Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Marcos

Marcos 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Itzun bantz yi cobte'n k'ej tan tucumule'n yi k'ej yi na bi'aj Pasc, yi k'ej yi na bajsij yi pam yi qui'c xtx'amil, nin e' mol quib yi e' wi'tz pale' scyuch' e' tx'olol xo'l yi ley Moisés. Ej nin e' octz tan xtxumle'n yi ẍe'n chiban tan suble'n Jesús nin tan xtx'amxe'n cya'n, tan cwe'n chibiyol.
2Poro itzun cyaltz: —Ba'n tcu'n quil katz'am le k'ej, na ko tzun chije' nil yi e' wunak ske'j, —che'ch bantz.
3Cho'n tzun at Jesús le tal aldey yi na bi'aj Betania. Cho'n at i' le ca'l Simón, yi Simón yi icy'nak yi yabil te'j yi na bi'aj lepra. Te yi c'olch quen i' te mes nintzun opon jun xna'n te'j. Cy'a'n jun perjum ta'n yi na bi'aj nardo. Wi'nin c'o'cal, nin wi'nin jamel. Cho'n at tul jun balaj cu'lbil yi na bi'aj alabastro. Nintzun el stzojlul yi stzi' yi cu'lbil yi jun tz'ac'bila'tz nin je' kojol twi' Jesús.
4Poro at tzun e' yi je' ẍchiwutz yi mbi cu'n ban yi xna'na'tz. Nintzun cyaltz: —Lastum yi tx'akxe'n tu' mban yi tz'ac'bile'j.
5Ba'n tcu'n yi nink mben c'a'y tan ox cient pwok nin ja klo' xcon yi jamel tan quich'eye'n yi e' meba'. Quinin e' tzatzin yi e'a'tz te yi tajtza'kl yi xna'n.
6Poro itzun ben tlol Jesús scyetz: —Quil tzitak'wok bis te yi xna'ne'j, na yi je'j yi mban i' swe'j ba'n atit.
7Inti e' meba', ate' nin cyera'tz tzixo'lwok cyakil tiemp. Ko na itaj tziban jun ba'n scyetz, ba'n tziban, poro yi in wetz quil na'tij mas tiemp tzixo'lwok.
8Yi xna'ne'j, ja tak' yi nxcye' te'j. Ja xompon chan tan tocse'n tz'ac'bil te inwankil tetz mukbil wetz.
9Jun cu'n yol swale' nin tzitetz, kalel txolije't yi balaj stziblal bene'n tzi'n wi munt, ncha'tz sna'wsok yi mbi mban yi xna'ne'j, —stzun Jesús ban scyetz.
10Itzun bantz, at jun scyeri yi coblaj ẍchusbe'tz Jesús yi na bi'aj Judas Iscariot. Nin ben i' tan yol scyetz yi e' wi'tz pale'. Yi tajbil Judas i'tz tan banle'n jun trat scyuch' yi e' wi'tz pale' tan jatxle'n Jesús ẍchik'ab.
11Yi quibital yi e' wi'tz pale'a'tz yi tajtza'kl Judas wi'nin chitzatzine'n, nin chisuk pwok tetz. Ninin cunin xe'tij Judas tan joyle'n puntil yi ẍe'n sban i' tan jatxle'n Jesús ẍchik'ab.
12Itzun bantz tul yi bajx k'ej yi na bajsij yi pam yi qui'c xtx'amil, yi k'ej yi na oc jak' kul yi cne'r tetz Pasc, nintzun e' oc yi e' ẍchusbe'tz Jesús tan jakle'n jun xtxolbil tetz: —Ma jalu' Ta', ¿mbi na tal teru'? ¿Na'l kabene't tan nuc'le'n yi wa'a'n tetz Pasc?
13Saje'n tzun ẍchakol Jesús cob scyeri e' ẍchusbe'tz nin taltz scyetz: —Ba'n cxbenwok tnum. Nin yil cxopon tnum cxnojponk te jun yaj yi cy'a'n jun ẍchok' a' ta'n. Ba'n cxomwok nin te'j.
14Itzun yil cxoponwok te yi ca'l kalel tz'oque't i' ba'n tzitalwok quen tetz yi taw ca'l: “I nsaj tlol Kajcaw, ¿na' atit yi ama'l kalel kawane't tetz Pasc scyuch' inchusbe'tz? stzun i' mban tzaj.”
15Tzun ẍchaje' jun ca'l yi list atit. Cho'n at le ca'p chup. Cho'n tzun tzinuc'wok ketz kawa', —chij Jesús ban nintz scyetz.
16Chibene'n tzuntz. Nin yi cyopone'n tnum inin bana's, quib yi ben alij scyetz. Chixe'te'n tzuntz tan nuc'le'n yi jun wa'a'n tetz Pasc.
17Ma yi toque'n akale'n nintzun e' opon Jesús scyuch' yi coblaj ẍchusbe'tz.
18Ej nin te yi na chiwan, nintzun tal Jesús scyetz: —Jun cu'n yol swale' nin tzitetz, at jun skaxo'l yi tz'ocopon tan injatxle'n ẍchik'ab incontr.
19Yi quibital yi yole'j nintzun e' bisuntz nin ẍchijunalen e' octz tan jakle'n tetz Jesús: —¿In polo' Ta'?
20—I'tz jun scyeri yi coblaj ixone'n. I'tz yi jun yi na tzan tan mu'le'n yi tetz pam tul yi lake'j yi na xcon wa'n.
21Bintzinin, tajwe'n tan tele'n cu'n te cyakil yi tz'iba'nt cyen swe'j, yi in yi in Bajx Cy'ajol, poro lastum yi yaj yil chinjatxon nin ẍchik'ab incontr. Ba'n tcu'n klo' yi qui'k itz'nak i', —stzun Jesús scyetz yi e' ẍchusbe'tz.
22Te yi na chiwan, je'n tzun tcy'al Jesús jun pam nin tyoẍintz tibaj. Kalena's tzun cwe'n piẍultz, nin ben jatxoltz scyetz e' ẍchusbe'tz. —Je'j, bajswoke'n, na i'tz inwankil.
23Je'n tzun tcy'al jun was, cu'lbil quic'a'. Yi wi't tyoẍine'n tibaj, nin ben tk'oltz scyetz. Tircu'n e', baj len mu'ẍ cya'n.
24Bene'n tzun tlol scyetz: —Yi at tul yi lake'j i'tz inẍch'el, nin yil saj kojx inẍch'el sbixek jun ac'aj trat tan cuyle'n chipaj wi'nin wunak.
25Ej nin jun cu'n yol swale' tzitetz, qui't lwuc'aj yi t'a'al uva jalen cu'n yil tz'ul yi k'ejlal yil tz'oc intaj tan cawu'n, kalena's tzun lbaj junt tir wa'n.
26Yi wi't stzaje'n wi' jun chibitz, cho'n tzun chibene'ntz wi Olivo.
27Toque'n tzun Jesús tan yol scyetz: —Tan yi e'chk takle'n yi sbajok swe'j te akale'ne'j xitok len itajtza'kl. Na at jun xtxolbil yi tz'iba'nt cyen yi na tal: ‘Cupon imbiyol yi pstor, nin yi e' cneru', chelepon xit.’
28Poro yil nitz'ij junt tir ẍchixo'l alma', chimbajxpon wetz Galilea tan ich'iwe'n, —stzun Jesús bantz scyetz.
29Ma yi tbital Lu', itzun taltz: —Mpe nink chipakxij cyakil yi e' mas, ilenin chin xomok wetz te'ju'.
30—Jun cu'n yol Lu', yi ntaxk ok' cob tir jun ajtzo' te yi ak'bale'j nsken awal ox tir yi qui xomquiẍ swe'j.
31Poro quinin tane' Lu' tan talche'n: —Ta', mpe nink chinquim tan paj, quil wal yi qui xomij inwi' te'ju', —stzun Lu' tetz Jesús. Ncha'tz yi e' mas ẍchusbe'tz ite'n nin cyala'tz.
32Cho'n tzun cyopone'n Jesús le ama'l yi na bi'aj Getsemaní. Bene'n tzun tlol scyetz yi e' ẍchusbe'tz: —C'olchin quen tu'wok tzone'j, jalen pe'k nchimben tzaj tan nachle'n Kataj.
33Yi bene'n, ntin e' ben tcy'al Lu', Jacow tu Wa'n. Xe'te'n nin ban talma' Jesús tan txuknewe'n tan paj xo'w nin bis.
34Itzun ben tlol scyetz: —Chin bis nin na nicy'an. Jalt nin tan inquime'n ta'n. Nquentu'wok tzone'j poro quil cxwitwok.
35Tele'n tzun ẍkansal tib joylaj len mu'ẍ, nin ben jokbal tib wuxtx'otx' tan jakle'n tetz Ryos, yi ko at rmeril tan qui tijol yi jun q'uixc'uja'tz yi tx'aklij swutz i'.
36Je tzun tal i' yi toque'n tan nachle'n Kataj: “Ta', ilu' Intaj, nin na el intxum tetz yi qui'c nin jun takle'n yi qui'k xcye'u' te'j, nink chinjatxlenu' tk'ab yi jun q'uixc'uj yi tx'aklij tzinwutz. Poro qui na waj yi wetz wajbil Ta', ma na ntin yi teru' tajbilu',” stzun i'.
37Ma yi pakxe'n kale ate' quent yi e' ẍchusbe'tz, na chiwit len. Bene'n tzun tlol tetz Lu': —Simón, ¿na pe' cẍwit? ¿Qui'c nin polo' rmeril yi nink mamuc' jun or watl?
38Elk iwatl, nin nachwok Kataj tan qui ibene'n tul il. Bintzinin na el italma' tan wuch'eye'n, poro qui na xtx'aj yi iwankil.
39Bene'n tzun junt tir Jesús tan nachle'n Kataj nin ite'n nin yola'tz taltz.
40Yi pakxe'n tzaj junt tir i' na chiwit len cu'n yi e' ẍchusbe'tz, na ocnak cyen tunin bow chin chiwatl. Ej nin yi jilone'n Jesús scyetz, cya'l nin jun yi tza'wen tzaj yi yol i'.
41Nin yi pakxe'n tzaj le toxi'n tir nin taltz scyetz: —Ba'n cxwitwok jalu'. Ba'n cxuje'wok ko ya'tz itajbil. Poro yi in wetz yi in Bajx Cy'ajol ja wi't opon oril tan imbene'n jatxij ẍchik'ab yi e' juchul il.
42Poro or tzije'nwok, quin, na je yi jatxol wetz, chu'l tzi'ne'j.
43I cunin na tzan Jesús tan yol yi tpone'n Judas te'j. Yi Judas i' jun scyeri yi coblaj ẍchusbe'tz Jesús. Xomche' jun c'oloj wunak te'j. Cy'a'n len spar tu tze' cya'n. Chakijche' cyak'un yi e' wi'tz pale' scyuch' yi e' tx'olol xo'l yi ley Moisés nin e' wi' banl wi' scyetz judiy.
44Inti Judas, yi c'ayin nin Jesús, nsken tal i' scyetz yi ẍe'n sban i' tan ẍchajle'n Jesús scyetz. Je yol i'e'j: “Yi jun yil tzintz'ube'n xak stzi' itzun i'a'stz, nintzun chitz'ame'nu'-tz, nin quicy'ajninu'-tz,” chij i'.
45Itzun yi tpone'n Judas le jun luwara'tz, cyenin tzun bene'ntz swutz Jesús, itzun taltz: —Quech Ta'. Nintzun ben tan stz'uble'n xak stzi' Jesús.
46Chibene'n tzuntz tan stz'amle'n Jesús, nin cu' chitz'amoltz, tan bene'n pres.
47Poro at tzun jun scyeri yi e' yi ate' te Jesús nin jetzaj tcy'al yi tetz spar. Nin lo'on yi ẍchakum yi wi'tz pale' ta'n, ninin el jalaj ẍchin ta'n.
48Yi xtx'amxe'n Jesús cya'n, itzun ben tloltz scyetz: —¿Mbi xac cy'a'n spar tu tze' cya'nu' tan intz'amle'n? ¿In pe' alk'om ẍchiwutzu'?
49¿Mbi tzuntz qui je' chitz'amolu' in te yi na chintzan tzaj tan chichusle'nu' le templo? Poro tajwe'n cu'n tan tele'n cu'n te yi e'chk takle'ne'j yi na bajij swe'j jalcu'n, na tz'iba'nt cyen cyak'un yi e' elsanl stzi' Ryos tentz, yi ya'stzun sbajoktz, —chij Jesús bantz.
50Cyele'n tzun ojk cyakil yi e' ẍchusbe'tz, nin cyaj cyen tetz Jesús ẍchuc.
51At tzun jun xicy yi ẍchusbe'tz Jesús yi xomnin wutz chicoc yi e' contr Jesús. Txowi'n jun xbu'k ta'n. Cyoque'n tzun yi e' contr tan stz'amle'n klo'. Poro quinin e' xcye' tan stz'amle'n. Ntin xbu'k tx'amx cyen cya'n.
52Cha'stzun te cyaj cyen tu' tilol xicy yi xbu'k, nin el ojkujtz. Tx'anl cuntu' i'. Qui'c be'ch tetz yi tele'n ojk.
53Bene'n tzun quicy'al Jesús swutz yi wi'tz pale'. Tircu'n tzun cyopone'n yi e' wi'tz pale', scyuch' yi e' wi' banl wi', nin scyuch' yi e' tx'olol xo'l yi ley Moisés.
54Ma Lu', joylaj xomnint wutz chicoc yi e' tz'amol tetz Jesús. Xom nintz scye'j jalen cu'n cyopone'n le ca'l yi wi'tz pale'. Ocopon cyen tu' Lu' wutzk'anil, nin c'ole' quentz ẍchixo'l yi e' aj ront cwent pale' tan mak'o'n ib tzik'ak'.
55Cyoque'n tzun yi e' wi'tz pale' scyuch' cyakil yi e' chiwi' banl wi' yi e' judiy tan joyle'n puntil tan tak'le'n til Jesús. Na yi cyetz cyajbil i'tz tan tele'n cu'n swutz. Poro quinin jal puntil cya'n.
56At wi'nin e', e' octz tan jale'n cu'n wi cyak' te'j, poro aparch klen chiyol.
57Chije'n tzun txiclok cobox tan tak'le'n til Jesús, poro wi cyak' tu'.
58Je chiyole'j: —Je yol nkubit ketz te nocxe'j: ‘Tzinxite' cu'n yi ca'l yi wi'nin xanil, yi wunak bnol tetz, nin le toxi'n k'ej jepon intxicbal junt tir, yi nk'e'tz wunak bnol tetz,’ stzun i', —che'ch bantz.
59Poro ncha'tz e', aparch klen chiyol.
60Je'n tzun txiclok yi wi'tz pale' ẍchiwutz yi e' mas yi chichamo'n quib, nintzun jaktz tetz Jesús: —¿Mbi tzuntz yi qui'c nin jun yol na awal tzaj tan acolol awib?
61Poro yi Jesús, quinin ben stza'wel. Cha'stzun te jakol yi wi'tz pale' tetz: —¿I pe' aẍa'tz yi Cristo, yi Cy'ajl Ryos yi wi'nin k'ej?
62—I ina'tz, nin squile'u' yi c'olẍchin xlaj Kataj Ryos, yi Ryos yi chin cham nin tetz. Nin ẍchinquile'u' yi in yi in Bajx Cy'ajol yil nopon tzaj junt tir tcya'j tul noc sbak', —stzun Jesús tetz.
63Toque'n tzun yi wi'tz pale' tan rit'e'n cu'n yi be'ch tetz tan ẍchajle'n yi qui na yub yi yol Jesús swutz i'. Bene'n tzun tloltz scyetz: —Qui tajwe'n mas stiw tan joyle'n til,
64na ja wi't quibitu' yi ja wi't el k'ej Kataj Ryos ta'n. I bin jalu', ¿mbi na cyal cyeru' te xtxolbile'j? —stzun yi wi'tz pale'. —Tajwe'n tan quime'n, —che'ch bantz chicyakil.
65Cyoque'n tzun cobox tan stzube'n cyen yi t'a'al chitzi' te wutz Jesús. Nin ncha'tz oc jun su't cya'n tan jople'n wutz. Kalena's tzun cyoque'ntz tan t'okle'n. Itzun cyaltz: —¿Cẍopon pe' te'j, na' ncẍbiyon? —che'ch. Ncha'tz yi e' aj ront nin e' octz tan t'okle'n xak stzi' Jesús.
66Cho'n tzun at Lu' wutzk'anil yi tpone'n jun mos yi wi'tz pale'.
67Nintzun ben tilol yi c'olchij Lu' tzi k'ak' tan mak'o'n ib, nintzun c'abe' cyentz tan xmaye'n. —Yi aẍatz, aẍ jun scyeri yi e' yi xomche' te Jesús yi aj Nazaret, —stzun i' bantz tetz Lu'.
68—Qui', qui wajske'n wutz yi juna'tz, nin qui na pujx wa'n yi mbi na awal tzaj swetz, —stzun Lu' tetz. Yi wi't talol Lu' yi yola'tz nintzun el tzi puert. Tok'e'n tzun jun ajtzo'.
69Toque'nt tzun yi mos tan xmaye'n nin Lu', nintzun taltz scyetz yi e' yi ate' naka'j: —Yi yaje'j, i' jun scyeri yi e' ẍchusbe'tz Jesús.
70Poro nintzun tal Lu' junt tir yi qui'. Junt tkuj nintz, yi cyalol yi e' yi ate'-tz xlaj Lu': —Jun cu'n yol, aẍ jun cyuch' yi e'a'tz, na aẍ aj Galilea, na ni'cu'n cẍjilon scyuch'.
71Poro itzun tal Lu': —Sak swutz Ryos yi qui wajske'n wutz yi jun yaja'tz yi na cyal tzaju' swetz, —stzun Lu' bantz.
72I cunin na eltzaj yi yola'tz le stzi' Lu' yi tok'e'n junt tir yi ajtzo'. Tule'n tzun tx'akx tc'u'l Lu' yi yol Jesús yi nsken tal: “Yi ntaxk ok' cob tir jun ajtzo', nsken awal ox tir yi qui xomij awi' swe'j.” Yi tule'n tx'akx yi yola'tz tc'u'l Lu', nintzun ok' cu'ntz.