiempil yil bajij yi xtxolbila'se'j.
34Ni'cu'n sbajok chi ban jun yaj yi ben joylaj tan xo'n. Cyaj tilol yi ca'l, nin cyaj cawul yi e' mos. Cyaj tk'ol yi cyak'un, nin cyaj tloltz tetz yi q'uicy'lom puert: ‘Sajch awatl.’
35Ncha'tz bin itetz, sajch iwatl, na qui na itil yi mbi tiempil tz'ul tzaj yi taw ca'l. Mi tz'ul pe' yil cu' k'ej, nka yil tz'ok' q'uitx, nka skilt cuntu', quinin elsbil txum.
36Ban ko na cxwitwok yil tz'ul tzaj.

37Ej nin yi xtxolbile'j yi na walnin tzitetz, nk'e'tz ntin tetz itetz, ma na tetz cyakil: Or bin tzitilwok.